Search form

MATEO 10

Ku ja Jesús twɨwijch nɨmakmajtsk pøn wyɨnaty kyudanaabyɨꞌa̱twampy

1Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tya̱xmujky ja pyabøjkpɨtøjk midi nɨmakmajtsktɨ, jøts myøkꞌa̱jtɨn ja ojts tmøꞌøy, jaꞌats ja ttuktabɨdsøꞌømdɨt ja mɨkuꞌ jøts ja tyikmøkpøktɨt pøn øy tigati pa̱ꞌa̱m pøjkɨdɨp.

2Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja nɨmakmajtskpɨ pabøjkpɨtøjk ja xyøøwdɨ: tuꞌuk Simón txøøwɨ, nayɨ yiktejp ja Pedro, jøts ja yꞌuch txøøwɨ Andrés; Jacobo møøt jaꞌ yꞌuchmɨ midi txøøwꞌa̱jtp Juan, ja Zebedeo yꞌuna̱ꞌjk; 3Felipe, Bartolomé, Tomás, jøts Mateo ja yikugubajtpɨ; jøts ja Alfeo mya̱jnk pøn txøøwꞌa̱jtp Jacobo; jøts Lebeo pøn nayɨ yiktejp Tadeo; 4jøts jaduꞌuk Simón cananista; jøts ja Judas Iscariote pøn tna̱nkmya̱jtsɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.

Ku ja Jesús tkexy ja pyabøjkpɨtøjk ka̱jpxwa̱ꞌkxpɨ

5Yɨdeꞌen ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌaneꞌemy ja ñɨmakmajtskpɨ pabøjkpɨtøjk ku ja ojts tkajxtsøøꞌñ:

―Kidi jam etjotp mnøjkxtɨ ma̱ chøønɨdɨ pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, kaꞌaba̱a̱t mnøjkxtɨt ma̱ jaty ja ka̱jp jam Samaria; 6jaꞌayɨ mee mnɨnøjkxp midi ya̱ Israelɨt na̱xjøøjty, jaꞌ ɨdøꞌøn ejtnɨdɨp sa̱m ja borreek tyɨgøydɨ. 7Nøjkx xka̱jpxwa̱ꞌkxtɨ jøts ku Dios kyutujk wyɨngøñ midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy. 8Yiktsoꞌoktɨ pøn pøjkɨp ja møk puꞌuts pa̱ꞌa̱m, jøts pøn tigati ja̱jtɨdɨp, yikjujkpyøktɨ ja ooꞌkpɨdɨ, jøts ka̱jpxpɨdsømdɨ ja mɨkuꞌ jøts tmajtstuꞌutt ja ja̱a̱ꞌy. Meets ɨdøꞌøn yø yjadeꞌembɨ møkꞌa̱jtɨn tø mnɨyikmøꞌøy; nayɨdeꞌents xyiktunkpa̱a̱ttɨt sa̱m tø myikmoꞌodɨ.

9’Kidi ti meeñ xkondɨ, nɨ oorɨ, nɨ pla̱tɨ, nɨ cobre, 10nɨ pejnba̱a̱t xkawetstɨt. Mnɨmda̱jk nɨti xkakoꞌondɨt, tuꞌugyɨ mwet xmɨnøjkxtɨt midi ɨxja mwetꞌa̱jttɨp; tumbɨxɨ mnøjkxtɨ, mgaabya̱a̱tp meets.

