Search form

MARCOS 16:16

16Pønɨ pøn øts xjanchja̱ꞌwɨp jøts pønɨ pøn nøbajtp, jaꞌ nøjkx nɨtsoꞌokꞌa̱jtp ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn; jøts pønɨ pøn øts xkajanchja̱ꞌwɨp, jaꞌ yiktagubatp ja pyøky.