Search form

MARCOS 4

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja ja̱a̱ꞌy midi nøjkx neppɨ

1Xjats ja Jesús jadɨgojk yikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ jam mejpyaꞌa̱m ma̱ ja ja̱a̱ꞌy ja ojts ñɨmiñɨyɨ mayꞌampy, jøts ja jam ñañɨmukpajtɨdøø. Ku døꞌøn ja jadeꞌen janch namaydɨ, wɨnets ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jam ba̱rkɨjotp midi wyɨnaty nøøjotp, jamts ja yꞌɨxa̱a̱jky jøts ja mayja̱a̱ꞌy jam nøø adsayjotp tya̱ndøø. 2Jamts ja tyikꞌɨxpɨjky jadeꞌen, may ja ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky ja jam tnɨgajpxy, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja tnɨma̱a̱y ja mayja̱a̱ꞌy ku ja jam yikꞌɨxpɨjky:

3―Øyɨm ɨdøꞌøn xmadoꞌodɨt: Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy chøøꞌñ ariin wøjpɨ. 4Jøts ku døꞌøn ja ojts twøjwɨdity ja tyømt, wɨnet ja tømt waanɨ ña̱xkɨda̱a̱jky jam tuuꞌbaꞌa̱m, jaꞌats ja joon jam ñɨmeen jøts ja wa̱ꞌa̱ts tpeemujkijxy. 5Nayɨdeꞌen ja tømt jam waanɨ ña̱xkɨda̱kmøø tsa̱a̱jotp ma̱ ja na̱a̱jx øy kyaꞌity; xjats ja ariindømt jam janch tsojk myujxy, kumɨ kaꞌap ja na̱a̱jx wyɨnaty myajpxyɨ. 6Jøts ku ja xøøꞌa̱n myiiñ, wɨnets ja tyɨɨjch, jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱jty ku yꞌa̱a̱ts aja̱wɨ kyaꞌity. 7Nayɨ na̱xkɨda̱a̱jk ja tømt jam kujp agujkp; jamts ja yjanchnɨꞌa̱a̱ꞌmbejty ku ja kujp yikxon yondøø jøts ja jadeꞌen kyatøømɨyɨɨꞌñ. 8Nayɨ na̱xkɨda̱a̱jk ja tømt jam øña̱xjotp. Ojts ja yikxon yøñ, yikxon ja jam yjanchtøømɨyɨɨꞌñ midiꞌibɨ eeꞌpxma̱jk ja pya̱jkwɨmbejt tuꞌukpɨ tømt, midiꞌibɨ tugiꞌpxy pa̱jkɨyɨɨꞌñ, jøts midiꞌibɨ magøꞌpxy, jadeꞌen ja ariindømt pya̱jkpejty.

9Xjats ku ja Jesús jadeꞌen myadya̱kɨjxy, wɨnets ja tnɨma̱a̱y ja mayja̱a̱ꞌy:

―¡Pønɨ pøn ja̱ꞌgyukɨwyampy, wan tja̱ꞌgyukɨ!

Tigøjxp ɨdøꞌøn ja Jesús ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ja yꞌɨxpøjkɨn tyaky

10Xjats ku ja mayja̱a̱ꞌy chooꞌndɨ, jøts ja Jesús jam tya̱a̱ñ, wɨnets ja tyiktøødɨ ja namakmajtsk pyabøjkpɨtøjk, jøts nay ja pyabøjkpɨtøjk pøn ja jam wyɨnaty myøøtꞌajtpy, jaꞌ ja ñɨja̱wɨwya̱ndɨp ti døꞌøn ja madya̱ꞌa̱ky jadeꞌen tyijpy, sudso ja yikja̱ꞌgyukɨ. 11Xjats Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Meets nugo myiktukmadoop jaꞌ midi kaꞌap yꞌijty yiknɨja̱wɨ pønɨ sa̱ ja Dios kyutujk yꞌejxɨ tyɨyɨ midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy; jøts pøn øts ngutujk xkababøjkɨdɨp kaꞌap ja jadeꞌen tɨy yiktukmadowdɨ, ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ja yiktukmadowdɨ; 12jøts ja jadeꞌen kyawɨnma̱a̱ꞌnbya̱a̱ttɨt ku ja ti tjanɨwɨnmayɨdɨ, kaꞌap ja tmadoogukɨdɨt pønɨ sa̱ jaty ja yjayiknøjmɨdɨ, paty ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱ttɨ ku øts ja køꞌøm xkajanchja̱wɨdɨ, køꞌøm ɨdøꞌøn ñadyuñɨdɨ paty ja pyøky kyayikmaaꞌkxtɨt.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sudso døꞌøn yikja̱ꞌgyukɨt ku ja̱a̱ꞌy neppɨ ñijkxy

13Wɨnetnɨmts ja wya̱a̱ñ:

―¿Kaꞌap xja̱ꞌgyukɨdɨ yø ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky, sudsomts meets ja xjanchja̱ꞌgyukɨgyøxt jaduꞌuk ja ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky? 14Pøn ja ariindømt twøjp, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy midi ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky tka̱jpxwa̱ꞌkxp. 15Jøts wɨna̱a̱gɨn ja̱a̱ꞌy jadeꞌendɨ ejxɨm ja tømt midi na̱xkɨda̱a̱jk jam tuuꞌbaꞌa̱m: yꞌamɨdoodujktɨp jaꞌ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, jøts ku ja jadeꞌen tmadowdɨ, wɨnets ja mɨkuꞌ ja jatyɨ ñɨmiñɨdɨ jøts ja pyøjkxyɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky midi ja wyɨnaty tø yꞌukjotøkɨyɨdɨ. 16Nayɨdeꞌen ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn nꞌukpɨkta̱a̱jkmaꞌant ejxɨm ja tømt midi na̱xkɨda̱a̱jk jam tsa̱a̱jotp: pyatmadoodɨp jaꞌ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky ñɨxyonda̱knɨ, jøts kumɨ kaꞌap ja tmɨmøkꞌettɨ, 17jadeꞌen ja yja̱ttɨ ejxɨm ja ariin yꞌa̱a̱ts aja̱wɨ kyaꞌityɨn; kaꞌap ja jeky tmɨꞌettɨ jaꞌagøjxp ku ja tkuꞌayoꞌomba̱a̱dɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, wɨnets ja tmajtstuꞌuttɨ, kaꞌap ja tuꞌugyɨ tpadundɨ. 18Nayɨdeꞌen ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn yja̱ttɨ ejxɨm ja tømt midi jam yikwøj kujp agujkp: yjapatmadoodɨp jaꞌ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, 19jøts jaꞌ ja neꞌegɨ tyajotɨgøødyɨp ja pyɨkta̱ꞌa̱ktyɨ ja jujkyꞌa̱jtɨndɨ midi ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌ møjtøjkɨdɨp jøts ja tyikudɨgøy ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, jøts ja ja̱a̱ꞌy tkayikwɨngaxøꞌøktɨt ja Dios kyajpxy. 20Ja ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen wɨna̱a̱gɨndɨ pøn tpatmadoodɨp ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky jøts ja yjotøkɨyɨdɨ, wɨnets ja tyikwɨngaxøꞌøktɨ jadeꞌen ejxɨm ja tømt midi yikwøjp jam øña̱xjotp. Wɨna̱a̱gɨn ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌendɨ ejxɨm ja tømt midi tyøøm tyikwɨmbejtp may, midiꞌibɨ eeꞌpxma̱jk pa̱jkɨyɨɨꞌñ, midiꞌibɨ tugiꞌpxy jøts midiꞌibɨ magøꞌpxy.

Nɨti jadiꞌiñɨ kyatañ, kuwa̱ñɨm ja tyimyiknɨja̱wɨ

21Nayɨdeꞌen pyabøjkpɨtøjk ja tnɨma̱a̱y:

―¿Ti jaꞌ ndejɨnt ja̱j wya̱ꞌa̱ñ jøts ja yiknɨjupt jap kajuun patkiꞌpy, uk jøts ja yikpɨkta̱ꞌa̱kt jap ma̱a̱bajt patkiꞌpy? Kaꞌap ja jadeꞌen pøn tyiktuñ, køjxp ja yikpɨkta̱ꞌa̱ky, jamts ja yja̱jy. 22Ti yja̱wɨ kaꞌukyikpa̱tp ku ti yjayuꞌuchꞌity, ti tunk uk ti wɨnma̱a̱ꞌñ yja̱wɨ kaꞌukyiknɨja̱ꞌwɨp ku ti yikꞌamaaꞌtskꞌaty. 23Jamxɨ mda̱tsktɨ, tamadowdɨ yikxon.

24Nayɨdeꞌen pyabøjkpɨtøjk ja tnɨma̱a̱y:

―Øyɨm xpatmadoꞌodɨt yø ɨxpøjkɨn midi myiktukmadoodɨp. Nayɨdeꞌen meets ja wijyꞌa̱jtɨn myikmoꞌot pønɨ sa̱ meets ja ja̱a̱ꞌy xuknɨwejɨ ja Dios yꞌɨxpøjkɨn; jøts mja̱a̱ktyimñɨja̱wɨp meets ja jawaanɨ pø xmadoopxɨ meets ya̱m køꞌøm. 25Ja̱a̱ktyimyikmøøpy ja wijyꞌa̱jtɨn jaꞌ pøn ja̱ꞌgyukɨp; jøts pøn kaja̱ꞌgyukɨp, ja̱a̱ktyimyikpøkøjxɨp tukɨꞌɨyɨ jaꞌ ja wyijyꞌa̱jtɨn.

