Search form

MARCOS 8

Ku ja Jesús tyika̱a̱y ja ñɨmakta̱xk milbɨ ja̱a̱ꞌy

1Wɨnet ets mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tø ñamyukyɨdɨ, jøts ja kya̱a̱jyɨk ja kyaꞌettɨ. Xjats ja Jesús tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja tnɨma̱a̱y:

2―Njanchꞌayoꞌijxpy øts yø ja̱a̱ꞌy, kumɨ tyɨgøøkxøøwyɨp øts yø ya̱ xnɨmenɨdɨ, jadeꞌen øts yø ya̱ kujk nmøøtsɨnaañɨdɨ jøts ja kyaaky tø kyøjxnɨdɨ. 3Ku øts ɨnet yø ayuu axøøw njakaxt jam tyøjkjotp, jadiꞌiñɨ net yø muum yjotkøjxnɨdɨt tuuꞌa̱jy, kumɨ ja wɨna̱a̱gɨn pøn tø choondɨ jagam et.

4Xjats pyabøjkpɨtøjk ja ojts yꞌadsøy, jøts ja ñɨma̱a̱jyøø:

―¿Sudso yø ja̱a̱ꞌy ya̱ yjanchkaꞌadyɨt, pø kaꞌats ya̱ pøn chøønɨ?

5Wɨnets ja Jesús tyiktɨɨy ja pyabøjkpɨtøjk, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Wɨna̱a̱k tsa̱pkaaky jap xmøødɨdɨ?

Wɨnets ja wya̱ndøø:

―Wɨxujk.

6Xjats Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy jøts wan tꞌɨxa̱køxtɨ jam na̱xkøjxp, wɨnets ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ ja tsa̱pkaaky, jøts ja ttamøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios. Xjats ja ojts ttukwaꞌkxy ja tsa̱pkaaky jøts ja tmøøy ja pyabøjkpɨtøjk, wɨnets ja ttagumaadyøjkɨdøø ja ja̱a̱ꞌy. 7Jamts wɨna̱a̱gɨn ja mutsk a̱jkxuꞌnk ja wyɨnaty tmøøtꞌa̱jtmɨdɨ, jaꞌats ja Jesús ojts tkunuuꞌkxy, jøts pyabøjkpɨtøjk ja ttaguwa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ jøts wan ja ja̱a̱ꞌy ja ttagumaagyøxtɨ. 8Xjats ja ja̱a̱ꞌy nɨꞌijtyɨ kyaagyøjxtøø, ojts yikpøkmuky wɨxujk kach. 9Jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty tø kyaydɨ, nɨmakta̱xk milɨn ja jam wyɨnaty ñamayꞌa̱ttɨ. Xjats ja Jesús ja ojts tmɨnawya̱ꞌkxnɨyɨ, 10jøts ja tyøjkɨna̱a̱ jap ba̱rkɨjøtpy møøt ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja ñøjkxtøø jam Dalmanutɨt ja̱a̱ꞌy yꞌetjotp.

Ku ja fariseotøjk tꞌamɨdoodøø ja Jesús, jøts ja ttukꞌejxtɨt ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn

11Wɨnets ja fariseotøjk jam myendøø, jøts ja tmɨnagya̱jpxøjkɨdøø ja Jesús. Jaꞌ ja ojts tꞌamɨdowdɨ, jøts ja Jesús ja diosꞌa̱jtɨn tyikwɨngaxøꞌøkt ya̱ na̱xwiiñ, nugo døꞌøn jadeꞌen tjotꞌejxtɨ. 12Xjats Jesús ja tkumøkxajɨyɨɨꞌñ, jøts ja wya̱a̱ñ:

―¿Tigøjxp ku ja̱a̱ꞌy ya̱ꞌa̱tpɨ xøøw ya̱ꞌa̱tpɨ jumøjt tꞌamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja diosꞌa̱jtɨn? Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, jøts ku jadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy nɨ tukꞌojkɨn kyayiktukꞌejxtɨt ja diosꞌa̱jtɨn.

13Xjats ja tmajtstuujty, jøts ja tyøjkɨyɨɨꞌñ jap bya̱rkɨjøtpy, jøts ja ñijkxy jaduktama̱jñꞌampy jam nøøbaꞌa̱m.

Ja fariseɨt ja̱a̱ꞌy yꞌɨxpøjkɨn

14Nɨkaꞌap kyaaky ja wyɨnaty tø tkondɨ, tø ja wyɨnaty tja̱ꞌdyɨgøydɨ, tuꞌugyɨ tsa̱pkaakyuꞌnk ja wyɨnaty jap tkonɨdɨ jap ba̱rkɨjøtpy. 15Xjats ja Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Ejxɨm Herodes, ejxɨm fariseotøjk lyevadurɨ xkupøjkɨdɨ, øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt.

16Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk jatyɨ myadya̱ktøjkɨdøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱jnɨdøø:

―Jaꞌagøjxp yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku adøm tsa̱pkaaky tø ngayikmiꞌiñɨndɨ.

17Wa̱ꞌa̱ts Jesús ja tnɨja̱wɨ ti ja wyɨnaty kyajpxyꞌa̱jttɨp. Kaꞌap ja tsa̱pkaaky ja tijy midi ñɨmadoodɨp ja pyabøjkpɨtøjk, ja Herodes ja fariseotøjk ndejɨnt ja yꞌɨxpøjkɨn ja yꞌayuujk tyijpy. Paty ja Jesús yɨdeꞌen tyiktɨɨy:

―¿Tiku mwa̱ꞌa̱ndɨ ku mdsa̱pkaaky xijy kyaꞌettɨ? ¿Kaꞌanɨm xnɨmadowdɨ, jøts nɨkaꞌap xnɨja̱wɨdɨnɨm, janch juun mguba̱jk xmøødɨdɨ? 18¿Kaꞌanɨm mgøꞌøm ween xawɨnꞌejxtɨ, jøts nɨ mda̱tsk xkadamadoodɨnɨm, nɨwɨneꞌenɨn xkaja̱ꞌmyatstɨ? 19Ku øts ojts tsa̱pkaaky magoxk nyikwaꞌkxy, jøts ojts nmøꞌøy ja magoxk milbɨ ja̱a̱ꞌy, ¿wɨna̱a̱k kach ja kaaky wɨnda̱nk ojts xpøkmuktɨ?

Xjats ja wya̱ndøø:

―Makmajtsk kach.

20―¿Jøts mja̱ꞌmyajtstɨp nayɨdeꞌen ku øts ojts ja tsa̱pkaaky wɨxujk nyikwaꞌkxy, jøts øts ja myakta̱xk milbɨ ja̱a̱ꞌy ojts nmøꞌøy? ¿Jøts wɨna̱a̱k kach ja kaaky wɨnda̱nk xpøkmuktøø?

Xjats ja wya̱ndøø:

―Wɨxujk.

21Wɨnets Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y:

―Kaꞌanɨmdam meets ɨdøꞌøn xja̱ꞌgyukɨ. Ja tsa̱pkaaky yø meets jaꞌayɨ mdajotmayꞌøøꞌkpy.

Ku ja Jesús tyikwɨnꞌejxwaꞌkxy tuꞌuk ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy jam Betsaida

22Jawaanɨ yꞌijty, xjats ja yja̱ꞌttɨ jam Betsaida ma̱ ja ka̱jp wyɨnaty jadeꞌen txøøwɨ; jamts ja Jesús yiktanɨmiiñ tuꞌuk ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy, jøts ja ojts yikmɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱ky, jøts ja tnɨxa̱jɨt jøts ja tyiktsoꞌokt. 23Xjats ja jadeꞌen tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ kyøꞌkøjxp, jøts ja tyikpɨdsɨɨmy ka̱jpjotp. Wɨnets tsujy ja ojts ttawenja̱a̱xy jøts ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ, xjats ja tyiktɨɨy jøts pønɨ kujk wyɨnaty wɨneꞌenɨn tꞌixy øy ti. 24Wɨnets ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy wyɨnꞌejxwaꞌkxy, jøts wya̱a̱ñ:

―Nꞌijxpy øts yø ja̱a̱ꞌy ku yøꞌødyɨ, ja ku jadeꞌen kyaxøꞌøktɨ sa̱ kipyɨn.

25Wɨnets ja Jesús jadɨgojk twɨnguxa̱jɨyɨɨꞌñ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy, jøts ja yikxon tyikꞌejxmøkɨyɨɨꞌñ, ojts ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy ja wyeen yꞌawa̱ꞌa̱ch, tum wa̱ꞌa̱ts ja tꞌejxnɨ øy tyiiꞌjɨ. 26Xjats Jesús ja tkajxnɨ jam tyøjkwɨndum, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Kidi mga̱jptøkɨ, jøts nɨpøn jam sa̱ xkanøjmɨt.

Ku ja Pedro wya̱a̱ñ jøts ku ja Jesús yjaꞌajɨ yiknɨtsokp, ja Cristo

27Tø døꞌøn ja jadeꞌen wyɨnaty yꞌukjaty, xjats ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tmøøtsøøꞌñ jøts ja ñøjkxtɨ jam Cesarea Filipo. Jadeꞌen ja et xyøøw ma̱ døꞌøn ja ñøjkxtɨ. Xjats ja Jesús tuuꞌa̱jy ja pyabøjkpɨtøjk tø tnɨma̱a̱y, jøts ja tyiktɨɨy:

―¿Pønɨk øts, sa̱ ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ?

28Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk yꞌadsoodøø, jøts ja wya̱ndøø:

―Wɨna̱a̱gɨn ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku mets Juan Bautista, pømbɨ nømɨdɨp jøts ku mets Elías midi jekyɨbɨm yiknɨja̱ꞌwɨp, jøts ku mets Dios kyugajpxꞌa̱jtpɨ midi jekyɨbɨm yiknɨga̱jpxp yiknɨmadya̱kp.

29Xjats ja køꞌøm ja Jesús yiktøøjɨdøø yɨdeꞌen:

―Jøts meets, ¿Sa̱ meets mꞌukwa̱ꞌa̱ñ, pøn øts ɨdøꞌøn?

Wɨnets ja Pedro yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ja yiknɨtsokpɨ mets, ja Cristo.

30Xjats Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø jøts kaꞌap pøn ttukmadoꞌodɨt jøts ku ja kyɨristɨ.

Ku ja Jesús køꞌøm tnɨgajpxy jøts ku ja yꞌookt

31Xjats ja Jesús tyikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ ja pyabøjkpɨtøjk, jaꞌ ja tyukmadoow sa̱ ja yꞌayoꞌomba̱a̱tt ja Dios, ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja myøjkudanaabyɨ, køꞌøm ɨdøꞌøn ja jadeꞌen ñadyijyɨ. Yɨdeꞌen ja Jesús ttukmadøøy jøts ku ja møja̱a̱ꞌdyøjk, ku ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyeetywɨndsøn, jøts ku ja ka̱jpxwejpɨtøjk ja yꞌɨxwetsɨyɨt. Jadeꞌen ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk jøts ku ja jaꞌ yikꞌoogɨt, tyukmadoow jaꞌ ku ja jadeꞌen yꞌookt jøts ku ja kyɨdɨgøøk xøøw pyɨdsøꞌømt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy ku ja yjujkpyøkt. 32Wa̱ꞌa̱ts ja ttukmadoogɨjxy ja pyabøjkpɨtøjk. Xjats ja Pedro kaꞌap tꞌøyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku ja wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ kuk ja yꞌookt. Jaꞌagøjxp ja Pedro møk twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ ja Jesús. 33Xjats ja Jesús wya̱ꞌkjɨmbijty, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts twɨnꞌixy, xjats ku Pedro mɨkuꞌjɨn wyɨnaty tø kyajpxy, wɨnets Jesús ja twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ nayɨdeꞌen, jawaanɨ møkꞌampy ja tnɨma̱a̱y:

―¡Mets mɨkuꞌ, jɨwa̱ꞌa̱k, majtstutk øts! Kaꞌ mets jadeꞌen mwɨnmay sa̱m ja Dios Teety wyɨnmayɨn, jadeꞌen me mwɨnmay sa̱m øy pøn na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

34Wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ, tukɨꞌɨyɨ ja tya̱jxmukɨjxy ja mayja̱a̱ꞌy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ pøn tsojkɨn tmøøtꞌa̱jtp jøts øts ja njaꞌ jadeꞌen xpaduujnɨt, kaꞌ mɨba̱a̱t køꞌøm ñadyunkꞌa̱tɨt, jaꞌayɨ ku amumjoojt ñadyamɨyoxɨt ja ayoꞌon jøts ɨdøꞌøn jadeꞌen tpaduꞌunt. 35Pønts kajadeꞌenduñɨm nayꞌejxɨp, nɨwɨndem tkapa̱a̱ty ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn; jøts pøn ø xkuꞌayoꞌomba̱a̱jtɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn tpa̱a̱tp ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn. 36¿Ja ti ja ñɨwya̱ꞌa̱nt øy ja ja̱a̱ꞌy tjajaꞌbøjkixy ja na̱xwiiñꞌa̱jtɨn jøts ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn neꞌegɨ wyɨndɨgøy? 37Jabɨ kaꞌaxɨ mɨba̱a̱t ja ñɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn ja tkujuꞌuty. 38Jøts pønɨ pøn ø xatsøꞌødyump, pønɨ pøn øts nꞌøgyajpxy nꞌøyꞌayuujk xatsøꞌødyuujnɨp ya̱ ja̱a̱ꞌy wyɨnduujy midi jekyɨp tꞌukpadundɨp ja Dios, ya̱ pojkpɨ ja̱a̱ꞌy wyɨnduujy, nayɨdeꞌents øts ja tsøꞌødyumbɨ nøjkx ndatsøꞌødyuñ ku øts ja Dios Teety kyutujk nmɨmejnɨt, ku øts ja a̱nkɨlɨs nmøøtmeꞌent pøn tsɨnaadyɨp jap tsa̱jpjøtpy. Øts ɨdøꞌøn ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy nmøjkudanaabyɨꞌajtpy.