Search form

MARCOS 14:7

7Kumɨ ejtp meets ayoobɨ ja̱a̱ꞌy xpa̱a̱tt xꞌext, jøts ødyundɨ meets jaꞌ pønɨ juunɨ meets ja køꞌøm xmayꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ; jøts kidi xjøpꞌejxtɨ jøts øts meets ejtp xpa̱a̱tt xꞌext.