Ku yiknɨmadya̱a̱jky ja tømt midi mujxp jøts midi yomp

26Nayɨdeꞌen pyabøjkpɨtøjk ja tnɨma̱a̱y:

―Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt sa̱ ja ja̱a̱ꞌy yjatyɨn ku tyømt ja twøjy na̱xjotp; 27mya̱ꞌa̱y ja koots pyɨdɨꞌɨky ja jøpy, na̱jxpts ɨdøꞌøn ja xøøw tsuu jadeꞌen, mujxp ja tømt jap, yomp ɨdøꞌøn ja jap, jøts ja ja̱a̱ꞌy kaꞌap tnɨja̱wɨ tigøjxp ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yjaty. 28Jøts kumɨ ja na̱a̱jx ɨdøꞌøn ja jadeꞌen ñamyayɨ køꞌøm na̱nktyøømbɨdsøjmɨyɨp; ku jawyeen pyɨdsimy ja ariindeky, jøtsnɨm ja kyojkɨ, jøtsnɨm ja tyøømbajtnɨ; 29kuts ja myɨjay, wɨnets ja ja̱a̱ꞌy choondɨ jøts ja twejxwa̱ꞌa̱ndɨ, kumɨ tø ja ariin wejxkꞌa̱a̱ts tpa̱a̱ty.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja morta̱s tømt

30Nayɨdeꞌen ja Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Ti ja Dios kyutujk møøt ndamɨꞌejxɨꞌɨnt midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy, ti ɨxpøjkɨn ti madya̱ꞌa̱ky ja ndamɨmadoꞌowɨnt? 31Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja morta̱s tømt midi yikwøjp jam na̱xjotp. Kaꞌap jaduꞌuk ujtspa̱jk te ya̱ na̱xwiiñ midi janch mutsk sa̱ ja møj morta̱s tøømdɨn; 32jøts ku ja yikwɨjy, janch yikxon ja yøñ, wyɨna̱jxkɨjxpy ja tukɨꞌɨyɨ ja ujts midi yikjagyajp jap kemyjøtpy, yikxon ja janch møj yꞌawa̱jɨ yꞌaxeeñɨ, japts ja joon patkiꞌpy yꞌaptsoꞌoktɨ.

Tigøjxp ku Jesús xumɨ jadeꞌen tyikꞌɨxpiky ja ja̱a̱ꞌy ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp

33May ja Jesús ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp tyikꞌɨxpɨjky ku ja tna̱nkyꞌɨxpøjkøø ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, jadeꞌeñɨ pa̱a̱t ja yꞌijty tmadya̱ꞌa̱ky ma̱ba̱a̱t ja køꞌøm tnajtsja̱wɨ ja ja̱a̱ꞌy tnɨmadowdɨ. 34Jøts ejtp ɨdøꞌøn ja Jesús jadeꞌen tyikꞌɨxpɨjky ja ja̱a̱ꞌy ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp, jøts tyukmadøøpy pyabøjkpɨtøjk ja wa̱ꞌa̱ts pønɨ ti døꞌøn ja jadeꞌen tyijpy.

Ku ja Jesús tyikna̱jxy ja møk poj, jøts ku ja tyikꞌamøkɨyɨɨꞌñ ja mejy

35Xjats ku kyoodsɨyɨɨꞌñ ja et nay jaꞌabɨ xøøw, wɨnets ja tnɨma̱a̱y pyabøjkpɨtøjk:

―¡Wan tja̱a̱ꞌmyɨndɨ jaduktama̱jñꞌampy jam nøøbaꞌa̱m!

36Xjats ja jadeꞌen tmɨnawya̱ꞌkxɨdøø ja mayja̱a̱ꞌy, jøts ja jap ba̱rkɨjøtpy tyiktsooꞌndøø ja Jesús ma̱yɨm ja jap wyɨnaty, ojts abikbya̱rkɨ ja pyadsøøñɨdɨ, jaꞌ ja ojts tmøøtnøjkxtɨ. 37Xjats ja poj jam janch møk myiiñ, jøts ja nøø møkꞌampy yꞌadøtspɨna̱xwa̱ꞌjky, yikxon ja yjanchtojmjɨꞌjky jøts ja kom nøø tyøjkɨyɨɨꞌñ jam ba̱rkɨjotp, ujtsnɨp ja wyɨnaty. 38Jamts ja Jesús wyɨnaty mya̱ꞌa̱y ba̱rkɨ ɨxꞌa̱m, tø ja jam wyɨnaty ñagyukøyɨyɨ; wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja ojts yuxyɨ, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―¡Wɨndsøn! ¿Kidi mdsøꞌøgɨ ku nnøjøøꞌkxɨn uk ku nꞌooꞌkɨn?

39Xjats ja Jesús pyɨdɨꞌjky jøts ja møk twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ ja poj; jøts yɨdeꞌen ja mejy tnɨma̱a̱y:

―¡Mɨmadook øts et, kidi mꞌadɨꞌɨch!

Wɨnets ja mejy jatyɨ yꞌamøkɨyɨɨꞌñ jøts ja tuꞌugyɨ tya̱a̱ñ.

40Xjats ja tnɨma̱a̱y pyabøjkpɨtøjk:

―¿Jadits ku mdsøꞌøgɨdɨ, tigøjxp ku ø xkajanchja̱wɨdɨ?

41Wɨnets ja yjanchøꞌjkɨdøø, yɨdeꞌen ja køꞌøm ñawya̱jnɨdøø:

―¡Pønɨmts ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ndejɨnt, sudso poj sudso mejy yø myɨmadøyɨ!