Search form

MARCOS 14:8

8Tø øts ɨdøꞌøn yø tøꞌøxyøjk jadeꞌen xuñ pønɨ sa̱ øts ɨdøꞌøn yø xamɨdsøkyɨn; tø øts ja pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ yø xanɨtemy kumɨ xꞌookjøpꞌejxnɨp øts ɨdøꞌøn jaꞌ, paty ɨdøꞌøn xyikꞌøøꞌyɨñɨ xyikpa̱a̱jtɨñɨ kumɨ wɨngonɨp øts ja nꞌoꞌjkɨn.