Search form

MARCOS 12:38

Ku ja Jesús ttamɨgajpxy sa̱ yꞌadøꞌøtstɨ ja ja̱a̱ꞌy midi yikꞌɨxpøjktɨp jam tsa̱ptøjkjotp

38Yɨdeꞌen ja Jesús wya̱a̱ñ ku ja jam wyɨnaty yikꞌɨxpiky:

―Øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt, ejxɨm meets ka̱jpxwejpɨtøjkɨn, mnayꞌejxnɨyɨdɨ pøn ja wyet yøñja̱wɨ tpajɨdøjttɨp ku yøꞌødyɨ, pøn muum tuuꞌa̱jy nagya̱jpxpooꞌkxɨ ttsojktɨp wɨndsøꞌøgɨ wɨnja̱wɨ,