Search form

MARCOS 14:58

58―Tø øøts yø nmadøy ku yø yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ: “Nyikɨda̱ꞌa̱p øts yø tsa̱ptøjk midi yø ja̱a̱ꞌy tø tyikꞌøyɨdɨ, jøts øts kyɨdɨgøøk xøøw jaduꞌuk nyikwa̱ꞌkukɨt midi ja ja̱a̱ꞌy kyayikꞌøyɨp.”