Search form

MARCOS 3

Ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty ja kyøꞌ jadiꞌiñɨ tøøtsnɨp

1Xjats ja Jesús jadɨgojk tyøjkɨyɨɨꞌñ jam tsa̱ptøjkjotp ma̱ ya̱a̱ꞌdyøjk ja tuꞌuk tpa̱a̱jty, midi wyɨnaty tuktama̱jñ køxujxp. 2Jøts ja Jesús jam aꞌejxuky yꞌity, jaꞌ ja ja̱a̱ꞌy yꞌejxwa̱ndɨp pønɨ yꞌukyiktsøkpy ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ku pooꞌkxɨn xøøw, wɨnets ja jatyɨ tnɨꞌøønɨdɨt. 3Xjats ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ya̱a̱ꞌdyøjk pøn ja kyøꞌ wyɨnaty xujxp:

―Pɨdøꞌøk jøts ɨxe nøjkx mdanɨ kukꞌa̱jy.

4Xjats ja Jesús ttɨɨbyɨjky ja ja̱a̱ꞌy pøn ja jam wyɨnaty aꞌejxujkɨyɨdɨp, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Midiꞌibɨ ɨxya̱m kutuky, ku ja̱a̱ꞌy nꞌødyuꞌunɨnt, uk ku ja̱a̱ꞌy ngaꞌødyuꞌunɨnt? ¿nyiknɨtsoojkɨmp ja ja̱a̱ꞌy, uk nyikꞌooꞌkɨmp ku pooꞌkxɨn xøøw, midiꞌibɨ øy?

Xjats ja ja̱a̱ꞌy amøñɨ yꞌettɨ, nɨpøn sa̱ kyawa̱ꞌa̱ñ. 5Wɨnets ja Jesús ja twɨnꞌejxjɨꞌjky a̱mbøjkɨnꞌampy, jøts ñɨyjotmayꞌooꞌknɨ døꞌøn ja Jesús yꞌejxjɨꞌjky, jaꞌagøjxp ku ja ja̱a̱ꞌy nɨwɨneꞌen tkaja̱ꞌgyukɨdɨ. Jøts ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty køxujxp:

―Xa̱jtøw.

Xjats ja xya̱jtɨɨy, jøts ja kyøꞌ ja møk tya̱a̱ñ, ojts ja chøꞌøky. 6Wɨnets yøꞌøpyɨdsømdøø ja fariseotøjktɨ, jøts tmɨnagya̱jpxɨdɨ ja Herodes myɨguꞌuk, jaꞌ ja kyajpxyꞌa̱jttøø sudso tꞌukyikꞌooktɨt ja Jesús.

Ja mayja̱a̱ꞌy pøn jam wyɨnatyɨ mejyꞌagøꞌøm

7Xjats ja Jesús chøøꞌñ, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts tmøøtnijkxy jam mejyꞌagøꞌøm, wɨnets mayja̱a̱ꞌy ja pyanøjkxɨdøø pøn jam wyɨnaty Galilea kuga̱jpꞌa̱jttɨp. 8Xjats ku mayja̱a̱ꞌy ja ojts tnɨmadowdɨ jøts ku ja Jesús jadeꞌen tjanchꞌødyuñ ja ja̱a̱ꞌy, wɨnets jam øy pøn ja̱a̱ꞌy myendøø, pømbɨ tsooꞌndɨp jam Judeꞌɨt etjotp, pømbɨ Jerusaléngɨt ka̱jpjotp, pømbɨ Idumeꞌɨt etjotp, pømbɨ tsooꞌndɨp wɨngon ma̱ ja møj nøø midi txøøwꞌa̱jtp Jordán, pømbɨ tsooꞌndɨp jam Tiro etjotp, jøts pømbɨ tsooꞌndɨp jam Sidón etjotp, jadeꞌen ja mayja̱a̱ꞌy ja jam ñɨmejnɨyøø. 9Jaꞌagøjxp ja Jesús ojts tꞌaneꞌemy ja pyabøjkpɨtøjk jøts ja jam tyikꞌawejxtɨt tuꞌuk ja ba̱rkɨ, jøts mayja̱a̱ꞌy ja kyaꞌadejmukɨyɨt. 10Kumɨ tø ja wyɨnaty kawɨna̱a̱k tyiktsøꞌøky ja ja̱a̱ꞌy, tum jam ja pama̱a̱ꞌy wyɨnaty tø ña̱xkɨda̱ꞌa̱ktɨ jaꞌ ñɨkøjxp jøts ja choꞌoktɨ. 11Jøts ku ja Jesús maamyɨkuꞌ yꞌejxpa̱a̱dyɨyɨ midi ja mayja̱a̱ꞌy jam myøøtꞌa̱jttɨp yꞌa̱m yjotp, jatyɨ ja wyɨnguxanɨyɨ jøts ja ñɨɨꞌmxyɨ:

―Dios Uꞌnk mets.

12Xjats ja møk tnøjmɨ jøts ja kaꞌap ttukmadoꞌodɨt ja mayja̱a̱ꞌy jøts ku ja Dios Uꞌngɨ.

Ku ja Jesús twɨwijch ja ja̱a̱ꞌy nɨmakmajtsk pøn ja wyɨnaty kyudanaabyɨꞌa̱twampy

13Xjats ja Jesús pyatøjkɨyɨɨꞌñ kojpkøjxp, ma̱ ja ja̱a̱ꞌy ja twa̱a̱dsøøy pønɨ pøn ɨdøꞌøn ja køꞌøm chøjkpy, wɨnets ja jam ñɨmejnɨyøø ja ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø twa̱a̱dsøy. 14Jøts ja nɨmakmajtsk twɨwijch pøn ja ejtp myøøtwɨdetwampy, jøts pøn tnɨgaꞌamaꞌadyɨp ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky; 15xjats ja tkutujkmøøy jøts ja tyiktsoꞌoktɨt ja pama̱a̱ꞌy, jøts ja mɨkuꞌ ja tyikpɨdsøꞌømdɨt midi ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn myøøtꞌa̱jttɨp. Jadeꞌen tya̱jky ja kutujk. 16Nɨmakmajtsk ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnatyɨ: jam ja Simón wyɨnaty pøn nayɨdeꞌen yiktejp Pedro; 17jøts nay jam ja Jacobo wyɨnatyɨ møøt ja yꞌuch Juan, ja Zebedeo yꞌuna̱ꞌjk midi xøbajtøø Boanerges, jaꞌ ɨdøꞌøn tyijpy midi møk møk ja ja̱a̱ꞌy myɨga̱jpxtɨp ejxɨm ja anaaw pyɨjy, kaꞌap ɨdøꞌøn chøꞌøgɨdɨ; 18Nay jam ja ja̱a̱ꞌy wyɨnatyɨ midi txøøwꞌa̱jttɨp Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo ja Alfeo yꞌuꞌnk, Tadeo, jøts ja Simón midi tsooꞌmp canaangɨt ja̱a̱ꞌy yꞌetjotp, 19jøts nay jam ja Judas Iscariote wyɨnatymɨ midi tkøya̱jk ja Jesús.

Ku ja Jesús yiknɨma̱a̱y jøts ku mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn ja tyiktuujnɨ

Xjats ku ja Jesús wyɨmbijty kojpkøjxp, wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja tmøøtøjkɨyɨɨꞌñ tøjkjøtpy, 20jøts ja ja̱a̱ꞌy yikxon ñamyujkɨdɨ jadɨgojk, nɨgɨdiba̱a̱t ja Jesús yꞌukaañɨdɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk. 21Xjats ku ja Jesús myɨguꞌuk ñɨmadojɨyøø jøts ku ja jam wyɨnaty, wɨnets ja ñɨmejnɨ jøts ja yiktsoonwa̱ꞌa̱ñɨ kumɨ jadeꞌen ja wyɨnaty wyɨnmaydɨ jøts ku myøꞌøty ja Jesús.

22Nayɨ tø ja ka̱jpxwejpɨtøjk wyɨnaty myeemɨdɨ jam pøn tsooꞌndɨp Jerusalén, xjats ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―Mɨkuꞌ wɨndsøn yø ja̱a̱ꞌy myøøtꞌajtpy, ja Beelzebú, jaꞌ yø tyamøj paty yø myayɨ jøts yø tyikpɨdsimy myɨmɨkuꞌ midi yø ja̱a̱ꞌy jaduꞌuk myøøtꞌa̱jttɨp.

