Search form

MARCOS 4:22

22Ti yja̱wɨ kaꞌukyikpa̱tp ku ti yjayuꞌuchꞌity, ti tunk uk ti wɨnma̱a̱ꞌñ yja̱wɨ kaꞌukyiknɨja̱ꞌwɨp ku ti yikꞌamaaꞌtskꞌaty.