Search form

MATEO 12

Ku ja Jesús ttøjtøø ja ariin ya̱m pooꞌkxɨn xøøw

1Tuuꞌyøꞌøpy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty, pooꞌkxɨn xøøwts ɨdøꞌøn, jøts ja jam wyɨnaty ña̱xtɨ ma̱ ka̱m jam. Janch yuuꞌooꞌktɨpts ja pyabøjkpɨtøjk jøts ja ariin uun ja ttøjpɨna̱xwa̱ꞌktøø, jøts ja pya̱jk ja tjøøꞌkxɨyɨdɨ. 2Xjats kuts ja fariseotøjk ja jadeꞌen tꞌejxtøø, wɨnets ja ttama̱jtstøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Ejx yø mbabøjkpɨtøjk jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨ, jøts kaꞌats pya̱a̱tꞌatyɨ jøts yø jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt ku pooꞌkxɨn xøøw.

3Xjats ja yɨdeꞌen yiknɨmaadyøø:

―¿Ti kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌixy midi tnɨga̱jpxp sa̱ ja David tukꞌojk tmøøtꞌadɨɨjch ja myɨguꞌuk, ku yuu ja wyɨnaty yikꞌookwa̱ꞌa̱nɨyɨdɨ? 4Tsa̱ptøjkjøtpyxɨ ja ojts tyøkɨ, japts ja ojts tkay ja kunuuꞌkxy cha̱pkaaky midi ja Dios yiktamɨyoxp, midi ja kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ jøts ja tkaꞌaty, uk jøts ja ttukaꞌaty ja myɨguꞌuk, jaꞌayɨ ja pa̱a̱tꞌa̱jtɨdɨp pøn teetyꞌa̱jtɨp. 5¿Jøts nɨgɨdiba̱a̱tnɨm meets ja kutujk xꞌejxnɨ midi ja Moisés yja̱a̱y, midi wa̱mp jøts ku teetyøjk kaꞌ pyooꞌkxtɨ jap tsa̱ptøjkjøtpy ku pooꞌkxɨn xøøw, jøts nɨkaꞌats ja pyøkyɨ? 6Øts wa̱mp jøts ku ja jaduꞌuk jawaanɨ møj, nɨkaꞌap tsa̱ptøjk yjaꞌ jadeꞌen. 7Kaꞌ meets yø xnɨmadøy pønɨ sa̱ døꞌøn yø tjatijy ya̱ꞌa̱t Dios kyajpxy ku ja Dios Teety wya̱a̱ñ: “Jaꞌ ø ndsøjkpy jøts xmøøtꞌa̱ttɨt ja paꞌayoꞌowɨn ja ayoꞌejxɨn, jøts neꞌegɨ kidi xyikꞌooktɨ yø jɨyujk yø tsaka̱a̱ midi jaty myojxtɨp.” Kuk yꞌijty xja̱ꞌgyukɨdɨt, kaꞌabɨk mmɨguꞌuk yꞌijty xpøkyꞌejxtɨt øy ja ti pøky tjagatundɨ. 8Ngudanaapy øts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jøts øts wa̱mp ti pa̱a̱tꞌa̱jtɨp kapa̱a̱tꞌa̱jtɨp yiktuꞌunt ku pooꞌkxɨn xøøw.

Ja ja̱a̱ꞌy midi ja kyøꞌ jadiꞌiñɨ tøtsnɨp

9Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam chøøꞌñ jøts ja ojts ñijkxy, tyøjkɨyɨɨꞌñ jam tsa̱ptøjkjotp 10ma̱ wyɨnaty jam tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy midi ja kyøꞌ jadiꞌiñɨ tøtsnɨp tuktama̱jñ; jøts kumɨ øy ɨdøꞌøn ja tyimyꞌɨxa̱ꞌa̱dɨ ti ja yjadyimyꞌuktanɨꞌøønɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tyiktøødøø tꞌamɨdoodøø ñadyijyɨ:

―¿Kutujk yøꞌ ku pama̱a̱ꞌy ja̱a̱ꞌy nyiktsojkɨn ku pooꞌkxɨn xøøw, u kaꞌ?

11Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts tꞌadsøy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Wan meets ja mborreek ndejɨn jadiꞌiñɨ xmajtstuꞌutt ku ja wyɨnaty tø kyunaxy jap jutjøtpy ya̱m pooꞌkxɨn xøøw? Pø kuwa̱nɨxɨ ja xnɨnøjkxtɨt jøts ja xꞌatsjuuttɨt. 12¿Ti sa̱ts ja jɨyujk jadeꞌen yja̱a̱kyikjotmayꞌaty, jøts ja ja̱a̱ꞌy jadiꞌiñɨ yikmajtstuꞌutt? ¡Pø kaꞌaxɨ, pø ja̱a̱ꞌyxɨ jaꞌ! Pa̱a̱tꞌa̱jtɨp nꞌødyuꞌunɨn øy pøn ku pooꞌkxɨn xøøw.

13Xjats ja yiknɨma̱a̱y midi ja kyøꞌ wyɨnaty tøtsp:

―Xa̱jtøw.

Jøts ku døꞌøn ja ojts xya̱jtɨy, tyimyøkpøjk ja kyøꞌ jaꞌ, nayɨdeꞌen ja tyimyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ sa̱m ja yjaduꞌukpɨ køꞌ midi møk. 14Wɨnets ja fariseotøjk wya̱ꞌkpɨdsømdøø, jøts ja tkajpxyꞌa̱jtpɨnɨbøjkɨdøø sudso ja tjadyimyꞌukyikꞌooktɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.