23Xjats ja Jesús twa̱a̱dsøøy ja ja̱a̱ꞌy, jøts ja ttukwɨnja̱wɨwya̱ꞌa̱ñ tuꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky, paty ja wya̱ꞌa̱ñ:

―¿Sudso ndejɨnt mɨkuꞌ køꞌøm ña̱nkpyɨdsømɨyɨt aguwa̱nɨkøjxp? 24Jøts nayɨdeꞌen ku tuꞌuk ka̱jp ñawyaꞌkxyɨ, jøts ja tsep ttundɨ agøꞌømyɨ, kaꞌap ja ka̱jp jeky yꞌity, jatyɨ ja ja̱a̱ꞌy jadiꞌiñɨ ña̱nkyixyɨdɨ; 25nayɨdeꞌen yjaty ku ja̱a̱ꞌy ñachiigyɨdɨ nɨꞌuꞌnk nɨꞌuna̱ꞌjk, kaꞌap ja jeky chøønɨdɨ. 26Jøts ku mɨkuꞌ køꞌøm ñañɨbɨdøꞌøgɨyɨt, tø døꞌøn ja wyɨnaty kyawɨndɨy, ña̱nkyudɨgøjyɨp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty køꞌøm.

27’Nɨpøn mɨdsep jap jadiꞌiñɨ kyatøkɨ jap jotmøk ja̱a̱ꞌy tyøkjøtpy, kunɨm ja tkøwøøndɨt tpakwøøndɨt; wɨnetnɨmts ja tpøkøjxɨdɨt ja pyɨkta̱ꞌa̱ky. ¿Ti sudso øts yø ja̱a̱ꞌy jeexyɨp ja mɨkuꞌ ndukmajtstuꞌuty kuk øts ja mɨkuꞌ wɨndsøn jawyeen tø ngamɨmada̱ꞌa̱ky?

28’Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, jøts ku ja ja̱a̱ꞌy ja pyøky tukɨꞌɨyɨ yikmeeꞌkxy, tukɨꞌɨyɨ yikmaaꞌkxkixy ja kaꞌøñɨgajpxy ja kaꞌøñɨmadya̱ꞌa̱ky; 29jaꞌ nɨjuunɨ kyayikpojkpɨmaaꞌkxp pønɨ pøn tkaꞌøñɨga̱jpxp tkaꞌøñɨmadya̱kp ja Espíritu Santo, ejtp ja pyøky ja tmɨꞌity.

30Jaꞌagøjxp ja Jesús jadeꞌen wya̱a̱ñ ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø yiktijy jøts ku mɨkuꞌ ja tmøødɨ, jøts Espíritu Santo tkamøøtꞌaty.

Ja Jesús tya̱a̱k jøts ja yꞌuch

31Waanɨ yꞌijty, xjats ja Jesús yꞌuch yja̱ꞌttøø møøt ja tya̱a̱k, jøts ja jap tøkꞌagiꞌpy wya̱ꞌkꞌøyɨdɨ, japts ja tna̱nkwya̱a̱dsojɨdøø ja Jesús. 32Wɨnets Jesús ja ja̱a̱ꞌy ñɨma̱a̱jyøø pøn ja jap wyɨnaty wɨngon wɨndsɨna̱a̱jyɨp, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―Ɨxap ja mda̱a̱k yꞌawijxy tøkꞌagiꞌpy møøt ja mꞌuch, mets myikꞌɨxaapy.

33Xjats ja tnɨma̱a̱y:

―¿Pøn øts ɨdøꞌøn xukta̱a̱kꞌa̱jttɨp, jøts pøn øts ɨdøꞌøn xukꞌuchꞌa̱jttɨp?

34Wɨnets ja twɨnꞌejxjɨꞌjky ja mayja̱a̱ꞌy, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Yøꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱kꞌajtpy, jøts yøꞌ øts ɨdøꞌøn nꞌuchꞌajtpy pøn øts ya̱ wɨngon xwɨndsɨnaadyɨp. 35Jaꞌ øts ɨdøꞌøn nꞌuchɨp, jøts jaꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱gɨp pønɨ pøn tpadundɨp sa̱ ja Dios chojkɨn.