Search form

MARCOS 9:14

Ku ja Jesús tyikmøkpɨjky tuꞌuk ja mixyuꞌnk pøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ

14Jawaanɨ yꞌijty xjats ja Jesús tmøøtja̱ꞌa̱ty ja nɨdɨgøøk ja myɨguꞌuk ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tø yja̱a̱kta̱ndɨ, jøts ja tꞌejxpa̱ttøø ja mayja̱a̱ꞌy ku ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tø yiknabejkɨnɨdɨ; jøts ka̱jpxwejpɨtøjk ja jam tmøøtnayꞌøjyɨdɨ.