Search form

MARCOS 14

Ku ja Jesús yikajpxyꞌaty jøts ja yikma̱tst

1Ja majtsk xøøw wyɨnaty kyaꞌity jøts ja pa̱skɨ xøøw tpa̱a̱tt ku ja ja̱a̱ꞌy tkaydɨ ja tsa̱pkaaky jadiꞌiñɨ midi ja levadurɨ tkamøøtꞌa̱jtp. Wɨnet et ɨdøꞌøn ja teetywɨndsøn møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjk tꞌɨxa̱ꞌa̱dɨ ja ta̱a̱y ja wɨnma̱a̱ꞌñ sudso ja tjadyimyꞌukma̱tstɨt ja Jesús awɨnꞌøønɨꞌampy, jøts ja tyikꞌooktɨt. 2Xjats ja yɨdeꞌen køꞌøm ñawya̱jnɨdøø:

―Kaꞌap ja jadeꞌen yꞌøyꞌa̱tt ku ja nma̱jtsɨnt xøjøøjty, tsojk ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen xem ya̱m pyɨdøꞌøktɨt jøts adøm ja sa̱gasa̱ xuꞌunɨndɨt.

Ku ja Jesús yiktagutajmjɨꞌɨky ja pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ

3Jam ja Jesús wyɨnaty ma̱ ja ka̱jp txøøwꞌaty Betania, jam ja wyɨnaty tyøkꞌayøꞌøy Simón wyɨndum, ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty axøøꞌkpɨm putsp; jam ja Jesús wyɨnaty twɨndsøønɨ ja mesɨ ku tøꞌøxyøjk tuꞌuk tmɨja̱ꞌjty ja poop tsa̱a̱duꞌjts midi wyɨnaty tmøøtꞌa̱jtp ja aceite midi janch pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp, jøts midi janch tsowɨ toꞌjkɨp. Jaꞌats ja tøꞌøxyøjk ojts tkupuꞌuduꞌuty, jøts ja Jesús kyuba̱jk ja ojts ttanɨtajmɨyɨ. 4Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy yꞌa̱mbøjktøø pøn jam wyɨnaty wɨna̱a̱gɨndɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Tigøjxp ku yø pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ jadeꞌen nugo tø wyɨndɨgøy? 5Tø yø jeexyɨp neꞌegɨ yiktøøky tɨgøøk magøꞌpxy denarios, jøts ayoobɨ ja̱a̱ꞌy ja jeexyɨp ja meeñ yiktabudøkɨ.

Jøts ja tjanchmyɨꞌa̱mbøjktøø ja tøꞌøxyøjk.

6Wɨnets Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Majtstuꞌuttɨ; ¿ti yø mdamɨga̱jpxtɨp? Øts yø jadeꞌen tø xꞌødyuñ. 7Kumɨ ejtp meets ayoobɨ ja̱a̱ꞌy xpa̱a̱tt xꞌext, jøts ødyundɨ meets jaꞌ pønɨ juunɨ meets ja køꞌøm xmayꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ; jøts kidi xjøpꞌejxtɨ jøts øts meets ejtp xpa̱a̱tt xꞌext. 8Tø øts ɨdøꞌøn yø tøꞌøxyøjk jadeꞌen xuñ pønɨ sa̱ øts ɨdøꞌøn yø xamɨdsøkyɨn; tø øts ja pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ yø xanɨtemy kumɨ xꞌookjøpꞌejxnɨp øts ɨdøꞌøn jaꞌ, paty ɨdøꞌøn xyikꞌøøꞌyɨñɨ xyikpa̱a̱jtɨñɨ kumɨ wɨngonɨp øts ja nꞌoꞌjkɨn. 9Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, ku øy ma̱dsoo yika̱jpxwa̱ꞌkxt ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky ya̱ na̱xwiiñ, nayɨdeꞌen yø øy ma̱dsoo yiknɨmadya̱ꞌa̱kt ku øts yø tøꞌøxyøjk jadeꞌen tø xmayꞌaty, yikja̱ꞌmyatsp yø øy juunɨ ku yiknɨmadya̱ꞌa̱kt.

Ku ja Judas ñayꞌawa̱jnɨyɨ jøts ja tkøya̱kt ja Jesús

10Wɨnets ja Judas Iscariote chøøꞌñ pøn ja Jesús pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty møøt ñɨmakmajtskꞌaty, jøts ja ojts tnɨnijkxy ja teetywɨndsøn, jaꞌats ja møøt tkajpxyꞌa̱jty jøts ku ja tkøya̱kt ja Jesús. 11Xjats ku ja jadeꞌen tmadoodøø, wɨnets ja jyanchxonda̱ktøø, jøts ja Judas ja meeñ jatyɨ yiktamɨꞌawa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ. Jaꞌagøjxpts ja Judas tꞌɨxa̱a̱y ja ta̱a̱y ja wɨnma̱a̱ꞌñ juunɨ et ja tꞌukøya̱kt ja wyɨndsøn.

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱a̱kꞌaꞌuxꞌa̱jtnɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk

12Xjats ku ja xøøw tpa̱a̱jty midi ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yjanchꞌama̱a̱yꞌa̱jttɨp, ku cha̱pkaaky ja jadiꞌiñɨ tkaydɨ midi levadurɨ tkamøøtꞌa̱jtp, jaꞌabɨ xøøw ɨdøꞌøn wyɨnaty tø tpa̱a̱ty jøts ku ja xøøw mɨdukxøøw tyuñɨ, jaꞌ ja tyejtɨp pa̱skɨ, jaꞌabɨ xøøw ɨdøꞌøn ja tyuknɨꞌoꞌjkɨdɨp ja borreegɨ maxuꞌunk, paty ja pabøjkpɨtøjk wɨnet et tyiktøødøø ja Jesús jøts ja tnɨmaadyøø:

―¿Ma̱ øøts ja pa̱skɨ aꞌux nyikꞌawext jøts nɨꞌamukɨ nꞌaꞌuxꞌa̱jtɨdɨt?

13Xjats ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk namajtsk tkajxtsøøꞌñ, yɨdeꞌen ja tꞌuknɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ jam møj ka̱jpjotp, jamts ɨnet ja̱a̱ꞌy tuꞌuk xꞌejxpa̱a̱ttɨt pøn jam wyɨnaty tsiy tyanɨgoꞌonɨp, jaꞌats mbanøjkxtɨp, 14jøts pønɨ ma̱ ja yja̱ꞌa̱ty, japts ja kudøjk xnøjmɨdɨt: “Yɨdeꞌen ja wɨndsøn wya̱ꞌa̱ñ: ¿Ma̱k ɨdøꞌøn ja tøjkjoojt, ma̱k ɨdøꞌøn ja pyabøjkpɨtøjk ja tmøøtkaꞌaty tmøøtꞌuukt, ma̱k ɨdøꞌøn pa̱skɨ aꞌux ja tkaꞌadyɨt?” 15Wɨnets meets ɨnet ja myiktukꞌext tuꞌuk ja tøjkjoojt jap nɨpat tøjkijxpy midi jap aꞌejxɨ aba̱a̱dɨ ejtnɨp; japts meets ja jɨɨꞌkxy xyikꞌøyɨdɨt midi njøøꞌkxɨndɨp.

16Xjats ja pyabøjkpɨtøjk namajtsk ñøjkxtøø jøts ja ojts yja̱ꞌa̱ttɨ jam møj ka̱jpjotp, jamts ja jadeꞌen tjanchpa̱a̱ttøø sa̱ Jesús ja wyɨnaty tø tyukmadøyɨdɨ, jøts ja jam tyikꞌøyɨdøø ja pa̱skɨ aꞌux, wɨnets ja wyɨmbejtøø ma̱ chooꞌndøø.

17Xjats ku ja et kyoodsɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk nɨmakmajtsk jam tmøøtja̱ꞌjty. 18Jøts ku ja twɨnguwaꞌatsɨdøø ja kyaabyajt, kuts ja jam wyɨnaty kyaañɨdɨ, wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y:

―Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ jøts ku ja ɨxya̱m nɨduꞌugɨn nmøøtkay pøn øts ɨnet amaaꞌtskꞌampy xkøya̱kp.

19Xjats ja pyabøjkpɨtøjk yjanchjotmayꞌooꞌkpøjktøø, jøts ja nɨduꞌuk jaty tyiktøødøø:

―¿Wan ja ndejɨnt yꞌøtsɨ?

Nayɨdeꞌen jaduꞌuk wya̱møø:

―¿Øts ndejɨnt jadeꞌen adøꞌøtsp?

20Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tuꞌugyɨ jaꞌ pøn øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xuꞌump, jøts kaꞌap ja yjagamɨ, ɨxya̱ adøm ɨdøꞌøn ja nmøøtꞌaꞌuxꞌa̱jtɨndɨ, nɨduꞌugɨn meets jadeꞌen xunwa̱ꞌa̱ñ. 21Jadeꞌents ɨdøꞌøn yja̱tt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ sa̱m ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñɨn; jøts ¡ti ja ja̱a̱ꞌy yjanchꞌayøøy pøn øts jadeꞌen xkøya̱kp amaaꞌtsk! Tø ja jeexyɨp neꞌegɨ tyɨy ku jeexyɨp kyidyimgyeꞌexy.

22Ku døꞌøn ja jadeꞌen ɨxam wyɨnaty kyaydɨ, wɨnets ja Jesús tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja tsa̱pkaaky, jøts ja ttamøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety, xjats ku ja tꞌadujkpa̱jky, wɨnets ja tmøøy ja pyabøjkpɨtøjk, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Kaydɨ, ya̱ꞌa̱t øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nneꞌkxꞌajtpy.

23Xjats ja nayɨdeꞌen tꞌadamꞌujch tuꞌuk ja uujkꞌɨɨꞌñ, jøts ku ttamøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety, wɨnets ja ttukꞌukꞌabɨdsɨɨmy ja pyabøjkpɨtøjk midi ja wyɨnaty tø tꞌadamɨ jap uujkꞌɨɨꞌñjøtpy, nɨdukɨꞌɨyɨ ja tꞌuktamujktøø. 24Yɨdeꞌen Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Yø øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nnɨꞌjpyꞌajtpy midi wɨdsuꞌump wɨda̱xp øts nnɨkøjxp øts nguba̱jkp ku nyikpɨkta̱ꞌa̱kt jam kruskøjxp. Jaꞌats may ja̱a̱ꞌy yꞌajotꞌa̱ttɨp jøts ja ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt. Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja Dios Teety tyikꞌadukwa̱ꞌa̱ñ ja wya̱nda̱ꞌa̱ky sa̱m ɨdøꞌøn ja ttamɨꞌawa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn. 25Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, jøts ku kaꞌap nꞌukꞌuknɨt yø vino, jaanɨm øts yø nøjkx nꞌuuky jadɨgojk ku Dios kyutujk yja̱ꞌa̱tt, ku kyutujk ja ttanɨtanɨt ja yja̱a̱ꞌy.

Ku ja Jesús køꞌøm tnɨgajpxy jøts ku Pedro ja kyuꞌøønɨyɨt

26Xjats ku ja tꞌøøgøjxtøø ja Dios kyajpxy, wɨnets ja ñøjkxtøø jam kojpkøjxp midi txøøwꞌa̱jtp Olivos. 27Jøts ja Jesús pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y:

―Nɨdukɨꞌɨyɨ meets ɨnet xatsøꞌødyuꞌunt ɨxya̱mgoots; kumɨ yɨdeꞌen Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ: “Yikøya̱kp ja borreegɨ ejxpɨ jøts ja yꞌookt, jøts ja borreegɨ jadiꞌiñɨ kyaakwa̱ꞌkxnɨdɨt.” 28Jøts ku ø nbɨdsøꞌømt jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, wɨnets ø nnøjkxjawyenɨt jam Galilea, jamts mee xpa̱a̱tt.

29Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―Øy mets mbabøjkpɨtøjk nɨdukɨꞌɨyɨ mjadatsøꞌødyuñɨyɨ, nɨjuunɨ me ngadatsøꞌødyuñ.

30Wɨnets Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Janch mets ɨdøꞌøn nnøjmɨ jøts ku ya̱mgoots ɨnet mnøꞌømt ku me kaꞌap xꞌijxyꞌaty, kaꞌanɨm tsa̱pnɨꞌa̱a̱w wyɨnaty myajtskꞌaya̱ꞌa̱xy ku mets ɨnet tɨgøøk ojk mwa̱ꞌa̱nt jadeꞌen jøts ku me kaꞌap xnɨja̱wɨ.

31Xjats ja Pedro møkꞌampy tyimwyɨndanɨ ja Jesús, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Njaꞌøøky me møøt, nɨjuunɨ øts jadeꞌen ngawa̱ꞌa̱nt.

Tum jadeꞌen ja yjaduꞌukpɨ pabøjkpɨtøjk wya̱ndøø sa̱m ja Pedro wya̱a̱ñ.

Ku ja Jesús tꞌajotꞌa̱jty ja Dios Teety jam Getsemaní

32Xjats ja yja̱ꞌttøø ma̱ ja et txøøwꞌaty Getsemaní, jamts ja Jesús pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y:

―Ya̱ tsøønɨdɨ, wan ø tꞌatsꞌajotꞌaty ja Dios Teety.

33Wɨnets ja tꞌukwa̱a̱y ja Pedro, ja Jacobo, jøts ja Juan, jøts ja ojts tmøøtnijkxy, xjats ja Jesús yjantyimchøꞌjkɨyɨɨꞌñ, kaꞌap ja yꞌukwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tnɨ, jaꞌagøjxp ku ja yꞌayoꞌon wyɨngøñ. 34Jøts pyabøjkpɨtøjk ja tnɨma̱a̱y:

―Janch tyimyjotmayꞌooꞌkp øts, øy øts yø yja̱wɨ jadiꞌiñɨ nguꞌoogɨt. Awejxtɨ ya̱ ejxɨm mmaꞌooꞌknɨdɨ, wijy mꞌettɨt.

35Xjats ja Jesús jawaanɨ yja̱a̱knajtsyøꞌøyɨyɨɨꞌñ, japts ja ojts ñagyuxendya̱ꞌa̱gɨyɨ, jøts Dios Teety ja ojts tꞌamɨdøy jøts ja jadeꞌen kidi tyimyꞌayoꞌomba̱a̱ty sa̱ døꞌøn ja wyɨnaty yja̱twa̱ꞌa̱ñ jaꞌabɨ xøøw. 36Yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ ku døꞌøn ja ojts diosꞌajotꞌaty:

―Mets Teety, øyɨk jadeꞌen xjanchkayikja̱tt, jøts øts kidi jadɨneꞌen ayoꞌon ndyimbya̱a̱ty; øy ɨdøꞌøn kyɨdyimyjadeꞌenɨ sa̱m ø ndyimyjatsøkyɨn, jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ngupøkt pønɨ sa̱ me xamɨdsøky.

37Ku ja jadeꞌen wya̱a̱ñ, xjats pyabøjkpɨtøjk ja tnɨmiiñ, ma̱a̱dɨp ja jap wyɨnaty ku ja ojts tpa̱a̱ty; wɨnets ja tnɨma̱a̱y ja Pedro:

―Simón, ¿tø me maꞌooꞌknɨ? ¿Nɨwɨneꞌen me waanɨ tø mgawijyꞌity?

38Wejtɨ kajtɨ jøts ja Dios xꞌajotꞌa̱ttɨt, nayꞌejxꞌetɨdɨ jøts kidi mmɨmajada̱ꞌa̱gɨdɨ ja ayoꞌon midi wɨngomp. Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku ja wɨnma̱a̱ꞌñ janchjaꞌødyunwa̱ꞌa̱ñ, ja neꞌkxts jaayɨ ja kaꞌøybɨ tumbɨ amutskꞌejxɨyɨp.

39Xjats ja ñøjkxkojmøø Dios Teety ajotꞌa̱jtpɨ, nayɨdeꞌen ja ojts wya̱ngojmɨ sa̱ ja wyɨnaty jawyeen tø wya̱ꞌa̱ñ. 40Wɨnets ja myengojmøø ma̱ pyabøjkpɨtøjk ja jam, ma̱a̱gojmɨdɨp ja wyɨnaty ku ja tpa̱a̱jty, kumɨ janchma̱a̱ꞌyꞌooꞌktɨp jaꞌ. 41Jøts ku ja tɨgøøk ojk ojts tꞌixy ja pyabøjkpɨtøjk, jaanɨmts ja tnɨma̱a̱y:

―Tøts ɨnet, ma̱a̱nɨdɨ pooꞌkxnɨdɨ. Wan jadeꞌen tjaty, tø døꞌøn tyimbya̱a̱ty jøts yikøya̱kt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ. 42Pɨdøꞌøktɨ, nɨwejtɨ, wan tja̱a̱ꞌmyɨndɨ; ɨxa ja ɨxya̱m wyɨngøñ pøn øts ɨnet xkøya̱kp.

Ku ja Jesús yikma̱jch

43Nay jamnɨm ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku ja Judas yja̱ꞌjty, pøn ja pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty møøt ñɨmakmajtskꞌa̱ttɨ, jaꞌats ja mayja̱a̱ꞌy jam tmøøtja̱ꞌjt tsujx møøt jøts kipkya̱pɨdɨ. Ja teetywɨndsøn ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tø kyexyɨdɨ, møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjk, jøts møøt ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ. 44Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Judas wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ jøts ja tuꞌuk tpɨkta̱ꞌa̱kt ja ejxa̱ꞌa̱nɨn midi ja yꞌejxtɨp ku ja tkøya̱kt ja Jesús, yɨdeꞌen ja wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ:

―Pønɨ pøn øts ɨnet ndsuꞌkxpy, jaꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnaty; jaꞌats ɨdøꞌøn mma̱tstɨp, jøts ja xyiknøjkxtɨt ta̱ꞌtspikyꞌampy.

45Xjats ku døꞌøn ja jam jadeꞌen yja̱ꞌjty, wɨnets ja twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Jesús, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Øts, wɨndsøn, memp.

Jøts ja ojts jadeꞌen ttsuꞌkxy. 46Xjats ja Jesús yiknɨxa̱jɨyɨɨꞌñ, jøts ja jadeꞌen yikma̱jch.

47Jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn ja Jesús jam wyɨnaty myøøtꞌajtpy, jaꞌ tsujx tuꞌuk tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ jøts ja ttaxɨkjaꞌtstuujty ja teetywɨndsøn tyumbɨ, ojts ja tya̱tsk ja tyikwɨna̱jkɨ. 48Wɨnets ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø myachɨ.

―¿Ti mee xꞌejxnɨ ku xanɨmenɨdɨ ja kipy jøts ja tsujx? ¿Ti mee xꞌejxnɨ, maaꞌtspɨ, ku meets jadeꞌen xma̱tswa̱ꞌa̱ñ? 49Jabom jabom meets jam yꞌijty nyikꞌɨxpiky tsa̱ptøjkjotp, ¿ti kuts meets jam xkama̱jch? Paty ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ɨxya̱m jadeꞌen yjaty kumɨ Dios kyajpxy jadeꞌen wa̱mp, ¿sudsoꞌampy ɨdøꞌøn ja kyatøꞌøt?

50Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk tmajtstuttøø nadyuꞌuk ja wyɨndsøn Jesús, jøts ja ojts jadiꞌiñɨ yꞌagakpa̱jknɨdɨ.

Ja una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy pøn jadiꞌiñɨ kaktɨgøøy

51Jamts ja Jesús wyɨnaty pyayøꞌøyɨ tuꞌuk ja una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy pøn ja poop wet wyɨnaty tyukwopꞌa̱jtp, jaꞌats ja yikmach; 52wɨnets ja wyet ja tmajtstuujty, jøts ja jadiꞌiñɨ nɨwa̱ꞌa̱ts kyejky.

Ku ja Jesús yikwa̱a̱nijkxy jam kutujkta̱a̱jkjotp

53Xjats ja Jesús yiknajtswa̱ꞌa̱wɨyɨɨꞌñ jam møj wɨndsøn wyɨndum pøn ja teety wyɨndsønꞌa̱jtɨp, jam ɨdøꞌøn ja wɨndsøndøjk ñamyujkøjxɨdøø møøt ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ. 54Jagam ɨdøꞌøn ja Pedro tpayøꞌøy ja wyɨndsøn ku ja yiknajtswa̱ꞌa̱wɨyɨɨꞌñ jam wɨndsøn kyutujkta̱a̱jk agøꞌøm, jadeꞌen ja tpaja̱ꞌjty, jamts ja Pedro tmøøtꞌɨxa̱a̱jky ja ta̱jk, jaꞌ ja jam myøøtjoꞌkxpijkpy ma̱ ja jøøn jam wyɨnaty tø myøjɨ.

55Jøts ja teetywɨndsøndøjk møøt tukɨꞌɨyɨ ja kutujk adsɨnaabyɨdɨ tꞌɨxaadyøø tuꞌuk ja pøky, jadeꞌen ja tꞌɨxaadyøø ja pøky jøts ja tukuꞌoogɨwya̱ꞌa̱ndɨ ja Jesús; xjats ja nɨti tkapa̱ttøø. 56Kumɨ øy ja tigati ttanɨwambattɨ jøts ja jadeꞌen xem ya̱m kyanabya̱a̱dyɨdɨ ja yꞌayuujk. 57Wɨna̱a̱gɨn pyɨdøꞌøktɨ møkꞌampy jøts ja nugo tnɨꞌøønɨdɨ øy ja yjagajadeꞌenɨ, yɨdeꞌen wɨna̱a̱gɨn wya̱ndøø:

58―Tø øøts yø nmadøy ku yø yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ: “Nyikɨda̱ꞌa̱p øts yø tsa̱ptøjk midi yø ja̱a̱ꞌy tø tyikꞌøyɨdɨ, jøts øts kyɨdɨgøøk xøøw jaduꞌuk nyikwa̱ꞌkukɨt midi ja ja̱a̱ꞌy kyayikꞌøyɨp.”

59Jøts nɨ jadeꞌemba̱a̱t ja køꞌøm kyanagyupikyɨdɨ ku ja øy sa̱ yjawa̱ꞌa̱ndɨ.

60Wɨnets ja teetywɨndsøn tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jam mayja̱a̱ꞌyjotp, jøts ja tyiktɨɨy ja Jesús, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Kaꞌ ɨdøꞌøn mꞌadsøy? ¿Ti døꞌøn jadeꞌen myiktanɨꞌøøꞌnɨp?

61Xjats ja Jesús amøñɨ tyikꞌity, jeky ja nɨwɨneꞌenɨn kyidyimyꞌadsøøy. Wɨnets ja teetywɨndsøn ja ojts jadɨgojk tyɨɨbyikyɨyɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―¿Mets ɨdøꞌøn jaꞌ pøn Dios Teety pyɨkta̱a̱jky jøts mets mwɨndsønꞌa̱tt? ¿Mets ɨdøꞌøn ja Dios Teety mꞌUꞌnkꞌa̱jtɨp?

62Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Øts ɨdøꞌøn jaꞌ. Øts ɨdøꞌøn ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy nmøjkudanaabyɨꞌajtpy, jøts xꞌejxtɨp meets ku nꞌɨxa̱ꞌa̱kt aga̱ꞌñꞌampy ma̱ Dios Teety, jøts ku nayɨdeꞌen ø nmeꞌent yoots agujkpy jap tsa̱jpjøtpy.

63Wɨnets ja teetywɨndsøn ja wyet køꞌøm ttakøꞌjtsɨyɨɨꞌñ ku ja yꞌojꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jaꞌ ɨdøꞌøn tyijpy ku tø ja jaaba̱a̱t yꞌojꞌamøꞌøty, xjats ja wya̱a̱ñ:

―¿Ti ejxpɨ ti nɨja̱ꞌwɨbɨ ja̱a̱ktsojkɨyɨp? 64Tøxɨ xmadowdɨ sa̱ tø wya̱ꞌa̱ñ ku ja Dios Teety yø tø twɨnga̱jpxnaxy; ¿sa̱ døꞌøn xja̱wɨdɨ ku jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ?

Wɨnets ja nɨdukɨꞌɨyɨ ttanɨka̱jpxtøø ja oꞌjkɨn.

65Jøts wɨna̱a̱gɨn jatyɨ tnɨdsujɨdøø, jatyɨ twɨnma̱jtstøø jøts ja ttseeꞌktøø, yɨdeꞌen ja wya̱nꞌadøꞌøtstɨ ku ja jadeꞌen ttundɨ:

―¡Najtsja̱wɨ pøn tø mgøxyɨ!

Jøts ja ta̱jk ja twɨngoxtɨ tjøpkoxtɨ awa̱ꞌa̱nꞌampy.

Ku ja Pedro tkuꞌɨɨñ jøts ku ja kaꞌ tꞌijxyꞌaty ja Jesús

66Jap ja Pedro wyɨnaty tøkꞌagiꞌpy ku yja̱ꞌjty tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk pøn ja teetywɨndsøn tyumbɨꞌajtpy; 67jaꞌats ja ojts yꞌijxyɨyɨ ku ja jap wyɨnaty jønꞌajpy yjoꞌkxpiky, tøyɨm ja wyɨnaty wyɨnꞌejxnɨyɨ xjats ja yɨdeꞌen ñɨma̱a̱jyøø:

―Nayɨdeꞌen mets yꞌijty xpawɨdity ja Jesús ja Nazaretɨt ja̱a̱ꞌy, ¿kidi?

68Xjats ja Pedro ja kaꞌap tnɨgajpxy, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ:

―Kaꞌap øts ja nꞌijxyꞌaty pø pøn jaꞌ, jøts nguidyimñɨja̱ꞌwɨp øts pø ti me mgajpxpy.

Xjats ja jadeꞌen yøꞌøpyɨdsɨɨmy jam ta̱jyjøpꞌa̱m. Wɨnets ja tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱jxjɨꞌjky. 69Jøts ja tøꞌøxyøjk ojts twɨnꞌixy jadɨgojk ja Pedro, xjats ja ttukmadoobɨna̱xwa̱ꞌjky ja ja̱a̱ꞌy pøn jam wyɨnatyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ:

―Ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy tmøøtwɨdejtp yø Jesús.

70Wɨnets ja Pedro ja kaꞌap tkupɨjky jadɨgojk. Waanɨ yꞌijty, xjats Pedro ja ja̱a̱ꞌy ñɨma̱a̱jyøø jadɨgojk pøn jam wyɨnatyɨ:

―Mets ɨnet mdyimyøøtwɨdijtpy yø Jesús; kumɨ Galileꞌɨt ja̱a̱ꞌy mets, jøts jadeꞌen me mgajpxy sa̱ yø kya̱jpxtɨ.

71Wɨnets ja Pedro køꞌøm kyanayꞌømyɨga̱jpxɨyøø møkꞌampy ja ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen:

―Tyimyꞌijxpy ja Dios jøts ku nguidyimñɨja̱wɨ pønɨ pøn ja̱a̱ꞌy meets jadeꞌen mdijpy.

72Xjats ja tsa̱pnɨꞌa̱a̱w myajtskꞌaya̱jxy. Wɨnets ja Pedro tja̱ꞌmyejch ja Jesús yꞌayuujk sa̱ ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨ: “Kaꞌanɨm wyɨnaty ja tsa̱pnɨꞌa̱a̱w myajtskꞌaya̱ꞌa̱xy ku mets ɨnet wyɨnaty tɨgøøk ojk tø mwa̱nɨ ku me xkaꞌijxyꞌaty.” Jøts ja tkuya̱jxɨyɨɨꞌñ ku ja jadeꞌen tja̱ꞌmyejch jøts ku ja wyɨnaty jadeꞌen nɨchøky tø wya̱ꞌa̱ñ.