Search form

MARCOS 3:22

22Nayɨ tø ja ka̱jpxwejpɨtøjk wyɨnaty myeemɨdɨ jam pøn tsooꞌndɨp Jerusalén, xjats ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―Mɨkuꞌ wɨndsøn yø ja̱a̱ꞌy myøøtꞌajtpy, ja Beelzebú, jaꞌ yø tyamøj paty yø myayɨ jøts yø tyikpɨdsimy myɨmɨkuꞌ midi yø ja̱a̱ꞌy jaduꞌuk myøøtꞌa̱jttɨp.