Search form

MARCOS 9

1Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, ja ja̱a̱ꞌy ya̱ wɨna̱a̱gɨn tyanɨdɨ pøn kaꞌooktɨp kunɨm ja tꞌejxtɨt tnɨja̱wɨdɨt ja Dios kyutujk ku ja tpɨkta̱ꞌa̱kt møkꞌampy.

Ku ja Jesús adsuꞌjky tukɨꞌɨyɨ yꞌatstɨga̱jch, amuum chama̱mbøjkɨjxy

2Tyudujkxøøwɨp ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ, xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja nɨdɨgøøk tꞌukwa̱a̱y, ja Pedro ja yꞌukwa̱a̱w møøt ja Jacobo jøts møøt ja Juan, jadeꞌen ja ojts tmøøtnijkxy jam kojpkøjxp ma̱ ja Jesús adsuꞌjky tyɨga̱jch, jamts ja pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty tꞌukmøøtanɨ. 3Yikxon wyet ja chama̱mbɨjky janch poop ejxɨm tsa̱pꞌøøꞌpkyɨn, nɨpøn ja̱a̱ꞌy wyet ya̱ jadeꞌen tkayikwa̱ꞌa̱ch sa̱ døꞌøn wyet ja pyoobɨyɨɨꞌñ. 4Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk tꞌejxpa̱ttøø ja Elías møøt ja Moisés, jøts ku ja tmøøtmadya̱ꞌa̱ktɨ ja Jesús. 5Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―Wɨndsøn, ¡tyimyꞌøyꞌa̱jtp ku øø nya̱mꞌaty! Nyikꞌøyɨp øøts ujtsꞌa̱a̱dyøjk, tuꞌuk mets mjaꞌ, tuꞌuk Moisés yjaꞌ, jøts Elías yjaꞌ tuꞌuk.

6Tø ja pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty yjanchøꞌøgɨdyøjkɨnɨdɨ, kaꞌap ja yꞌukwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tnɨdɨ sa̱ ja tnøjmɨdɨt ja Jesús paty ja Pedro jadeꞌen nugo yꞌukwa̱na̱a̱. 7Wɨnets yoots myiiñ ma̱ ja jam wyɨnatyɨ, jaꞌats ja ojts yikꞌadɨgøyɨdɨ, jøts jap yikmadøøy ja Dios yꞌayuujk midi wa̱a̱n:

―Ya̱ꞌa̱t nꞌUꞌnk øts ɨdøꞌøn njanchøjkpy, mɨmadojɨdɨ pønɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ.

8Xjats ku ja jatyɨ yꞌejxjøꞌktøø, wɨnets ja nɨpøn tkaꞌejxpa̱ttøø ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty, jaꞌayɨ jam wyɨnaty nadyuꞌuk tanaapy.

9Xjats ku ja chooꞌnɨdøø jam kojpkøjxp ku ja kyɨda̱knɨdɨ, wɨnets Jesús ja tyaꞌanaꞌamɨdøø, jøts ja kaꞌap pøn ttamɨmadya̱ꞌa̱ktɨt midi ja wyɨnaty tø tꞌejxtɨ, jaanɨm ja tmadya̱ꞌa̱kyøꞌødyɨt kunɨm ja køꞌøm ooꞌkpɨ jutjøtpy pyɨdsøꞌømt jadɨgojk, jaa pøn myøjkudanaabyɨꞌajtpy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy. 10Xjats ja pyabøjkpɨtøjk jadeꞌen køꞌømyɨ tꞌamaaꞌtskꞌa̱jttøø, køꞌømyɨ ja jadeꞌen tkajpxyꞌa̱ttɨ ti døꞌøn ja jadeꞌen tyijpy ku ja pyɨdsøꞌømt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy jadɨgojk. 11Xjats ja tyiktøødøø ja Jesús, yɨdeꞌen ja tnɨmaadyøø:

―¿Tigøjxp ku ja ka̱jpxwejpɨtøjk yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku Elías jawyeen myeꞌent, jøts ɨxꞌoojknɨm ja yiknɨtsokpɨ?

12Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Janch meꞌemp ja Elías jawyeen, jaꞌats nøjkx nayɨdeꞌen tyikja̱jtp ja øgyostumbrɨ midi Dios ojts tpɨkta̱ꞌa̱ky. ¿Jøts sa̱ ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ, sa̱ øts ja nyiknɨgajpxy pøn møj kudanaabyɨꞌa̱jtp, sa̱k nja̱tt? Yɨdeꞌen ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ jøts kuk ø nꞌayoꞌomba̱a̱tt, kaꞌabɨk øts ja ja̱a̱ꞌy xtsokt, xꞌɨxwetspɨk øts ja ja̱a̱ꞌy. 13Jøts ndukmadøøpy meets ɨxya̱m ku ja Juan Bautista tø yꞌatsmiñ, jøts tø kyuga̱jpxꞌaty nayɨdeꞌen ejxɨm Elíasɨn, jøts ja̱a̱ꞌy ja ojts yjemduñɨ tyeduñɨ pønɨ sa̱ yꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja tyimñektɨ, ja̱jt ɨdøꞌøn ja jadeꞌen sa̱ Dios kyajpxy wyɨnaty wya̱ꞌa̱ñ.

Ku ja Jesús tyikmøkpɨjky tuꞌuk ja mixyuꞌnk pøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ

14Jawaanɨ yꞌijty xjats ja Jesús tmøøtja̱ꞌa̱ty ja nɨdɨgøøk ja myɨguꞌuk ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tø yja̱a̱kta̱ndɨ, jøts ja tꞌejxpa̱ttøø ja mayja̱a̱ꞌy ku ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tø yiknabejkɨnɨdɨ; jøts ka̱jpxwejpɨtøjk ja jam tmøøtnayꞌøjyɨdɨ. 15Xjats ku ja Jesús yikꞌejxpa̱a̱jty, wɨnets ja ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ ñɨgyuma̱a̱p yja̱jtøø, jatyɨ ja tnɨbujtjøꞌktøø ja Jesús, jøts ja ojts tka̱jpxpooꞌkxtɨ. 16Xjats Jesús ja yiktøøjɨdøø, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―¿Sa̱ts yø nbabøjkpɨtøjk xnøjmɨdɨ, ti yø møøt mnadyamɨga̱jpxɨdɨp?

17Wɨnets ja mayja̱a̱ꞌy nɨduꞌugɨn yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Wɨndsøn, ɨxya̱ me tø ndanɨmiñ tuꞌuk nma̱jnkuꞌnk pøn ja mɨkuꞌ tmøøtꞌa̱jtp, jøts jaꞌ yø kayika̱jpxɨp. 18Jatyɨ mɨkuꞌ yø myachɨ ku yø ma̱ ñijkxy, jaꞌats yø yikna̱xkɨda̱jkɨp, jamts yø yjanchꞌaꞌøøpy jøts yjanchtøtska̱a̱ty, jadeꞌenꞌampy yø tø yjanchwɨndɨgøøñɨ, kaꞌap myøja̱a̱w yø ukteenɨ. Tø øts yø mbabøjkpɨtøjk njanøjmɨdɨ jøts tyikpɨdsøꞌømdɨt yø mɨkuꞌ midi øts yø nꞌuꞌnk myøøtꞌajtpy, jøts kaꞌap yø tø myayɨdɨ.

19Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Mee kajanchja̱ꞌwɨbɨdɨ, yø mbøky nugo myikmajada̱ktɨp. ¿Ma̱ wɨndemnɨm meets ja ngajpxy ja nꞌayuujk xpabøjkɨt, jøts wɨndemnɨm meets yø jadeꞌembɨ xuktatsoꞌokt ku øts yø ejtp njanchjanɨga̱jpxꞌity?

