Search form

MARCOS 15:36

36Xjats tuꞌuk myiiñ janch pujtpɨm pøn tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ ja tanøxeꞌjts midi jadeꞌen tꞌejxp ejxɨm ja xa̱ꞌa̱kjoptsɨn, jaꞌats ja ojts tyikxøøky jap vino ta̱ꞌa̱mjøtpy jøts ja tpɨkta̱a̱jky jam kipy jøpꞌa̱m, wɨnets ja jadeꞌen ttaꞌadejɨyɨɨꞌñ ja Jesús jøts ja ttukwɨmuukwa̱ꞌa̱ñ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ:

―Majtstuꞌuttɨ; wan tꞌukꞌijxyɨm pønɨ janchꞌukyikwɨna̱jkɨp ɨnet ɨdøꞌøn ja Elías jam kruskøjxp ku ɨnet ja myeꞌent.