Search form

MARCOS 16

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yjujkpyɨjky jadɨgojk

1Xjats ku ja pooꞌkxɨn xøøw ña̱jxy, wɨnet ja María Magdalena tꞌatsjuudyøø ja pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ møøt Jacobo tya̱a̱k, møøt ja Salomé, jadeꞌen ja ojts tꞌatsjuudyɨ jøts Jesús ja tꞌatspɨkta̱ꞌa̱kwa̱jnɨdɨ ku ja wyɨnaty tø yꞌooꞌknɨ. 2Xjats ja ojts ttanɨnøjkxtɨ jøpyɨ ku ja sama̱a̱n wyɨnaty tø yꞌabety, xøbɨdsimyuꞌnk ja yja̱ꞌttøø jam møj tsa̱a̱ agujkp ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty tø yikpɨkta̱ꞌa̱ky. 3Yɨdeꞌen ja køꞌøm ñawya̱jnɨdøø:

―¿Pøn ɨnet ja tsa̱a̱ tjanchꞌagɨɨdyuꞌut jøts ndøjkɨꞌɨnt?

4Xjats ku ja yja̱ꞌttøø, wɨnets ja tꞌejxtøø ku ja møj tsa̱a̱ kaꞌap ja jap wyɨnaty ukteenɨ jap jutꞌaguiꞌpy, tø ja wyɨnaty yikɨɨyøꞌøñɨ. 5Jøts ku ja tyøjkɨdøø jap mutsk tøjkjøtpy, wɨnets ja tꞌejxpa̱ttøø tuꞌuk ja a̱nkɨlɨs midi ja wyɨnaty pyaꞌajpy tsɨnaapy, jøts midi wyɨnaty nayɨdeꞌen ja poop wet myøøtꞌajtpy. Xjats ku ja tꞌejxpa̱ttøø wa̱a̱jtyøjk ja tijy, jøts ja ojts jantyimchøꞌjkɨdɨ. 6Jøts ja a̱nkɨlɨs ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Kidi mdsøꞌøgɨdɨ; nnɨja̱ꞌwɨp øts ku meets ja Jesús ja ñeꞌkx xꞌɨxa̱a̱jɨyɨdɨ. Tø ja jadɨgojk yjujkpyiky, øy xtyimyꞌejxtɨt ma̱ ja yikpɨkta̱a̱jky. 7Nøjkx ja pyabøjkpɨtøjk xukmadojɨdɨ møøt ja Pedro, jøts ñøjkxtɨt jam Galilea; jamts meets ja xꞌejxtɨt jadɨgojk, jamts meets ja xmɨnabya̱a̱dɨyɨt jadeꞌen sa̱ ja køꞌøm mnɨma̱a̱jyɨdøø.

8Xjats ja chooꞌndøø jam møj tsa̱a̱ agujkp ma̱ Jesús ja wyɨnaty tø yikpɨkta̱ꞌa̱ky, jøts ja ñøjkxtøø. Jadiꞌiñɨ tsøꞌøgɨ ja yjantyyikmɨbejpnɨyɨdɨ jøts nɨpøn ja sa̱ tkanøjmɨdɨ, kumɨ jantyimchøꞌjkɨdɨp ja wyɨnaty.

Ku ja Jesús ña̱nkyꞌejxøø jadɨgojk ma̱ ja María Magdalena jam wyɨnaty

9Ku ja Jesús domingɨ jøpy wyɨnaty tø pyɨdsimy jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, ja María Magdalena ja ojts jawyeen yꞌijxyɨyɨ, pøn ja wyɨnaty tø tyikpɨdsøjmɨ nɨwɨxujk ja mɨkuꞌ. 10Jaꞌats ojts ñijkxy jøts ja ojts tꞌatstukmadøy pøn jaty ja Jesús wyɨnaty tø tmøøtwɨdettɨ, pøn jam wyɨnaty jɨɨdyɨp ya̱xtɨp, maadyɨp ta̱jtɨp. 11Jøts ku ja jadeꞌen tnɨmadoodøø ku ja Jesús yjujkyꞌaty, ku ja tøꞌøxyøjk ja wyɨnaty tø tꞌixy, kaꞌap ja tjanchja̱ꞌwɨdøø.

