Search form

MARCOS 7

Ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ ja ja̱a̱ꞌy tyikpøkpyajtp

1Wɨnets ja Jesús yiknɨmiiñ ma̱ ja jam wyɨnaty, ja fariseotøjk ja ojts ñɨmiñɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjk, pøn jam wyɨnaty wɨna̱a̱gɨn tø choondɨ Jerusalén. 2Jaꞌats tꞌejxtøø kudam ja Jesús pyabøjkpɨtøjk kyøbujtɨ ku kyaydɨ, jøts kaꞌap ɨdøꞌøn ejxɨm ja møja̱a̱ꞌy chɨna̱a̱ꞌyɨn, jaꞌagøjxp ja ojts wenk tnɨga̱jpxtɨ tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ. 3(Kumɨ yɨdeꞌen ja fariseotøjk kostumbrɨ tmøøtꞌa̱ttɨ jøts nayɨdeꞌen ja myɨguꞌuk israelɨt ja̱a̱ꞌy, jaꞌ ɨdøꞌøn ja pyadundɨp pønɨ sa̱ jaty ja møja̱a̱ꞌdyøjk wyɨnaty tø yꞌatsøønɨdɨ, kaꞌ pøn kyay kunɨm ja kyagøbujtɨ may ojk, wɨnetnɨmts ja wa̱ꞌa̱ts ñayja̱wɨyɨdɨ. 4Nayɨdeꞌen pønɨ pøn ma̱a̱yjøtpy tsooꞌmp, jøts pønɨ ku ja kaꞌap kyøbujñɨm kawɨna̱a̱k ojk, kaꞌap ja nayɨdeꞌen kyaꞌaty. May ɨdøꞌøn ja kostumbrɨ jadeꞌen midi ja pyadundɨp, ejtp ɨdøꞌøn yikpujy uujkꞌɨɨꞌñ, tsa̱jptsꞌøøy, møøt texy ta̱s midi tum pujx, jøts ma̱a̱bajt, jadeꞌen ja wa̱ꞌa̱ts tyikꞌettɨ.) 5Paty fariseotøjk møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjk tnɨmaadyøø ja Jesús:

―¿Tigøjxp ku yø mbabøjkpɨtøjk jadeꞌen ja kyøꞌ tkapujtɨ ku yø kyaydɨ sa̱ ja møja̱a̱ꞌy chɨna̱a̱ꞌyɨn wya̱ꞌa̱ñ?

6Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Meets wɨnꞌøøꞌmbɨ, yikxon ja Isaías midi Dios kyugajpxyꞌajtpy ojts tja̱ꞌa̱y ja Dios kyajpxy ku ja wya̱a̱ñ:

Nugo yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen yꞌa̱a̱w ttakajpxy ku øts yø xwɨndsøꞌøgɨ,

jøts nɨwɨneꞌenɨn øts nꞌayuujk yø xkaja̱ꞌgyukɨyɨ.

7Nɨti yø kyawa̱ꞌa̱ñ jadeꞌen, øy øts yø ma̱ba̱a̱t xjawɨndsøꞌøgɨ,

jaꞌagøjxp ku tyikyøꞌødyɨ ja ja̱a̱ꞌy ɨxpøjkɨn jøts wya̱ꞌa̱ndɨ kuts ja njaꞌajɨ.

8Nayɨdeꞌen ja Jesús wya̱mɨ:

―Jøts meets ɨdøꞌøn jadeꞌen, kumɨ jadeꞌen meets Dios kyutujk xꞌɨxwejtsɨ, jøts xpadundɨ midi ja̱a̱ꞌy kyostumbrɨꞌajtpy: ja texpyujk, ja ta̱spujk, jøts pønɨ ti jaty meets jadeꞌen mdumpy.

9Jadeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Janch wijy mee mnayja̱wɨnɨyɨ jøts ku mgostumbrɨ jadeꞌen xpadundɨ, mꞌɨxwijchp meets ja Dios kyutujk. 10Øy ja Moisés yɨdeꞌen yjawa̱a̱ñ: “Wɨndsøꞌøgɨ mdeety mda̱a̱k”, jøts “Pønɨ pøn tyeety tya̱a̱k tkaꞌømyɨga̱jpxp, wan ja jatyɨ tꞌøøky.” 11Jøts ku meets, mdanɨgutujkꞌajtpy meets ja ja̱a̱ꞌy, kaꞌap ɨdøꞌøn tyimyꞌaguwa̱nɨkøjxpɨ jøts ja tyeety tya̱a̱k ja tyimwyɨndsøꞌøgɨt, wan ja tnøjmɨdɨ ja tyeety ja tya̱a̱k: “Kaꞌap ɨnet ɨxya̱m nbudøkɨt, kaꞌ ti nmoꞌowa̱ꞌa̱ñ, jaꞌagøjxp ku øts nbɨkta̱ꞌa̱ky tmøøtꞌaty Corbán.” (Corbán, jaꞌ tyijpy ayuujk, tø ndamɨyøxy ja Dios tukɨꞌɨyɨ nbɨkta̱ꞌa̱ky); 12jøts ku ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, nɨjuunɨts meets ja xkaꞌuktukpudøjkyɨnɨ ja tyeety ja tya̱a̱k. 13Jadeꞌenꞌampy meets ja xkaꞌukyikmøjtøjkɨñɨ ja Dios kyajpxy, jaꞌagøjxp ku ja mgostumbrɨ xukꞌɨxpøktɨ xem ya̱m ja uꞌnk ja una̱ꞌjk, jøts nayɨdeꞌen ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyikyøꞌødyɨ.