11’Ku øy ma̱ mja̱ꞌa̱ttɨt wan tka̱mjotpɨ wan tka̱jpjotpɨ, jamts xꞌɨxa̱ꞌa̱dɨt tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy midi nɨja̱wɨ, midi tsojkp ja Dios yjaꞌ, jaꞌ tyøjkjotp mja̱ꞌda̱ꞌa̱ktɨt kunɨm mdsoondɨt jam ka̱jpjotp, wɨnetnɨmts jam mbɨdsøꞌømdɨt. 12Ku mdøkɨdɨt tøjkjøtpy, ka̱jpxpooꞌkxtɨ ja ja̱a̱ꞌy. 13Pønɨ mꞌadsojɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy, øyꞌa̱jtp; kuts ja kaꞌ tꞌadsojɨmbity, majtstuꞌuttɨts jaꞌ. 14Jøts ku pøn mgagupøkɨdɨt, uk kaꞌ pa̱a̱t tmadowa̱ꞌa̱ndɨ pønɨ sa̱ me mjawa̱ꞌa̱ñ, pɨdsømdɨts jam jaꞌabɨ tøjkjotp uk jaꞌabɨ ka̱jp. Wɨnaptɨ ja puꞌux midi jam mdekyøjxp, jøts jadeꞌeñɨ xukꞌejxtɨt jøts ku jadeꞌeñɨ tø mnañɨwa̱ꞌa̱chɨdɨ. 15Øts ɨdøꞌøn wa̱mp ku wyɨnaty yja̱ꞌa̱ty ja tɨɨdyuꞌunɨn, neꞌegɨ kajaa yø yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy ja ayoꞌon tyimbya̱a̱ttɨt, jøts nɨgɨdi jadeꞌen yꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt neꞌegɨ ja kawɨndɨy ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jam tsɨnaadyøø jam Sodoma jøts jam Gomorra.

Ku ja yiknɨgajpxy jøts ku ja pabøjkpɨtøjk yikma̱tswa̱ꞌa̱ndɨt

16’¡Øyɨm xmadoꞌodɨt jøts xnɨja̱wɨdɨt jøts ku meets jam nguexy ma̱ kaꞌap nugo aja̱wɨ øy pøn tyøkɨ! Mjadyimñayꞌejxꞌetɨdɨp, yikxonɨm mnañɨwijyꞌa̱tɨdɨt, kidi øy ti xtsepøktɨ, yujy køꞌøm mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt. 17Øyɨm xꞌejxtɨt, øyxɨ døꞌøn ja̱a̱ꞌy mgøya̱kɨdɨt ma̱ kudunktøjk jamdɨ, jøts myikwɨnwoptɨt myikjøpwoptɨt jam tsa̱ptøjkjotp. 18Myiknøjkxɨ pa̱a̱t meets ja ja̱a̱ꞌy jam ma̱ jaty ja møj wɨndsøn yikutuktɨ, jaꞌagøjxp ku øts njaꞌ xpabøjkɨdɨ; jats ɨdøꞌøn ja ñɨbɨdsømɨt jøts meets ja xukmadoꞌot pønɨ sa̱ øts ɨdøꞌøn ja nꞌɨxpøjkɨn, jaꞌaba̱a̱t meets xukmadoꞌodɨt pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ. 19Kuts myikøya̱ktɨt jam kudunk wyɨndumdɨ, kidi xkumayja̱wɨdɨ, kidi meets ja xpamaañɨ xpada̱jnɨ pønɨ ti døꞌøn jam mga̱jpxtɨp, uk pønɨ sa̱ døꞌøn jam mwa̱ꞌa̱ndɨt; jaꞌayɨ ja yꞌukja̱ꞌa̱tt pønɨ juunɨ døꞌøn mga̱jpxtɨt, nagyøꞌømts Dios mmoꞌojɨdɨt ja ayuujk pønɨ sa̱ døꞌøn mwa̱ꞌa̱ndɨt. 20Kidi meedsɨpxɨ ja mmɨwɨnma̱a̱ꞌnbya̱a̱tp ku mee mga̱jpxt, pø ja Dios Teetyxɨ yꞌEspíritu Santo myika̱jpxɨdɨp.

