Search form

MARCOS 10

Ku ja Jesús kya̱jpxwijy jøts kidi amajtsk ja̱a̱ꞌy ñawyaꞌkxyɨdɨ

1Xjats ja Jesús jam chøøꞌñ Capernaum, jøts ja ñijkxy Judea, jøts ku ja jam ña̱jxy wɨnets ja møj nøø ja ttana̱jxy midi txøøwꞌa̱jtp Jordán. Jøts ja tnɨyøꞌøyɨ ja ka̱jp midi jam wyɨnaty ta̱mp jaduktama̱jñꞌampy, jamts ja ja̱a̱ꞌy mayꞌampy ñamyukojmɨyɨdøø ma̱ ja wyɨnaty, jøts ja ojts tyikꞌɨxpiky jadeꞌeñɨm sa̱yɨm ja wyɨnaty jekyɨp tø ttuñ. 2Xjats ja fariseotøjk wɨna̱a̱gɨn tnɨmendøø ja Jesús jøts ja nugo tkajpxyꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ, yɨdeꞌen ja tnɨmadyɨ pønɨ øy ɨdøꞌøn jadeꞌen ku ñɨya̱a̱ꞌy ja tmajtstuꞌutwa̱ꞌa̱ñ ja ñɨdøꞌøxy, jadeꞌen ja ojts tyiktøwdɨ. 3Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―¿Sa̱ Moisés yikutujky?

4Wɨnets ja yꞌadsoodøø jøts ja wya̱ndøø:

―Ojts Moisés tyikutuky jøts ja nøky tuꞌuk kyojt ku ja ya̱a̱ꞌdyøjk tmajtstuꞌutt ja ñɨdøꞌøxy.

5Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Jaꞌagøjxp ja Moisés jadeꞌen tyikutujky ku mee nɨwɨneꞌenɨn mgamadøy, ku mee nɨwɨneꞌenɨn mgaja̱ꞌgyukɨ. 6Kumɨ Dios tyiktsoꞌonda̱kɨjxy tukɨꞌɨyɨ ku ya̱a̱ꞌdyøjk ku tøꞌøxyøjk tyiknajtskojɨyɨɨꞌñ jøts ja ja̱a̱ꞌy yꞌamajtskɨdɨt. 7Paty ya̱a̱ꞌdyøjk kuwa̱nɨ tmajtstuꞌutt ja tyeety ja tya̱a̱k, jøts ñɨdøꞌøxy tuꞌugyɨ tmøøtsøønɨt nadyuꞌuk, 8ku ja̱a̱ꞌy yꞌamajtskꞌa̱ttɨ kaꞌap ja yꞌuknamajtskɨnɨdɨ, tuꞌugyɨ ja ñamyayɨ ñabya̱a̱jtnɨyɨdɨ. 9Paty kaꞌap yꞌøyɨ ku ja̱a̱ꞌy tyiknawya̱ꞌkxɨt midi ja Dios tø tyikꞌamajtskɨ.

10Xjats ku ja tyøjkɨdøø tøjkjøtpy, wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk tyiktøødøø jadɨgojk midi ja Jesús wyɨnaty tø tmadya̱ꞌa̱ky. 11Ñɨga̱jpx ɨdøꞌøn ja Jesús jaꞌ, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Pønɨ pøn ja ñɨdøꞌøxy tmajtstutp jøts jaduꞌuk tmøøtꞌamajtskɨgyojmɨ, ja jawyeen nɨdøꞌøxy ɨdøꞌøn ja wyɨnaty kyaꞌødyumpy jøts ja pyøktyuñ; 12jøts ku ja tøꞌøxyøjk tmajtstuꞌuty ja ñɨya̱a̱ꞌy, jøts ja tmøøtꞌamajtskɨmɨ ja wenk ya̱a̱ꞌdyøjk, pøktyump ɨdøꞌøn ja nayɨdeꞌen.

