Search form

MARCOS 14:36

36Yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ ku døꞌøn ja ojts diosꞌajotꞌaty:

―Mets Teety, øyɨk jadeꞌen xjanchkayikja̱tt, jøts øts kidi jadɨneꞌen ayoꞌon ndyimbya̱a̱ty; øy ɨdøꞌøn kyɨdyimyjadeꞌenɨ sa̱m ø ndyimyjatsøkyɨn, jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ngupøkt pønɨ sa̱ me xamɨdsøky.