Search form

MARCOS 11

Ku ja Jesús kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ Jerusalén

1Xjats ku ja jam wyɨnaty yja̱ꞌa̱twa̱nɨdɨ Jerusalén, wɨnets ja tya̱ndøø jam Betfagé midi ja ka̱jp Betania wyɨnaty møøt ñamyɨwɨngonꞌatyɨ, ja ka̱jp midi jam wyɨnaty ta̱ndɨp kojpk ɨxꞌa̱m midi txøøwꞌa̱jtp Olivos, jamts ja Jesús pyabøjkpɨtøjk namajtsk tkajxtsøøꞌñ, 2jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ ɨxem ma̱ yø ka̱jpuꞌnk wɨngon, jøts ku net jam mja̱ꞌa̱ttɨt, jamts ɨnet buuruꞌnk tuꞌuk kuwɨɨñ xpa̱a̱ttɨt midi tsotsnɨm, midi kaꞌanɨm pøn ttatsøønɨ. Nøjkx xꞌatsmɨgajɨdɨ jøts xwejtsmeꞌendɨt. 3Jøts ku pøn myiktøwɨdɨt tiku jadeꞌen mꞌadøꞌøtstɨ, jadeꞌen xnøjmɨdɨt jøts ku tꞌanuuꞌkxwa̱ꞌa̱ñ nwɨndsønꞌa̱jtɨm, jøts ku ja jatyɨ tyikwɨmbejtkojmɨt.

4Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ñøjkxtɨ, jøts ja buuruꞌnk ja ojts tjanchpa̱a̱ttɨ kuwɨɨñ jam tøkꞌagøꞌøm, jam ja tpa̱a̱ttɨ tuuꞌa̱m jøts ja tmɨgajɨdøø. 5Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn tyiktøødøø pøn jam wyɨnatyɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmyxyɨdɨ:

―¿Ti mdundɨp? ¿Tigøjxp ku yø buur xmɨgajɨdɨ?

6Xjats ja pyabøjkpɨtøjk yꞌadsoodøø jadeꞌen sa̱ Jesús ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨdɨ; wɨnets ja ojts yikmajtstuꞌuttɨ jøts ja jam chooꞌndɨ. 7Xjats ja jadeꞌen tyiktsoꞌondøø ja buur, jøts Jesús ja ojts ttanɨnøjkxtɨ; wɨnets ja wyet ja ttajɨbaꞌandøø ja buur, jøts Jesús ja ttawaaꞌtspejty ja jɨyujk. 8May ja̱a̱ꞌy ja wyet ojts tyaꞌaptɨ jam tuuꞌa̱m, jøts may ujtsꞌa̱a̱y ja ojts ttuꞌkxtɨ jøts ja jam nayɨdeꞌen tpɨkta̱ktøø, jøts ja Jesús jadeꞌen tpa̱tsowa̱ꞌa̱ndɨ ejxɨm møj wɨndsønɨn. 9Xjats ja nɨdukɨꞌɨyɨ møkꞌampy kya̱jpxkaktøø, jøts ja nɨdukna̱x wya̱ndøø:

―¡Dios Teety tsa̱jpjotpɨt, kunuuꞌkx yø wɨndsøn pøn me tø xkexy! 10¡Kunuuꞌkx yø wɨndsøn midi mgutujk mɨmejnɨyɨp, wan ja tyeetyꞌa̱p David tyikmøjta̱a̱jkɨ ja kyutujk jadɨgojk! ¡Kuuyɨ ja Dios Teety jaduꞌuk yja̱a̱kꞌøyɨ!

11Xjats ja Jesús jadeꞌen tyøjkɨyɨɨꞌñ Jerusalén, jadeꞌen ja yja̱ꞌjty jam tsa̱ptøjkjotp. Jøts ja ojts tꞌejxkixy tukɨꞌɨyɨ ti jaty jam wyɨnaty ejtp; jøts ku ja ojts jadeꞌen tꞌukꞌejxkixy, wɨnets ja ñøjkxnɨ jam Betania møøt nɨmakmajtsk pyabøjkpɨtøjk, jaꞌagøjxp ja ojts ñøjkxnɨdɨ ku ja et wyɨnaty tø chuuꞌñɨ.