14Xjats ja tya̱jxmujkøjx ja ja̱a̱ꞌy jadɨgojk, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Patmadoodɨk øts nɨꞌijtyɨ, jøts xnɨmadoꞌodɨt tuꞌuk ja ayuujk: 15Nɨti jɨɨꞌkxy ja̱a̱ꞌy kyayikpøkpyetyɨ ku ja̱a̱ꞌy ti tjɨɨꞌkxy. Jaꞌ ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨp midi tsooꞌmp jam anmɨja̱ꞌwɨnjotp. 16Madowdɨ yikxon, pø jamxɨ mda̱tsktɨ, yøꞌøts mdamadoꞌodɨp.

17Xjats ku ja Jesús tmɨnawya̱ꞌkxøø ja ja̱a̱ꞌy, wɨnets ja tyøjkɨyɨɨꞌñ tøjkjøtpy, japts pyabøjkpɨtøjk ja ojts yiktɨɨyɨ ti jaꞌabɨ madya̱ꞌa̱ky jadeꞌen tyijpy. 18Xjats ja tnɨma̱a̱y:

―¿Nɨ meets pa̱a̱t yø xkanɨmadoonɨ? ¿Kaꞌap xnɨja̱wɨdɨ ku ja̱a̱ꞌy nɨti jɨɨꞌkxy kyayikpøkpyetyɨ ku ja̱a̱ꞌy ti tjɨɨꞌkxy? 19Kaꞌap jɨɨꞌkxy tyøkɨ anmɨja̱ꞌwɨnjotp, maatsjotp ja jɨɨꞌkxy tyøkɨ ma̱ ja tɨnch, jøts pyɨdsimy ku ja̱a̱ꞌy ñijkxy nawyɨyøꞌøyɨbɨ.

Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ojts tnɨgajpxy jøts ku jɨɨꞌkxy tum wa̱ꞌa̱ts midi yikjøøꞌkxp, kaꞌ yikpøkpyety. 20Yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Jaꞌ ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨp midi pɨdsømp yꞌanmɨja̱ꞌwɨnjotp. 21Kumɨ jam pyɨdsimy ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ ku ja̱a̱ꞌy kyaꞌøwyɨnmay, jam pyɨdsimy ku ja̱a̱ꞌy ñɨya̱a̱ꞌy ñɨdøꞌøxy ñabyøjkxɨyɨdɨ, ku nadyuꞌuk ja̱a̱ꞌy ñamyøøtꞌatyɨdɨ, ku ja̱a̱ꞌy yikja̱a̱ꞌyꞌøøky, 22ku ja̱a̱ꞌy myeech, ku ja̱a̱ꞌy wenk ja̱a̱ꞌy pyɨkta̱ꞌa̱ky tsojkɨyɨ, ku ja̱a̱ꞌy ti tkaꞌødyuñ, ku ja̱a̱ꞌy tya̱a̱yꞌaty, ku ja̱a̱ꞌy najtsꞌa̱a̱w najtsjoojt yja̱a̱ꞌyꞌaty, ku ja̱a̱ꞌy myɨguꞌuk ti ttamɨꞌama̱ꞌa̱tꞌaty, ku ja̱a̱ꞌy pyagajpxy, ku ja̱a̱ꞌy ñamyɨkexyɨ, ku ja̱a̱ꞌy nɨti tkawɨnmay. 23Tum anmɨja̱ꞌwɨnjotp yø kaꞌødyunk jadeꞌen chøøñ midi ja̱a̱ꞌy tyikpøkpyajtp.