Ku ja Jesús tkunuuꞌkxy ja mutskuna̱ꞌjk

13Xjats ja ja̱a̱ꞌy yꞌuna̱ꞌjkuꞌnk tyikmendøø, jaꞌ ja tyuknɨmendøø jøts ja Jesús ja tkønɨxa̱jt, jøts ja møja̱a̱ꞌy jadeꞌen yja̱ꞌa̱ttøø jam møøt ja mutskuna̱ꞌjk; wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts møkꞌampy wyɨnguga̱jpxɨyɨdɨ. 14Xjats ku ja Jesús ja jadeꞌen ojts tꞌixy ja pyabøjkpɨtøjk, wɨnets ja yjanchꞌa̱mbɨjky jøts ja wya̱a̱ñ:

―Majtstuꞌut yø una̱ꞌjk, wan øts yø xnɨmendɨ, kidi xnøjmɨdɨ kuts yø xkanɨmeꞌendɨt, kumɨ tum jadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy nøjkx nɨtana̱a̱jyɨp ja Dios kyutujk. 15Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ pøn tkagupøjkp ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy, nɨwɨndem xøøw ja ja̱a̱ꞌy ja nøjkx tkadatøkɨ jadɨgojk pønɨ ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø tkagupiky ejxɨm mutskuꞌnk yikupikyɨn.

16Wɨnets ja ttsaꞌanjɨꞌjky ja mutskuna̱ꞌjk jøts ja ojts tkunuuꞌkxy, ojts ja kyøꞌ ja ttanɨxa̱jkixy.

Ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy

17Xjats ku ja yja̱a̱kwɨdijty, wɨnets ja ja̱a̱ꞌy ja tuꞌuk putyɨ ñɨmejnøø jøts ja wyɨnguxana̱a̱jyɨ, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Mets øyja̱a̱ꞌy yikꞌɨxpøjkpɨ, ¿ti ø nduꞌump jøts øts nꞌanmɨja̱ꞌwɨn tpa̱a̱tt ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp?

18Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ:

―¿Ti jadeꞌen myikwa̱jnɨp ku øts jadeꞌen xnøjmɨ jøts ku øts janchtyimyꞌøyja̱a̱ꞌy? Kaꞌap pøn yꞌøyja̱a̱ꞌyɨ, tuꞌugyɨ Dios yꞌøyɨ. 19Mnɨja̱ꞌwɨpxɨ døꞌøn ja Dios kyutujk midi nømp: “Kidi mmɨguꞌuk ñɨya̱a̱ꞌy ñɨdøꞌøxy xpøjkxɨ; kidi myikja̱a̱ꞌyꞌøøky; kidi mmeech; kidi mmɨguꞌuk xwɨnda̱a̱yꞌaty; wɨndsøꞌøgɨ mdeety mda̱a̱k.”

20Xjats ja ja̱a̱ꞌy yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Wɨndsøn, jaayɨp øts yø tukɨꞌɨyɨ nbadundøjkɨnɨ ku nmutskꞌaty.

21Wɨnets ja Jesús twɨnꞌejxjɨꞌjky ja ja̱a̱ꞌy a̱myujy tsaachyujy, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Jap jaduꞌuk midi mja̱a̱kabadumpy: nøjkx, tukɨꞌɨyɨ xꞌatstoꞌokixy ti jaty jam mmøøtꞌajtpy, jøts ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy xabudøkɨt, wɨnets ja Dios mjotkujkꞌa̱jtɨn mmoꞌojɨyɨt jap tsa̱jpjøtpy; nøjkx xꞌatstuñ midi ndijpy, wɨnets ø xpadsoont.

22Xjats ku ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tmadøøy, wɨnets ja nugo tkuma̱a̱ꞌyɨyɨɨꞌñ tkuda̱jɨyɨɨꞌñ, janch ñɨyjotmayꞌooꞌkpɨm ojts ñøjkxnɨ, kumɨ janch kumeeñ ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn ja wyɨnaty.

23Xjats ja Jesús twɨnꞌejxjøꞌkɨjxy ja ja̱a̱ꞌy pøn ja jam wyɨnaty nɨdana̱a̱jyɨp, wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja tnɨma̱a̱y:

―¡Øy yjanchepɨ sudso ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy tkupøjkɨt ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy!