Ku ja Jesús ña̱nkyꞌejxøø jadɨgojk ma̱ wyɨnaty ja namajtsk pyabøjkpɨtøjk

12Xjats ku døꞌøn ja jadeꞌen yꞌukna̱jxy, wɨnets ja Jesús ña̱nkyꞌejxkojmɨyøø abiky tsoo ku wyɨnaty ja pyabøjkpɨtøjk namajtsk yøꞌødyɨ jam tuuꞌa̱m. Kaꞌap ɨdøꞌøn ja pyabøjkpɨtøjk yꞌejxkapyɨdɨ kumɨ wenk ɨdøꞌøn ja kyaxɨꞌjky. 13Jawaanɨ yꞌijty, jøts ku ja tꞌejxka̱jptøø wɨnets ja jatyɨ jam wyɨmbejttøø kya̱mjotp, jøts ja ñøjkxtøø Jerusalén ma̱ ja myɨguꞌuk ja tꞌatstukmadoowa̱ꞌa̱ndɨ. Kuts ja jam yja̱ꞌttøø, wɨnets ja myɨguꞌuk ttukmadoodøø jøts ja nɨkaꞌ yjanchja̱ꞌwɨyɨ.

Ku ja Jesús ttaguwa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja tunk ja pyabøjkpɨtøjk

14Waanɨ et xøøw ña̱jxy, xjats ja Jesús ña̱nkyꞌejxkojmɨyøø ku pyabøjkpɨtøjk ja jam wyɨnaty nɨmaktuꞌuk twɨndsøønɨdɨ ja kaabyajt; jamts ja møkꞌampy twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ jaꞌagøjxp ku ja nɨti janchja̱ꞌwɨn tkamøøtꞌa̱ttɨ ku ja jadɨneꞌen kyujuunɨdɨ, kumɨ kaꞌap ja wyɨnaty tø tjanchja̱wɨdɨ ku ja yiktukmadoodøø jøts ku ja Jesús wyɨnaty tø yikꞌixy, ku ja wyɨnaty tø jadɨgojk yjujkpyiky. 15Yɨdeꞌen ja yiknɨmaadyøø:

―Nɨyøꞌøyɨgyøxtɨ na̱xwiiꞌñɨt, jøts ja øgyajpxy jøts ja ømyadya̱ꞌa̱ky xka̱jpxwa̱ꞌkxtɨt ma̱ jaty ja ja̱a̱ꞌy yjujkyꞌa̱ttɨ. 16Pønɨ pøn øts xjanchja̱ꞌwɨp jøts pønɨ pøn nøbajtp, jaꞌ nøjkx nɨtsoꞌokꞌa̱jtp ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn; jøts pønɨ pøn øts xkajanchja̱ꞌwɨp, jaꞌ yiktagubatp ja pyøky. 17Ja ja̱a̱ꞌy pøn øts xjanchja̱ꞌwɨdɨp, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ttuꞌundɨt øts køjxp: Yikpɨdsøꞌømdɨp jaꞌ ja mɨkuꞌ; kya̱jpxtɨp ja wenk ayuujk jaꞌ; 18pønɨ ayoꞌomba̱ttɨp jaꞌ, pønɨ tsuꞌutsɨdɨp jaꞌ ja tsa̱a̱ꞌñ adsuꞌjky, jøts pønɨ yꞌuuktɨp ja venenɨ jaꞌ, kaꞌap ɨdøꞌøn ja sa̱ yja̱ttɨt; jøts nayɨdeꞌen ku pama̱a̱ꞌy ja jaꞌayɨ tkønɨxa̱jtɨt, jatyɨ ja tyiktsoꞌoktɨt.

Ku ja Jesús cha̱jpejty

19Xjats ku ja pyabøjkpɨtøjk ja jadeꞌen tꞌuknɨma̱a̱y, wɨnets ja cha̱jpejty, ojts Dios Teety ja tsa̱jpjøtpy yikpatøkɨyɨ, jøts ja tpuwaꞌjtsɨyɨɨꞌñ aga̱ꞌngyøꞌampy. 20Xjats ja pyabøjkpɨtøjk chooꞌndøø, jøts ja ojts tka̱jpxwa̱ꞌkxtɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky øy ma̱dsoo. Ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ja køꞌøm pudøjkɨyɨdɨp, jøts nay ja Jesús ja tmøøy ja myøkꞌa̱jtɨn jøts ja ttuꞌundɨt jadeꞌen midi nɨpøn ja̱a̱ꞌy ya̱ na̱xwiiñ kyajajtpy, paty ja mayja̱a̱ꞌy ja tjanchja̱ꞌwɨdɨ døꞌøn ja pyabøjkpɨtøjk ja kyajpxy. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ.