Search form

LUCAS 8:49

49Ɨxam ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñɨm, ku yja̱ꞌjty tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy pøn tsooꞌmp jam tsa̱ptøjk wɨndsøn tyøjkwɨndum, ja Jairo. Jøts ja Jairo yiknɨma̱a̱y:

―Tøts ja mnøøx yꞌanuuꞌkxɨñɨ, kidi yø wɨndsøn nugo xꞌadsejpꞌadɨꞌɨch.