21’Jadeꞌen nøjkx jaty kyubety pønɨ pøn øts njaꞌ wyɨnaty xkupøjkɨyɨp, jøts ja myɨguꞌuk pa̱a̱t ja tyamɨdsepøkɨt jøts ja tna̱nkyikꞌoogɨt, jøts ja uꞌnkteety jøts ja uꞌnkta̱a̱k nayɨdeꞌen ttumɨdɨt ja yꞌuna̱ꞌjk nay jaꞌagøjxp ku øts njaꞌ janchpabøjkɨdɨ nɨduꞌugɨn; jøts ja uꞌnk una̱ꞌjk nayɨdeꞌents ttumɨdɨt ja tyeety tya̱a̱k, tyikꞌooktɨt pa̱a̱t jaꞌadɨ. 22May ja̱a̱ꞌy mee mmɨꞌakɨyɨp mmɨjotma̱ꞌa̱dɨyɨp jaꞌagøjxp ku meets njaꞌ xpabøjkɨyɨ; pønts tmɨdanaapy øy wɨneꞌen pa̱a̱t, ja yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌyts ɨdøꞌøn nɨtsoꞌokꞌa̱tp. 23Ku myiktabawɨdetɨt ja kipy ja tsa̱a̱, kaknøjkxtɨts ma̱ ka̱jp jam jaduꞌuk; øts ɨdøꞌøn wa̱mp, jøts ku øts wyɨnaty jawyeen tø nmenɨ ya̱mnɨm meets ja ka̱jp xkaꞌayøꞌøyꞌabɨdsømdɨ midi jaty ja israelɨt ja̱a̱ꞌy kya̱jpꞌa̱jttɨp.

24’Kaꞌ pøn ɨxpøjkpɨ tja̱a̱ktyimyjɨnaxy ja myaꞌestrɨ, jøts nɨ ja tumbɨ tkajɨnaxy ja wyɨndsøn. 25Tyajotkujkꞌa̱ttɨp ɨdøꞌøn ja ɨxpøjkpɨ, janch møj ɨdøꞌøn ja wyɨnaty ku yja̱ꞌa̱ttɨt jadeꞌen sa̱m ja myaꞌestrɨ, jøts ja tumbɨ sa̱m ja wyɨndsønɨn. Pønɨ mɨkuꞌdam ø nyiktijy ku mee nnɨwɨndsønꞌaty, ¿tits meets mdsow, ti meets jadeꞌen mja̱a̱kayiktejp?

Jaꞌ midi yiktsøꞌøgɨp

26’Paty kaꞌ pøn xtsøꞌøgɨdɨt. Kaꞌaxɨ ti kyanɨgaxɨꞌɨky øy pøn ti tjadyimyꞌamaꞌatskꞌaty, kaꞌats ja kyayiknɨja̱wɨ øy pøn ti tjadyimyjayuꞌuchꞌity. 27Pønɨ ti mee ndaꞌaga̱jpxɨp, tukmadowdɨts meets ja ja̱a̱ꞌy jaꞌ; nɨga̱jpxtɨts ja yikxon pønɨ ma̱ xꞌaꞌejxɨdɨ myikmadowdɨ ømyadsowɨ. 28Kidi yikja̱a̱ꞌyꞌooꞌkpɨ xtsøꞌøgɨdɨ, pø kaꞌaxɨ anmɨja̱ꞌwɨn ja tjadyimyikꞌooktɨ; ja Dios jaꞌ ɨdøꞌøn tɨy neꞌegɨ mdsøꞌøgɨdɨp, pø jaꞌaxɨ møkꞌa̱jtɨn tjagyajp jøts ja ja̱a̱ꞌy tyikwɨndɨgøy møøt ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn jap ayoda̱a̱jkjøtpy.

29’O døꞌøn ja joon ma̱ba̱a̱t kyɨdyimchoba̱a̱ty, nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios Teety ja tꞌejxꞌity. Nɨ tuꞌugɨn ja kyawɨndɨgøy pønɨ kaꞌap ja køꞌøm tyikutuky. 30Tuꞌuk tuꞌuk meets mwa̱a̱y machøy yꞌity. 31Kidi mdsøꞌøgɨdɨ, neꞌegɨ jawaanɨ jɨnaxy mee mnɨbayøꞌøyɨ, ¿ti ti meets mdsow, ti sa̱ ja mayjoon choba̱a̱ty?