24Xjats ja pyabøjkpɨtøjk jadiꞌiñɨ myondɨ tyuktɨ ku ja Jesús jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ; wɨnets ja Jesús wya̱a̱ñ jadɨgojk:

―Uꞌnk una̱ꞌjktɨ, ¡janch tyimchep sudso ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy ttatøkɨdɨt ja Dios kyutujk, kumɨ myeeñ ja amuum yikmøjtøjkɨdɨp! 25Neꞌegɨ tsojk ña̱xt tuꞌuk ja møj jɨyujk jap xuuꞌñ jutjøtpy, jøts nɨgɨdi tuꞌuk ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy tyøkɨt jadeꞌen ma̱ Dios kyutujk ttanɨtanɨ ja yja̱a̱ꞌy.

26Xjats ku ja jadeꞌen tja̱a̱ktyimyadoodøø ku ja Jesús wya̱ꞌa̱ñ, wɨnet ja tyimñɨgyuma̱a̱p yja̱jttøø, jøts ja xem ya̱m ñawya̱jnɨdøø:

―¿Jøts pønɨmts ɨdøꞌøn nɨtsoꞌokꞌa̱tp?

27Xjats ja Jesús yꞌejxjɨꞌjky, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Kaꞌap yø øy pøn ja̱a̱ꞌy køꞌøm ña̱nkñɨtsoꞌogɨyɨt, ja Dios jaꞌayɨ myøøtꞌajtpy ja møkꞌa̱jtɨn sudso xyiknɨtsoojkɨnt; ti Dios tkatsepja̱wɨ.

28Wɨnets ja Pedro kya̱jpxøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tø øø tukɨꞌɨyɨ nmajtstutkixy ja nbɨkta̱ꞌa̱ky, jøts ɨxya̱m øøts ɨdøꞌøn jadeꞌen nwɨdity mets møøt.

29Xjats ja Jesús yꞌadsøøy:

―Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, pønɨ pøn tmajtstuttɨp tyøjk, pøn tmajtstuttɨp yꞌa̱jch yꞌuch, jøts chøꞌ, ja tyeety ja tya̱a̱k, uk ja yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy tmajtstuꞌuty møøt ja na̱a̱jx ja ka̱m, pønɨ pøn jadeꞌen tmajtstutp ja pyɨkta̱ꞌa̱ky øts køjxp, ja øgyajpxkyøjxp ja ømyadya̱ꞌa̱kyøjxp, 30pya̱a̱tp ja nøjkx ja tøjk mayꞌampy, mayꞌampy ja nøjkx tpa̱a̱ty yꞌuch yꞌa̱jch, ja tyeety ja tya̱a̱k, ja ña̱a̱jx ja kya̱m, øy ja tjakuꞌayoꞌomba̱a̱dɨ øts køjxp; pønɨ myɨdanaapy ɨdøꞌøn ku sa̱ yiktuꞌunt, wɨnets yꞌanmɨja̱ꞌwɨn ñøjkxt ma̱ Dios. 31Jøts may ja ja̱a̱ꞌy Dios nøjkx yikꞌamutskɨyɨdɨ, pøn nugo namyøjpɨkta̱kꞌejtɨp; jaꞌ neꞌegɨ ja Dios kajxa̱ꞌa̱ky yikpɨdsøꞌømp, pøn yikꞌayoꞌomꞌejtp.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jadɨgojk jøts ku ja yꞌookt

32Jam ɨdøꞌøn ja wyɨnaty pyattɨ ma̱ jam ja tuuꞌ pyety midi nøjkxp Jerusalén, ja Jesús wyɨnaty jawyeen yøꞌøpy jøts ja pyabøjkpɨtøjk ɨxꞌoojk yøꞌødyɨ. Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja ñɨgyuma̱a̱p tja̱wɨdɨ ku ja Jesús jadeꞌen ñijkxy, jøts janch tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ. Wɨnets Jesús ja yjɨwa̱ꞌwɨdøø nɨmakmajtsk, jøts ja ojts tyukmadoowɨnɨbøjkɨdɨ jadɨgojk sa̱ jaty ja wyɨnaty yja̱twa̱ꞌa̱ñ kyubatwa̱Lgxa̱ñ. 33Yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Mꞌejxtɨp ku ɨxya̱m nbejtyɨndɨ jøts nnijkxyɨndɨ jam Jerusalén ma̱ øts ja̱a̱ꞌy xkøya̱kt, pøn møj kudanaabyɨꞌajtpy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jøts øts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyeetywɨndsøn jam xma̱tst jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, jaꞌats tyikutuktɨp jøts ø nꞌookt, jam øts ja xkøya̱ktɨt ma̱ ja wenk ja̱a̱ꞌy yikutuktɨ møkꞌampy. 34Yikxon ø nyiktaxeꞌekt, yikwop yikoxp øts, xnɨdsujɨp øts ja ja̱a̱ꞌy, jøts øts ja ja̱a̱ꞌy xyikꞌookt; jøts ku øts wyɨnaty jadeꞌen tø nꞌøøky, kyɨdɨgøøk xøøw øts jadɨgojk nbɨdsøꞌømt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy.

Ku ja Jacobo møøt ja Juan tꞌamɨdoodøø ja mayꞌa̱jtɨn

35Xjats ja Jacobo, møøt ja Juan pøn ja Zebedeo mya̱jnkꞌa̱jttɨp, jaꞌ ojts tnɨmendɨ ja Jesús jøts ja tnɨmaadyɨ:

―Wɨndsøn, jaꞌ øø ndsøjkpy jøts øø xuujnɨt ja mayꞌa̱jt, jaꞌ øø nꞌamɨdoowampy.

36Wɨnets ja Jesús tyiktɨɨy yɨdeꞌen:

―¿Ti døꞌøn mdsojktɨp, ti ø nduꞌump?

37Xjats ja wya̱ndøø:

―Xmøøtsøønɨ øøts ku myikutukt, adsow aduuk øøts xyiktsøønɨt mgutujkta̱a̱jkjøtpy, jøts øøts ja ja̱a̱ꞌy xwɨndsøꞌøgɨt.

38Wɨnets ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Kaꞌap meets yø xnɨja̱wɨ pø ti mee mꞌamɨdøøpy. Ngupøkp øts ja ayoꞌon jøts pønɨ sa̱ øts ja ja̱a̱ꞌy xꞌuktuꞌunt. ¿Jøts meets, mgupøktɨp meets nayɨdeꞌen ja ayoꞌon jøts pønɨ sa̱ meets ja ja̱a̱ꞌy mꞌuktunɨt?

39Xjats ja yꞌadsoodøø jøts ja wya̱ndøø:

―Ngupøkp øøts, tiku øøts ndejɨnt ngagupøkt.

Wɨnets Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Janch jadeꞌen, mjanchkupøkp meets nayɨdeꞌen ja ayoꞌon midi ø ngupøkp, jøts mjanchkupøktɨp meets nayɨdeꞌen pønɨ sa̱ øøts ja ja̱a̱ꞌy xꞌuktuꞌundɨt; 40tyimyøꞌ ku meets xmøøtsɨnaawya̱ꞌa̱ñ adsow aduuk, kidi øtsɨp meets ja nmoꞌop, ja Dios Teety ja tya̱kp jøts jaꞌ ja myoꞌop pønɨ pøn ja jadeꞌen tø ttamɨdsøky.

