Search form

MARCOS 11:15

Ku ja Jesús twojpɨdsømguixy ja tooꞌkpɨtøjk jam tsa̱ptøjkjotp

15Jawaanɨ yꞌijty, xjats ja yja̱ꞌttøø jam Jerusalén. Jøts ku ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ tsa̱ptøjkjotp, wɨnet ja tꞌɨxwojpɨdsømgɨjxy ja ja̱a̱ꞌy pøn jap wyɨnaty tooꞌktɨp ya̱jktɨp, midi jam wyɨnaty juudyɨp ka̱jpxtɨp, tukɨꞌɨyɨ ja tꞌɨxkajxpɨdsømgɨjxy. Nayɨ yikpɨdsøøm ja ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn jam wyɨnaty meeñ tkugondɨp, tukɨꞌɨyɨ myesɨ ja yiktejtsa̱pwa̱jkøjxtøø, jøts nayɨdeꞌen ja pa̱k tooꞌkpɨ chɨnaabyajt yiktejɨmbejtkøjxtøø;