Pøn tmøjpɨkta̱ktɨp ja Jesucristo jam mayja̱a̱ꞌy agujkp

32’Pøn jaty ø xpuka̱jpxɨp, pøn wa̱mp mayja̱a̱ꞌyjøøjty jøts ku øts ja xpabiky, nayɨdeꞌents øts ja møk nnɨtanɨt jam Dios Teety wyɨngujkp pøn jap tsa̱jpjøtpy. 33Pønts ø xkabuka̱jpxɨp, pøn wa̱mp mayja̱a̱ꞌyjøøjty jøts ku øts ja kaꞌ xpabiky, nayɨdeꞌents øts ja nɨwɨneꞌenɨn ngaꞌejxjɨmbett, nɨwɨneꞌenɨn nganɨtanɨt jam Dios Teety wyɨngujkp.

Jesús køjxp ja ja̱a̱ꞌy ñawyaꞌkxyɨdɨ

34’Kidi mee mwa̱nɨ jøts ku øts ja̱a̱ꞌy kuwa̱nɨ xtyimyjatytajotkujkꞌa̱ttɨt, pø may ɨdøꞌøn ja nøjkx kyanachokɨdɨt øts køjxp. 35Jadeꞌen ja tpa̱tnɨ jøts ja̱a̱ꞌy ja yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk yꞌukmɨdsepøjknɨyɨt, ja uꞌnk ja xaꞌkxy ja uꞌnk ja nøøx ñamya̱tsɨdɨt; 36tukmɨguꞌuk ja jadeꞌen yꞌuknamyɨdsepøjknɨyɨdɨt.

37’Pøn tyeety tya̱a̱k jawaanɨ tyikmøjtøjkɨp sa̱m ø kaꞌap xmøjpɨkta̱ꞌa̱gyɨn, kaꞌap øts ja mɨba̱a̱t njaꞌaty; jøts nayɨdeꞌen pøn yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk jawaanɨ tyikmøjtøjkɨp jøts nɨgɨdi kaꞌap øts, nayɨdeꞌen øts ja kaꞌap mɨba̱a̱t njaꞌbiky; 38jøts pøn ø xkaguꞌayoꞌomba̱a̱dɨwya̱mp ku ja̱a̱ꞌy yikꞌookwa̱ꞌa̱nɨt, jøts øts ja njaꞌ jadeꞌen xkatunwa̱jnɨ, kaꞌats øts ja mɨba̱a̱t njaꞌbøkt. 39Pøn kasa̱jatyɨm nayꞌejxɨp, pøn nabyaꞌayojɨp, kaꞌap ja mɨba̱a̱t ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tpa̱a̱ty; pønts kanabyaꞌayojɨp wan tjaty sa̱ yjaty øts køjxp, jaꞌats ɨdøꞌøn tpa̱a̱tp ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn.

Ja mayꞌa̱jt

40’Ja ja̱a̱ꞌy pønɨ pøn mgupøjkɨdɨp, øts ɨdøꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen xkupøjktɨp; jøts pøn øts jadeꞌen xkupøjkp, jaꞌats ja nayɨdeꞌen kyupijkpy pøn ø xkajxp. 41Pønɨ pøn tkajpxkyupøjkp ja Dios kyugajpxy, jøts kumɨ Dios ja kajxɨp, nayɨdeꞌen ja ja̱a̱ꞌy yikmayꞌa̱tt sa̱m ja Dios kyugajpxy yikmayꞌatyɨn; jøts pøn tkajpxkyupøjkp ja øyja̱a̱ꞌy jaꞌagøjxp ku yꞌøyja̱a̱ꞌyꞌaty, nayɨdeꞌen ja yikmayꞌa̱tt sa̱m ja øyja̱a̱ꞌy yikmayꞌatyɨn. 42Jøts pøn ø xmøøjyɨp ja nꞌuꞌnk nꞌuna̱ꞌjk øy tukva̱sɨn ja tsujxk nøø jøts kumɨ øts ja njaꞌajtpy, jøts janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku ja nayɨdeꞌen yikmayꞌa̱tt.