20Wɨnets ja tyikmendøø, xjats ku Jesús ja mɨkuꞌ yꞌejxpa̱a̱jtɨ, wɨnets ja mixy yikxɨdejtyøꞌjy møkꞌampy, ja mɨkuꞌ ja ojts jadeꞌen tyuñɨ, xjats ja kyɨda̱a̱y, kawɨna̱a̱k ojk ja kyɨbejpꞌawɨdijty jøts ja yjanchꞌaꞌøøpy. 21Wɨnets ja Jesús tyiktɨɨy ja uꞌnkteety, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Wɨndii yø jadeꞌen pya̱a̱dyɨ, wɨndii yø jadeꞌen yja̱jtꞌokwa̱ꞌa̱ñ?

Xjats ja uꞌnkteety wya̱a̱ñ:

―Jaayɨp yø pya̱a̱jtnɨyɨ ku yø myutskꞌa̱jty, 22may ojk ja mɨkuꞌ yø jønjøtpy tø yiktøkɨyɨ, may ojk yø tø yiktøkɨyɨ møj nøøjøtpy, jøts yø jadeꞌen yikꞌookwa̱ꞌa̱ñɨ. Ukwanɨk sa̱ xuꞌunt, ayoꞌejxk øøts, pudøjkɨk øøts.

23Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Pønɨ mjanchja̱ꞌwɨp ja Dios, tumꞌøy ja̱a̱ꞌy pyɨdsøꞌømxɨyɨ øy tyiiꞌjɨ pønɨ ku tjanchja̱wɨ ja Dios.

24Wɨnets ja mixy tyeety møkꞌampy wya̱a̱ñ:

―¡Njanchja̱ꞌwɨp øts ja Dios; jøts pudøjkɨk øts jøts nja̱a̱kjanchja̱wɨt!

25Xjats ku ja Jesús ojts tꞌixy ja mayja̱a̱ꞌy jøts ku ja ñamyukꞌadɨꞌɨchɨdɨ, wɨnets ja møkꞌampy twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ ja mɨkuꞌ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Mɨkuꞌ, mets ja ja̱a̱ꞌy myikꞌuuꞌmpy jøts mets ja ja̱a̱ꞌy myiknajtpy, øts nyikutujkpy jøts mbɨdsøꞌømt; majtstuꞌut yø mixy, jøts kidi mꞌuktøjkɨnɨ jadɨgojk.

26Xjats ja mɨkuꞌ møkꞌampy chaba̱a̱guejky, jøts ja mixy ojts møkꞌampy yikxɨdejtyøꞌøy, wɨnets mɨkuꞌ ja ojts myajtstuꞌudyɨ, jadeꞌen ja yikta̱a̱jnɨ ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy yꞌøøky, may ja ja̱a̱ꞌy wya̱nɨdɨ jøts ku ja tø yꞌooꞌknɨ. 27Xjats Jesús ja ojts twejtsjɨꞌɨky; jøts ja mixy tyanaagyukɨyɨɨꞌñ.

28Wɨnets ja Jesús tyøjkɨnɨ tøjkjøtpy, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja yiktøøjɨyøø yɨdeꞌen:

―¿Tigøjxp ku øøts yø mɨkuꞌ tø ngayikpɨdsimy?

29Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Yø mɨkuꞌ jadeꞌenꞌa̱jttɨp, wɨnet yø pyɨdsømdɨ ku ja Dios nꞌajotꞌa̱jtɨn jøts ku yø nguꞌama̱a̱yꞌa̱jtɨn.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jadɨgojk jøts ku ja yꞌookt

30Xjats ku ja ojts choondɨ jam, wɨnets ja ña̱jxtøø Galilea. Jøts kaꞌap Jesús ja pøn ttuknɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ñ ku ja jam wyɨnatyɨ, 31kumɨ yɨdeꞌen ja pyabøjkpɨtøjk ja wyɨnaty yikꞌɨxpiky, yɨdeꞌen ja tnøjmɨ:

―Øts ɨdøꞌøn nmøjkudanaabyɨꞌajtpy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jøts meets ɨdøꞌøn nduknɨja̱wɨ sa̱ nja̱tt sa̱ ngubatt ya̱ na̱xwiiñ. Jadeꞌen øts ja ja̱a̱ꞌy xkøya̱kt, ku øts ja mayja̱a̱ꞌy xma̱tst jøts ø jatyɨ xyikꞌookt; jøts ku jadeꞌen nꞌukꞌookt, wɨnets øts kyɨdɨgøøk xøøw nbɨdsøꞌømt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy. 32Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja kaꞌap tnɨmadowdɨ ku ja jadeꞌen yiknøjmɨdɨ, jøts tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ øyɨk ɨdøꞌøn ja tyiktøꞌødɨt ti jadeꞌen tyijpy.