Ku ja Tirot tøꞌøxyøjk tjanchja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Jesús

24Xjats ja Jesús jam chøøꞌñ jøts ja ñijkxy Tiro jøts Sidón, jadeꞌen ja et jam txøøwꞌaty ma̱ døꞌøn ja ñijkxy. Xjats ku tøjk ja jam tpa̱a̱jty jamts ja tyøjkɨyɨɨꞌñ, kaꞌap ja pøn tꞌuktuknɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ñ ku ja jam. Ma̱ kaꞌap ja jadeꞌen yja̱jty ojts ja jatyɨ yiknɨja̱wɨ. 25Jatyɨ tøꞌøxyøjk ja tuꞌuk ñɨja̱ꞌwɨyøø pøn ñøøxuꞌnk jam wyɨnaty mɨkuꞌ tmøøtꞌa̱jtp; jaꞌats jam meen jøts ja wyɨnguxana̱a̱jyɨ. 26Ojts ja tøꞌøxyøjk wya̱ꞌa̱ñ jøts ja Jesús tyikpɨdsøꞌømt ja mɨkuꞌ midi ja kiixyuꞌnk jam wyɨnaty myøøtꞌajtpy, sirofenicyɨt ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn ja tøꞌøxyøjk pøn jam jadeꞌen meen, jøts griego ayuujk ja kyajpxpy. 27Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Jawyeen øts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy nbudøkɨt, jøts meets ɨxꞌoojknɨm.

28Wɨnets ja tøꞌøxyøjk yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Janch jadeꞌen teety, kaꞌap kyajadeꞌenɨ. Jadeꞌen øts ɨxya̱m nnayja̱wɨyɨ ejxɨm ja ukuꞌngɨn, jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ndejɨnt ejxɨm ja̱a̱ꞌy una̱ꞌjkɨn kyaydɨ, jøts ja kyaaky abuꞌxk tyika̱ꞌa̱dɨ jøts ja ukuꞌnk ja jatyɨ tkaamyuky. Paty teety nnøjmɨ jøts mduꞌump mayꞌa̱jt jøts ø xpudøkɨt.

29Xjats ja Jesús tnɨma̱a̱y ja tøꞌøxyøjk:

―Janch ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ñ; nøjkxtɨ. Tø ja mꞌuꞌnk ja mɨkuꞌ myajtstuujtnɨyɨ.

30Xjats ja tøꞌøxyøjk ojts ñijkxy tyøjkjotp, kuts ja jam yja̱ꞌa̱ty jøts ja ñøøxuꞌnk ja tpa̱a̱jty ma̱a̱bajtkøjxp. Kaꞌap mɨkuꞌ ja wyɨnaty tꞌukmøøtꞌa̱jtnɨ, tø ja wyɨnaty myajtstuujtnɨyɨ.

Ku Jesús ja na̱t ja̱a̱ꞌy tya̱tsk tyikꞌawa̱jtsɨyɨ

31Xjats ja Jesús jam chooꞌngojmøø Tiro, jøts ja ñijkxy Sidón, tyimña̱jxts ja jam jøts magya̱jp ja ttana̱jxy jam Decápolis etjotp, jøts ja yja̱ꞌjty ma̱ ja mejy txøøwꞌaty Galilea. 32Jamts ja̱a̱ꞌy jaduꞌuk yiktanɨmiiñ pøn wyɨnaty na̱t, pøn wyɨnaty atoojts, kaꞌap ja yꞌøgyajpxy, wɨnets ja yiknɨma̱a̱y jøts ja kyøꞌ ja ttanɨxa̱jt jøts ja tyiktsoꞌokt. 33Xjats Jesús ja ojts abiky tsoo tyiknijkxy, ojts ja nadyuꞌuk tjɨway ma̱ ja mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnatyɨ, jøts kyøtsa̱ꞌjx ja ojts tkudejɨ jap na̱t ja̱a̱ꞌy tya̱tskjøtpy, ojts kyøꞌ ja ttsujwyeey jøts ja̱a̱ꞌy tyoojts ja ojts ttapa̱a̱jtɨ. 34Wɨnets ja Jesús cha̱jpꞌixy, jøts ojts myøkxejy, xjats wya̱a̱ñ:

―¡Efata! ―midi ayuujk tyijpy: ¡Awa̱ꞌa̱ts!

35Wɨnets ja na̱t ja̱a̱ꞌy jatyɨ ja tya̱tsk yꞌawa̱a̱jch, jøts ja tyoojts nayɨdeꞌen yꞌøyɨyɨɨꞌñ, xjats ja jadeꞌen kya̱jpxpɨjky øy, ojts ja yikxon yꞌawijy. 36Wɨnets ja Jesús yikxon ojts tꞌukꞌaneꞌemy jawyeen ja mayja̱a̱ꞌy jøts ja pøn kaꞌap ttukmadoꞌodɨt; ku ja jadeꞌen tnɨma̱a̱y, neꞌegɨ jɨnaxy ja ojts tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ. 37Xjats ja jadeꞌen ñɨgyuma̱a̱p tja̱wɨdɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―Tyumꞌødyumpy øy ti; yikmadøøpy na̱t ja̱a̱ꞌy, jøts yikꞌawijpy uum ja̱a̱ꞌy.