Search form

MARCOS 4:41

41Wɨnets ja yjanchøꞌjkɨdøø, yɨdeꞌen ja køꞌøm ñawya̱jnɨdøø:

―¡Pønɨmts ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ndejɨnt, sudso poj sudso mejy yø myɨmadøyɨ!