41Xjats ku ja yjaduꞌukpɨ pyabøjkpɨtøjk tmadoodøø jadeꞌen, wɨnets ja yjanchꞌa̱mbøjktøø, jøts ja Jacobo yikmɨꞌa̱mbøjktøø møøt ja Juan. 42Wɨnets ja Jesús pyabøjkpɨtøjk tya̱jxmujky, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Yɨdeꞌenꞌampy ja ja̱a̱ꞌy wyɨndsønꞌaty pøn Dios kyajpxy tkabadundɨp, jaꞌayɨ nugo ja ja̱a̱ꞌy tyiktuñ, jøts ja tuꞌugyɨ tjaꞌabøjkøxnɨ. 43Jøts kaꞌ mee nøjkx jadeꞌen mja̱ttɨ. Wenk meets mjaꞌamɨ, pønɨ pøn namyøjpɨkta̱ꞌa̱kwa̱jnɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn jadeꞌen møjtøkɨp pønɨ pøn ja myɨguꞌuk twɨndsøꞌjkɨp; 44jøts pønɨ pøn tsuj wɨndsønꞌa̱twa̱mp, jaꞌ ɨdøꞌøn wɨndsøndøkɨp pønɨ pøn tukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tpudøjkɨp. 45Jaꞌagøjxp ø nmiñ jøts ja ja̱a̱ꞌy nbudøkɨt øy ti tunk nduꞌunt, kidi jaꞌajɨp øts tø nnɨmiñ jøts øts ja̱a̱ꞌy øy ti tunk xuujnɨt, jaꞌ ø tø nnɨmiñ jøts øts pøkyja̱a̱ꞌy ngubajtɨt ja pyøky ku nꞌookt wɨnets ja mayja̱a̱ꞌy yikpojkpɨmaaꞌkxt. Øts ɨdøꞌøn jaꞌ myøjkudanaabyɨꞌajtpy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

Ku ja Jesús tyikwɨnꞌejxwaꞌkxy ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy pøn txøøwꞌa̱jtp Bartimeo

46Xjats ja yja̱ꞌttøø Jericó. Jøts ku ja Jesús pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tmøøtpɨdsimy ka̱jpjotp møøt ja mayja̱a̱ꞌy, wɨnets wɨna̱p ja̱a̱ꞌy ja tuꞌuk tpa̱ttøø pøn txøøwꞌa̱jtp Bartimeo, ja Timeo yꞌuꞌnk, jam ja wyɨnaty chøønɨ tuuꞌa̱m jøts ja tigati tyikmuky. 47Xjats ku ja tnɨmadøøy jøts ku ja Nazaretɨt ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty ñaxy midi txøøwꞌa̱jtp Jesús, wɨnets ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy møkꞌampy kya̱jpxkejky jøts ja wya̱a̱ñ:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, rey David yꞌa̱p yꞌuꞌnk, ayoꞌejxk øts!

48Xjats ja mayja̱a̱ꞌy ja møkꞌampy wyɨnguga̱jpxɨyøø jøts ja yꞌamoꞌont, kaꞌap ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy yꞌamøñ, neꞌegɨ ja tja̱a̱kyikjɨna̱jxꞌadɨꞌɨch, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¡Mets myɨmajtskꞌa̱pꞌa̱jtɨp ja møj wɨndsøn David, ayoꞌejxk øts!

49Xjats ja Jesús wya̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja tnøjmɨ:

―Nøjkx xꞌatswa̱wdɨ.

Wɨnets ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy yꞌatsyikwa̱a̱y, yɨdeꞌen ja tꞌatsnɨmaadyøø:

―Tsojk, pɨdøꞌøk, ɨxa̱m ɨdøꞌøn myikwa̱a̱dsøy.

50Xjats ja jatyɨ tnajtswøjɨyɨɨꞌñ ja yukwop, woꞌonjøꞌkp ɨnet ja adsuꞌjky, jøts ja tnɨnijkxy ja Jesús. 51Wɨnets Jesús ja yiktøøjøø:

―¿Ti mdsøjkpy, sa̱ me nduꞌunt?

Xjats ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Wɨndsøn, ja wɨnꞌejxwa̱mp øts.

52Wɨnets ja Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxnɨ; tø me mdsoknɨ kumɨ tø me xjanchja̱wɨ.

Xjats ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy jatyɨ wyɨnꞌejxwaꞌkxy, jøts ja tpanijkxy ja Jesús jam tuuꞌa̱m.