Search form

MARCOS 10:32

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jadɨgojk jøts ku ja yꞌookt

32Jam ɨdøꞌøn ja wyɨnaty pyattɨ ma̱ jam ja tuuꞌ pyety midi nøjkxp Jerusalén, ja Jesús wyɨnaty jawyeen yøꞌøpy jøts ja pyabøjkpɨtøjk ɨxꞌoojk yøꞌødyɨ. Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja ñɨgyuma̱a̱p tja̱wɨdɨ ku ja Jesús jadeꞌen ñijkxy, jøts janch tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ. Wɨnets Jesús ja yjɨwa̱ꞌwɨdøø nɨmakmajtsk, jøts ja ojts tyukmadoowɨnɨbøjkɨdɨ jadɨgojk sa̱ jaty ja wyɨnaty yja̱twa̱ꞌa̱ñ kyubatwa̱Lgxa̱ñ.