Pøn ɨdøꞌøn jawaanɨ møj ma̱ Dios ja yja̱a̱ꞌy ja kyutujk ttanɨtanɨ

33Xjats ja Jesús jam tmøøtsøøꞌñ ja pyabøjkpɨtøjk jøts ja yja̱ꞌttɨ Capernaum, jadeꞌen ja møj ka̱jp xyøøw ma̱ døꞌøn ja ojts yja̱ꞌttɨ; jøts ku ja tyøjkɨdøø tuꞌugyɨ tøjkjøtpy, japts ja Jesús pyabøjkpɨtøjk tyiktɨɨy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Ti meets ukwan ja mgajpxyꞌajtpy tuuꞌa̱jy?

34Xjats ja pyabøjkpɨtøjk amøñɨ yꞌamɨdooduktɨ, kaꞌap ja sa̱ wya̱ꞌa̱ndɨ, kumɨ jaꞌ ja jam wyɨnaty tø tnadyamɨgajpxyɨdɨ pøn pyabøjkpɨtøjk ɨdøꞌøn ja tyimyjawaanɨ møj pɨdsømp. 35Wɨnets ja Jesús yꞌɨxa̱a̱jky jøts ja tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ ja ñɨmakmajtskpɨ ja̱a̱ꞌy pøn ɨxpøjktɨp, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ pøn namyøjpɨkta̱ꞌa̱kwa̱jnɨp, wan ja myɨguꞌuk tpudøkɨ, øy ti tunk ttuꞌunt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy pøn ja ñɨtanaabyɨ kaꞌejtp.

36Wɨnets ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja mutskuꞌnk jøts ja tpɨkta̱a̱jky jam agujkꞌa̱m, jamts ja ojts ttsaꞌanjɨꞌɨky, jøts ja wya̱a̱ñ:

37―Pønɨ pøn tkupøjkp øy midi una̱ꞌjkuꞌnk øts køjxp, øts ja wyɨnaty jadeꞌen xkupøjkp, kumɨ tum øts ja una̱ꞌjk njaꞌajtpy; jøts pønɨ pøn øts ɨdøꞌøn jadeꞌen wyɨnaty xkupøjkp, kidi øtsɨp ja wyɨnaty nadyuꞌuk xtyimgyupøkp, nayɨ kyupøkp ja nøjkx pøn ø xkajx.

Ku ja Jesús wya̱a̱ñ: Adøm jaꞌ nbudøjkɨbɨ pønɨ kaꞌap adøm ja xmɨdsepꞌa̱jtyɨndɨ

38Wɨnets ja Juan tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―Wɨndsøn, tø øøts ja ja̱a̱ꞌy tuꞌuk nꞌixy pøn tyiktump mets mmøkꞌa̱jtɨn, jøts mɨkuꞌ ja ttukmajtstuꞌuty ja ja̱a̱ꞌy, jøts kumɨ kaꞌap ja yikꞌijxyɨ xjats øøts ja tø ndukmajtstuꞌuty jøts ja kaꞌap jadeꞌen yꞌukꞌadøtsnɨt.

39Wɨnets ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Janch øy midi yø ja̱a̱ꞌy tyumpy, kidi xukmajtstuꞌuttɨ; pønɨ yøꞌ ja ja̱a̱ꞌy tyiktsojkp øts køjxp, sudso øts yø jadɨgojk xmɨga̱jpxɨgøøgyojmɨt. 40Pøn adøm xkamɨdsepꞌa̱jtɨmp, xmɨguꞌukwa̱ꞌa̱nɨmp adøm jaꞌ. 41Jøts ku pøngapøn ja tsuxk nøø mmoꞌojɨdɨt tuktsemuꞌngɨn, ku ja ttaguya̱kɨt øts køjxp, jøts kumɨ øts meets nja̱a̱ktyimyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtnɨp, wɨmbejtxɨyɨp tɨga̱jtsxɨyɨp ja nøjkx jawaanɨ øy, kumɨ øts ɨdøꞌøn meets xkristɨꞌa̱jtp.