Ku ja Dios kyugajpxy Isaías tnɨgajpxy sa̱ ja Jesús jya̱twa̱ꞌa̱ñ kyubatwa̱ꞌa̱ñ

15Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja jam ojts choꞌonɨ jøts mayja̱a̱ꞌy ja ojts pyadsøøñɨ. Yikmøkpøjkijxpy ɨdøꞌøn ja pama̱a̱ꞌy jaꞌ, 16jøts ja yikxon ttukmadøy jøts ja kaꞌap ñɨmadya̱ꞌa̱gɨdɨt pønɨ pøn ɨdøꞌøn jaꞌ. 17Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yjaty, jøts ja jadeꞌen kaꞌpxy tyimyja̱tt sa̱ wya̱a̱ñ Dios kyugajpxy midi Isaíasꞌa̱jtp, ku ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

18Yøꞌ øts ɨdøꞌøn tø nꞌaꞌejxɨ, øts yøꞌ ndumbɨ,

yøꞌ ø ndsøjkpy jøts yøꞌ ø ndajotkujkꞌajtpy.

Nmoꞌop øts yøꞌ ja nmøkꞌa̱jtɨn ja nꞌEspíritu Santo,

jøts øts yø xnɨga̱jpxɨt ja ndɨyꞌa̱jtɨn o ma̱ga̱jp.

19Kaꞌap yø cheekt, kaꞌap yø wyopt, kaꞌap yø ya̱ꞌa̱xt yjokt, nɨdukꞌa̱a̱wɨn yø kyayikmadoꞌot ja yꞌa̱a̱w yꞌayuujk ja nøøꞌa̱jy tuuꞌa̱jy.

20Kaꞌap yø øy pøn nugo tyimdyaꞌooꞌkpety,

kaꞌap yø nugo tukmajada̱ꞌa̱k tyimyajada̱ꞌa̱ky øy pøn ma̱ba̱a̱t tyimyjatundɨgøy,

kunɨm yø yikxon tpɨkta̱ꞌa̱kt ja kyutujk ja tyɨyꞌa̱jtɨn.

21Jøts yø ødyimbyønga̱jpɨ yꞌajotꞌa̱ttɨt.

Ku ja Jesús yiknɨma̱a̱y jøts ku mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn ja tyiktuujnɨ

22Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts yiktanɨnijkxy tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy midi wɨna̱p midi uum, jøts tø mɨkuꞌ ja wyɨnaty tyatøkɨyɨ. Ojts ja tyikmøkpɨjky jøts ja ja̱a̱ꞌy wyɨnꞌejxwaꞌkxy jøts ja yꞌawijy jadɨgojk. 23Jøts ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ja ñɨgyuma̱a̱p tyimyja̱ꞌwɨdøø, yɨdeꞌen ja ojts wya̱ꞌa̱ndɨ:

―¿Ti ya̱ꞌa̱t ndejɨn, ja rey David yꞌa̱pɨp?

24Xjats ja fariseotøjktɨ jaꞌayɨ ja ojts jadeꞌen tnɨmyadowdɨ, xjats ja wya̱ndøø:

―Jadeꞌenꞌampy ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy tyikpɨdsimy yø mɨkuꞌ kumɨ ja møj mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn yø yiktuujnɨp, jøts yø ttuktabɨdsimy ja myɨmɨkuꞌ, yøꞌøts yø wyɨndsønꞌa̱jtɨp.

25Wa̱ꞌa̱ts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨja̱wɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty wyɨnmaydɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Nɨmidiꞌibɨ kutujk køꞌømyɨ ñamyɨdsepꞌatyɨ, kuts ja cheptundɨ ja xem ya̱m jadiꞌiñɨts ja ña̱nkyudɨgøyɨdɨ; u ku ka̱jp u ku ja̱a̱ꞌy tukmɨguꞌuk ñamyɨdsepikyɨdɨ jøts ñawyaꞌkxyɨdɨ, kaꞌap ja yikjøpꞌijxyꞌaty jøts ja jeky ña̱nkchøønɨyɨdɨt. 26Jøts nayɨdeꞌen yjaty ku ja møj mɨkuꞌ tyikpɨdsimy ja myɨmɨkuꞌ, tøts ɨdøꞌøn ñamyayɨ ñawya̱ꞌkxnɨyɨ; ¿sudsoꞌampyts ja jadeꞌen yꞌett ja myøkꞌa̱jtɨn? 27Pø jadeꞌenxɨ mee mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts jadeꞌenꞌampy ja mɨkuꞌ nyikpɨdsimy ku øts ja møj mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn nyiktuujnɨyɨ; pønɨ janch jadeꞌents, ¿pønts meets ja mmɨguꞌuk ja myøkꞌa̱jtɨn yiktuujnɨp ku ja mɨkuꞌ ja nayɨdeꞌen tyikpɨdsømdɨ? Jaꞌaxɨ mee mnɨꞌøøꞌnɨyɨdɨp jøts ku nugo jadeꞌen nugo mjadyimgya̱jpxɨgøydɨ. 28Kuts øts, jadeꞌenꞌampy øts ja mɨkuꞌ nyikpