Search form

MARCOS 14:22

22Ku døꞌøn ja jadeꞌen ɨxam wyɨnaty kyaydɨ, wɨnets ja Jesús tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja tsa̱pkaaky, jøts ja ttamøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety, xjats ku ja tꞌadujkpa̱jky, wɨnets ja tmøøy ja pyabøjkpɨtøjk, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Kaydɨ, ya̱ꞌa̱t øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nneꞌkxꞌajtpy.