Jaꞌ midi yikpøkpyajtp

42’Øy pøngapøn pønɨ pøn øts nꞌuna̱ꞌjk nɨduꞌugɨn xyikpojkpɨtuujnɨyɨp, pønɨ pøn øts nꞌuna̱ꞌjk nɨduꞌugɨn xyiktundɨgøjyɨyɨp pøn jaty ø xjanchja̱ꞌwɨdɨp, neꞌegɨ ja øyɨk yꞌijty jøts pa̱a̱nda̱a̱k yiktayukwøønt ja ja̱a̱ꞌy pønɨ pøn jadeꞌen adøtsp jøts ja mejyjotp yikuwɨbepɨt. 43Pønɨ myikpøktyuujnɨp yø mgøꞌ, neꞌegɨ øy ku xkajtspoott jøts mja̱a̱kayikpojkpɨtunɨt; neꞌegɨ øy jadeꞌen ku mgøꞌ tuktama̱jñ xmɨdøkɨt jap tsa̱jpjøtpy, jøts kidi xmɨdøkɨ kaꞌpxy jap mɨkuꞌ kuꞌpy ma̱ jøønyow nɨjuunɨ kyapiꞌich, 44ma̱ tɨnøꞌøk nɨjuunɨ kyaꞌøøky. 45Pønɨ myikpojkpɨtuujnɨp yø mdeky, neꞌegɨ øy ku xkajtspoott jøts mja̱a̱kayikpojkpɨtunɨt; neꞌegɨ jadeꞌen paktuk mdøkɨt jap tsa̱jpjøtpy, jøts kidi myikpɨkta̱ꞌa̱ky kaꞌpxy møøt mdeky jap mɨkuꞌ kuꞌpy, 46ma̱ tɨnøꞌøk nɨjuunɨ kyaꞌøøky jøts ma̱ jøøn nɨjuunɨ kyapiꞌich. 47Jøts pønɨ ku yø mween myikpojkpɨtunɨyɨ, neꞌegɨ øy jøts mnawyenjuudɨyɨt; neꞌegɨ øy jadeꞌen ku wɨnduꞌuk mdøkɨt ma̱ Dios kyutujk tnɨtanɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts kidi myikpɨkta̱ꞌa̱ky mɨkuꞌ kuꞌpy møøt mween kaꞌpxy, 48ma̱ nɨjuunɨ kyaꞌøøky, ma̱ jøøn ejtp tyøøy.

49’Nɨdukɨꞌɨyɨ ja Dios yja̱a̱ꞌy nøjkx ayoꞌomba̱a̱ty ya̱ na̱xwiiñ, jøts ku døꞌøn jadeꞌen tpa̱a̱ty tꞌixy wɨnets ja nøjkx jawaanɨ øy pyɨdsømnɨ. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ndejɨnt nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja jɨyujk yøxy ku ja ka̱a̱n ja møøt yiktamɨyoxɨ, jawaanɨ øy ja nøjkx pyɨdsømnɨ. 50Ka̱a̱n amuum tyikꞌøyɨgyøjxp o ti, nayɨdeꞌen meets ɨdøꞌøn ndejɨnt mꞌødyuꞌunt ku mmɨguꞌuk xukmadoꞌot ja Dios yjaꞌ sudso yꞌanmɨja̱ꞌwɨn kyawɨndɨgøꞌødyɨt. Kuts kaꞌap jadeꞌen mduꞌundɨt, tø wyɨnaty mbɨdsømdɨ ejxɨm ja ka̱a̱nɨn midi kawa̱ꞌa̱ts midi katump. Møøt mnamyayɨdɨ o pøngapøn.