Ku ja Jesús tꞌayoꞌonmɨgajpxy ja iigɨ tsa̱ꞌa̱mguipy midi ja tyøøm kaꞌejtp

12Xjats ku ja Jesús kyɨmjabom chooꞌndøø Betania, wɨnet yuu ja pya̱a̱jtøø. 13Jøts ja jagam tꞌejxpa̱a̱jty tuꞌuk ja iigɨ kipy midi jam wyɨnaty janchꞌa̱a̱myøøt; xjats ja ojts tnɨnijkxy jøts ja tꞌatsꞌejxwa̱ꞌa̱ñ pønɨ jam ɨdøꞌøn ja tyøøm. Jøts ku ja ojts tꞌixy, nɨ tuꞌugɨn ja tyøøm ja tkapa̱a̱jtɨ, nugo ja wyɨnaty janch a̱a̱y ja ñaxy, kumɨ kaꞌanɨm ja tiempɨ wyɨnaty tpa̱a̱ty ku ja iigɨ tyøømɨ. 14Wɨnets ja Jesús tmɨgajxpy ja iigɨ kipy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¡Nɨjuunɨ mgaꞌuktøømɨñɨt!

Ku ja Jesús jadeꞌen wya̱a̱ñ, myadowdɨ ja pyabøjkpɨtøjk jaꞌadɨ.

Ku ja Jesús twojpɨdsømguixy ja tooꞌkpɨtøjk jam tsa̱ptøjkjotp

15Jawaanɨ yꞌijty, xjats ja yja̱ꞌttøø jam Jerusalén. Jøts ku ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ tsa̱ptøjkjotp, wɨnet ja tꞌɨxwojpɨdsømgɨjxy ja ja̱a̱ꞌy pøn jap wyɨnaty tooꞌktɨp ya̱jktɨp, midi jam wyɨnaty juudyɨp ka̱jpxtɨp, tukɨꞌɨyɨ ja tꞌɨxkajxpɨdsømgɨjxy. Nayɨ yikpɨdsøøm ja ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn jam wyɨnaty meeñ tkugondɨp, tukɨꞌɨyɨ myesɨ ja yiktejtsa̱pwa̱jkøjxtøø, jøts nayɨdeꞌen ja pa̱k tooꞌkpɨ chɨnaabyajt yiktejɨmbejtkøjxtøø; 16jøts ja Jesús ja ja̱a̱ꞌy tkaꞌuktukꞌana̱jxnɨ ja tsa̱ptøjk ku ja jam tigati tjatsømna̱xwa̱ꞌa̱ndɨ. 17Yɨdeꞌen ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy ku ja yikꞌɨxpɨjky:

―Yɨdeꞌen jap nøkyɨjxpy wya̱ꞌa̱ñ: “Jaꞌ øts ndøjk wya̱ꞌa̱nt jøts na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jap tꞌajotꞌa̱ttɨt ja Dios Teety”; jøts kaꞌap meets ja jadeꞌen ti xyiktuñ, maaꞌtsta̱a̱jk meets jaꞌ tø xyikwa̱nɨ.

18Xjats ku ja jadeꞌen tmadoodøø ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyeetywɨndsøn møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjk, wɨnets ja tꞌɨxaadyøjkɨdøø ja ta̱a̱y jøts ja ttukuꞌoogɨwya̱ꞌa̱ndɨ, chøꞌjkɨdɨp ɨdøꞌøn jaa ku ja yja̱a̱ꞌy yikpøjkøxnɨyɨdɨt, paty ja jadeꞌen tnɨda̱a̱yɨwya̱ꞌa̱ndɨ kumɨ tyumnɨja̱ꞌwɨnɨyɨp ja mayja̱a̱ꞌy ja wyɨnaty ku ja janchnɨgyuma̱a̱p yikꞌɨxpiky. 19Xjats ku ja et chuuꞌña̱a̱ kyoodsɨña̱a̱, wɨnets ja Jesús tmøøtsooꞌna̱a̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam møj ka̱jpjotp, jøts ja jam ñøjkxtɨ ma̱ ja chøønɨdɨ.

Ku ja iigɨ tsa̱ꞌa̱mguipy tyɨɨjch

20Xjats ku kyɨmjabomꞌa̱jty, wɨnets ja jam jøpyɨ ña̱jxtøø ma̱ ja iigɨ kipy jam wyɨnaty tyanɨ, jøts ja ojts tꞌejxtɨ ku ja wyɨnaty tø tyøjtsjøꞌknɨ yꞌa̱a̱tsjøtpy. 21Wɨnets ja Pedro ja tja̱ꞌmyejch, jøts ja tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―Wɨndsøn, ejx ja iigɨ kipy tø tyøøtsnɨ midi ojts xꞌayoꞌonmɨgajxpy.

22Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Janchja̱wɨdɨ Dios møkꞌampy. 23Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, pønɨ pøn tnɨmaapy ya̱ꞌa̱t kojpk: “Nøjkx mejyjotp, jamts mdøkɨt”, pønɨ ku amumjoojt jadeꞌen mwɨnmay ku kaꞌap mmay mda̱jy, jøts ku køꞌøm xjanchja̱wɨ ja mꞌayuujk pønɨ sa̱ wyɨnaty tø mwa̱ꞌa̱ñ, ja̱tp ɨdøꞌøn ja jadeꞌen pønɨ ku wyɨnaty jadeꞌen ja janchja̱ꞌwɨn xmøøtꞌaty. 24Paty mee nnøjmɨ pønɨ ti jaty mꞌamɨdoodɨp ja Dios, pønɨ ti mguꞌamɨdoowɨdɨp jøts ku xjøpꞌejxtɨt jadeꞌen, ja̱tpts ja jadeꞌen. 25Jøts ku mdiosꞌajotꞌa̱ttɨt, pønɨ jam ja mmɨdseptɨ, maaꞌkxuktɨ, jøts Dios Teety nayɨdeꞌen mbojkpɨmaaꞌkxɨdɨt pøn jap tsa̱jpjøtpy. 26Pønɨ ku kaꞌap xmaaꞌkxuktɨ ja mmɨguꞌuk, nayɨdeꞌen meets ja Dios Teety mgapojkpɨmaaꞌkxɨt pøn jap tsa̱jpjøtpy.

Ja Jesús myøkꞌa̱jtɨn

27Xjats ja jadeꞌen jadɨgojk ñøjkxtøø jam Jerusalén. Jøts ku ja Jesús jap wyɨnaty wyɨdity jap tsa̱ptøjkjøtpy, wɨnets ja jap ojts ñɨmiñɨ ja teetywɨndsøn, ja ka̱jpxwejpɨtøjk, jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ pøn ja kutujk jam wyɨnaty tꞌadsɨnaadyɨp, 28jaꞌats ja ojts yiktɨyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―¿Pøn jadeꞌen tø mdanɨgutujkꞌatyɨ ku jadeꞌen mꞌadɨꞌɨch ya̱ tsa̱ptøjkjøøjty? ¿Pøn mets jadeꞌen mgutujkmøꞌøyɨ?

29Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Nayɨdeꞌen mee nyiktøøwa̱mɨ; pønɨ xꞌadsoowɨmbejtɨp øts ɨnet, wɨnets ɨnet ndukmadoꞌodɨt pøn øts yø jadeꞌen tø xanɨgutujkꞌaty ku øts jadeꞌen nꞌadɨꞌɨch. 30Ku ja Juan Bautista ojts yiknøbety, ¿pøn ja ojts tyanɨgutujkꞌatyɨ ku ja jadeꞌen yꞌadɨɨjch? ¿Sa̱ mee mꞌukwa̱ꞌa̱ñ, Dios ja ojts tyanɨgutujkꞌatyɨ jøts ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtst? Adsoojɨmbejtɨk øts.

31Wɨnets ja køꞌømyɨ ñagya̱jpxkaajkɨdøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Sa̱ njanchꞌuknɨma̱a̱ꞌyɨnt? Ku net yø njanɨma̱a̱ꞌyɨnt: “Dios ja ojts kyutujkmøꞌøyɨ”, yɨdeꞌen adøm ɨnet yø xꞌadsoꞌowɨnt: “¿Jøts tigøjxp ku kaꞌap xjanchja̱wɨdɨ pønɨ jadeꞌendam jaꞌ?” 32Jøts ja ja̱a̱ꞌy ɨnet xmɨꞌa̱mbøjkmaꞌant ku net njawa̱ꞌa̱nmaꞌant jøts ku ja̱a̱ꞌy ja ojts kyutujkmøꞌøyɨ.

Jadeꞌen ja køꞌøm ñawya̱jnɨdøø, jøts kumɨ ñɨja̱ꞌwɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty may ku ja Juan ja Dios kyugajpxyꞌatyɨ, paty ja jadeꞌen chøꞌjkɨdøø. 33Jøts ja yɨdeꞌen tnɨmaadyɨ ja Jesús:

―Kaꞌap øøts ja nnɨja̱wɨ.

Xjats ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy:

―Nayɨdeꞌen meets ja kaꞌap ndukmadoꞌot pøn øts jadeꞌen xanɨgutujkꞌa̱jtp ku øts jadeꞌen nꞌadɨꞌɨch.