Search form

MARCOS 13

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jøts ku ja tsa̱ptøjk yjett

1Xjats ku ja Jesús pyɨdsɨɨmy jam møj tsa̱ptøjkjotp, wɨnet ja pyabøjkpɨtøjk ja tuꞌuk ñɨma̱a̱jyøø:

―¡Wɨndsøn, ejxɨk mets, ti tsa̱a̱ yø jadeꞌen jøts ti tøjk yø jadeꞌen!

2Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―¿Mꞌijxpy yø møj tøjk? Nɨ tuꞌugɨn yø tsa̱a̱ ya̱ nøjkx kyatañ nɨkɨɨbyety. Meꞌendɨp ja ja̱a̱ꞌy jøts ja nøjkx tja̱a̱gøxtø tukɨꞌɨyɨ yø tøjk.

Ja ejxa̱ꞌa̱n midi yikꞌexp ku wyɨnaty yiktɨɨdyunwa̱nɨdɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy

3Xjats ja jadeꞌen ñøjkxtøø jam kojpkøjxp midi txøøwꞌa̱jtp Olivos, ja kojpk midi jam wyɨnaty tsa̱ptøjk awemp ta̱mp. Jamts ja Jesús yꞌɨxa̱a̱jky, jøts pyabøjkpɨtøjk ja jam amaaꞌtsk yiktøøjɨyøø, yɨdeꞌen ja Pedro wya̱ndøø møøt ja Jacobo, møøt ja Juan, jøts møøt ja Andrés:

4―Jaꞌ øø ndsøjkpy jøts øøts xukmadoꞌot wɨndem ɨdøꞌøn yø tsa̱ptøjk jadeꞌen yja̱tt. ¿Ti tɨyꞌa̱jtɨn øøts jawyeen nꞌexp jøts ku døꞌøn ja jadeꞌen wyɨnaty yja̱twa̱ꞌa̱ñ?

5Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt, ejxɨm mee pøn mwɨnꞌøøꞌnɨyɨ. 6Kumɨ may ja̱a̱ꞌy nøjkx myendɨ jøts øts ja xꞌaduna̱xtɨt, jøts ja ñøøꞌmdɨt: “Cristo øts”, mayja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen wyɨnda̱a̱yꞌa̱ttɨp.

7’Jøts ku meets ja tsep øy ma̱ xnɨmadoꞌot ku ja tsep wyɨngonɨ, kidi mdsøꞌøgɨdɨ kumɨ ja̱tp ɨdøꞌøn ja jadeꞌen, kaꞌap ja ña̱xt jøts kaꞌap jaꞌ tɨɨdyuꞌunɨn xøøwɨ. 8Kumɨ ja møj ja mutsk ja ka̱jp nøjkx cheptundɨ xem ya̱m, wɨndsøndøjk ñañɨbɨdøꞌøgɨdɨt pøn jaty yikutujktɨp ya̱ na̱xwiiñ; maawyeen ja ujx nøjkx ñaxy, meꞌemp ja yuu, mayꞌampy ja ja̱a̱ꞌy nøjkx ja myɨguꞌuk tmɨdsepøktɨ aꞌøyꞌampy pøn ja nugo tyikma̱ꞌa̱ttɨp. Jøts ku døꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt tsoꞌonda̱kpnɨm ɨdøꞌøn ja ayoꞌon wyɨnaty jadeꞌen.

9’Jøts øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt; kumɨ myikøya̱kp meets ma̱ kudunktøjk yikutuktɨ, jøts mee nøjkx myiktsiiky myikwøpy jap tsa̱ptøjkjøtpy. Mwɨnguwa̱ꞌa̱gɨp mee nøjkx ja møj wɨndsøndøjk; øts meets jap xkunøjkxɨp jøts ja wɨndsøndøjk myikmadya̱ꞌa̱gɨdɨt, xjats meets ɨdøꞌøn ja njaꞌ xnɨgubojkɨt. 10Na̱mgaꞌanɨm ja tɨɨdyuꞌunɨn xøøw tpa̱a̱ty ku ja øgyajpxy ku ja ømyadya̱ꞌa̱ky øy ma̱ga̱jp yika̱jpxwa̱ꞌkxt. 11Jøts ku jadeꞌen ja kudunk øy ma̱dsoo myiktawɨnguwa̱wɨdɨt, kidi xkumayɨdɨ xkuda̱jɨdɨ sudso xꞌadsojɨmbettɨt. Jadeꞌen ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ndɨt pønɨ sa̱ Espíritu Santo wɨnet myikꞌayukpa̱a̱dyɨdɨ; kidi meedsɨp køꞌøm mga̱jpxp, ja Espíritu Santo meets mꞌaga̱jpxɨyɨp. 12May ja ja̱a̱ꞌy ttukmɨgaꞌaxwaꞌkxy ñagyøya̱kɨdɨt jøts yꞌooktɨt, may ja uꞌnkteety ja yꞌuna̱ꞌjk nøjkx tmɨdsepøktɨ jøts ja tkøya̱ktɨt, nayɨdeꞌen ja una̱ꞌjk nøjkx tmɨdsepøktɨ ja tyeety ja tya̱a̱k kunɨm oꞌjkɨn ja ttukpa̱a̱ttɨt køꞌøm. 13Jøts mdumɨdsepꞌa̱ttɨp meets ja ja̱a̱ꞌy jaꞌagøjxp ku meets øts xjanchja̱wɨ; jøts pønɨ pøn ja ayoꞌon jadeꞌen tmɨdanaapy kunɨm yꞌookt, jaꞌ ɨdøꞌøn nøjkx nɨtsoꞌokꞌa̱jtp.

14’Jadeꞌen ja Dios kyugajpxy Daniel tja̱a̱y tuꞌuk ja nøky ma̱ ja ojts tnɨgajpxy midi ja ja̱a̱ꞌy tyikma̱ꞌa̱tp, jøts ku meets ja jadeꞌen xꞌext ku ja ma̱ tø yikpɨkta̱ꞌa̱ky ma̱ ja kyapa̱a̱tꞌatyɨ ―pønɨ pøn ya̱ꞌa̱t nøkyajpxpy, wan tja̱ꞌgyukɨ―, jøts pønɨ pøn jam Judea tsɨnaadyɨp wan tkaknøjkxtɨ jam kojpkjotp. 15Jøts pønɨ jam wyɨnaty tø pyety tyøjkøjxp jaꞌabɨ xøøw, jøts ku ja wyɨna̱kt kaꞌap ja yja̱a̱ktyimyꞌatstøkɨt jap tøjkjøtpy jøts ja tja̱a̱kyikpɨdsøꞌømt øy ti, neꞌegɨ tøꞌøp jaꞌ ku ja jadiꞌiñɨ yja̱a̱kaꞌakt; 16jøts pønɨ pøn jam wyɨnaty kya̱mjotp, kaꞌap ja yꞌukwɨmbejtnɨt jam tyøjk wɨndum jøts ja wyet ja tja̱a̱kꞌatswetst. 17¡Ti yjanchꞌayøøy ja tøꞌøxyøjk pøn wyɨnaty jøtpytɨ, pøn jam wyɨnaty myutskuꞌnk tmøøtꞌa̱jttɨp jaꞌabɨ xøøw! 18Ajotꞌa̱tt amɨdowdɨ ja Dios jøts kidi yja̱ꞌa̱ty ja tiempɨ wɨnet et ku ja et wyɨnaty xyuxy, jøts kidi jaꞌabɨ xøøw mgaꞌaktɨ; 19kumɨ ja døꞌøn nøjkx ja møk ayoꞌon tyuñɨyɨ midi kaꞌanɨm yikꞌixy nɨjuunɨ wɨneꞌen ñaxy kujk ja tiempɨ jaayɨp ku Dios tyiktsoꞌonda̱a̱jky yø na̱xwiiꞌñɨt, nɨkaꞌap nøjkx jaduꞌuk ja ayoꞌon jadeꞌen yikꞌixy sa̱ jaꞌajɨn midi ɨdøꞌøn meꞌemp. 20Jøts ku Dios Teety ja jeexyɨp tø tkaꞌaga̱jpxuky kon ja ayoꞌon, ti pøn xijy jadeꞌen nɨtsoꞌokꞌa̱tp; jøts jaꞌagøjxp Dios Teety ja tø tyikøñ ku ja ttsøky ja yja̱a̱ꞌy pøn ja tø twɨwich.

21’Pønɨ pøn mdukmadojɨdɨp, pønɨ pøn mnɨma̱a̱jyɨdɨp: “Ejxtɨ, ɨxya̱ døꞌøn ja Cristo”, uk ku myiknøjmɨdɨt “Ejxtɨ, ɨxem ja Cristo tyanɨ”, kidi xmɨbøktɨ. 22Jaꞌ ɨdøꞌøn nøjkx jadeꞌen wa̱ndɨp pøn ñadyijyɨ jadeꞌen sa̱ Cristo sa̱ ja Dios kyugajpxy, pøn ja mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn nøjkx tyiktuujnɨdɨp jøts ja nayɨdeꞌen ttuꞌunt sa̱ Diosɨn, yjawɨnꞌøøꞌmba̱a̱twa̱ꞌa̱mp ja nøjkx pøn ø tø nwɨwich. 23Jøts nayꞌejxꞌetɨdɨ meets, nayjøpꞌejxɨdɨ jøts kidi mwɨnda̱a̱yꞌatyɨdɨ ja mɨkuꞌ; patkɨꞌjyɨ meets yø ya̱m ndukmadøy.

Sa̱ myeꞌent ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ

24’Ku døꞌøn ja tiempɨ ña̱xt ma̱ et ja ayoꞌon tyunɨyɨt, wɨnet ja xøøw yꞌookt, wɨnet ja poꞌ yꞌookt, jøts ja kaꞌap yꞌukꞌa̱nɨdɨt, 25ka̱ꞌa̱gøjxp yø ma̱a̱dsa̱ꞌ jam tsa̱jpwemp, jøts na̱xp ja ujx jam tsa̱jpwemp. 26Xjats tꞌejxtɨt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja myøjkudanaabyɨ ku ja kyutujk tmɨmeꞌent møkꞌa̱jtɨngøjxp yoots agujkp. 27Wɨnets øts ja nꞌa̱nkɨlɨs ngajxwa̱ꞌkxt, jaꞌats øts ja nja̱a̱ꞌy xwa̱a̱mujkɨp pøn øts tø nwɨwetstɨ øy ma̱dsoo, yikwa̱a̱muktɨp jaꞌ øy ja wyɨnaty ma̱ tyimyjatsøønɨdɨ.

28’Uk patmadojɨdɨk øts ja nꞌɨxpøjkɨn: Ku ja iigɨ kipy yꞌawa̱j yꞌuꞌnkꞌaty jøts ku ja kujk xyɨmumbøjknɨ, jadeꞌen yiknɨja̱wɨ ja et jøts ku yꞌa̱nda̱ꞌa̱kwa̱nɨ. 29Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt sa̱ ja ayoꞌon nøjkx ñaxy; jøts ku ja jadeꞌen xꞌejxtɨt, jadeꞌents meets ja xnɨja̱wɨdɨt jøts ku øts wyɨnaty nmenwa̱nɨ. 30Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, ja̱tp ɨdøꞌøn ja jadeꞌen na̱mgaꞌanɨm ja̱a̱ꞌy wyɨnaty yꞌooktɨ. 31Na̱jxp yø na̱a̱jx yø tsa̱jp yꞌity, jøts nɨwɨndem øts nꞌayuujk kyanaxy.

32’Kaꞌap ja et ja xøøw yiknɨja̱wɨ pønɨ juunɨ døꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt, nɨpøn ja tkanɨja̱wɨ, nɨ a̱nkɨlɨs ja tkanɨja̱wɨ, jøts nɨ Dios Uꞌnk ja tkanɨja̱wɨ. Ja Dios Teety ja tuꞌugyɨ tnɨja̱ꞌwɨp.

33’Jøts nayjøpꞌejxɨdɨ meets ejtp, ejtp ja Dios xꞌajotꞌa̱ttɨt kumɨ kaꞌap meets ja xnɨja̱wɨ pønɨ juunɨ øts wyɨnaty nwɨmbejtkojmɨt. 34Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ndejɨnt nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy midi nøjkxp jagam wɨdejtpɨ, jøts ku ja chøøñ yꞌukꞌaneꞌempy ja tumbɨ jaꞌ, tuꞌuk jaty tyumbɨ ja tꞌuktunkmøꞌøy jøts yꞌukpɨktakpy tøjk adɨnaabyɨ ja tuꞌuk, pøn tꞌejxꞌetp ja tøjk. 35Jøts ejtp ɨdøꞌøn mjøpꞌejxtɨt, kumɨ kaꞌap meets ja xnɨja̱wɨ pønɨ juunɨ yja̱ꞌa̱tt ja mwɨndsøn midi kudøjkꞌa̱jtp, jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty ux, uk jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty tsuuꞌm, jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty ku tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱jxnɨdɨ, uk jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty jøpkyoots; 36kaꞌ ti nnɨja̱ꞌwɨn pønɨ juunɨ ja yja̱ꞌa̱tt, kuts meets ja jotmøñ mma̱a̱guba̱a̱dɨyɨt ya̱m meets jap wyɨnaty mma̱a̱ꞌy. 37Midi mee ndukmadøøpy, nɨdukɨꞌɨyɨ øts ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen nnøjmɨ jøts tjøpꞌejxꞌettɨt.