Search form

LUCAS 8:37

37Jaꞌagøjxpts ja ja̱a̱ꞌy nɨꞌijtyɨ ñuuꞌkxa̱ktøø pøn jaty jam wyɨnaty tsɨnaadyɨp Gadara jøts ja Jesús jam pyɨdsøꞌømt etjotp, pø jantyimchøꞌjkɨdɨpxɨ døꞌøn jaꞌadɨ. Jadeꞌents ja Jesús ttatøjkɨyɨɨꞌñ ja bya̱rkɨ jøts ja chøꞌjñ.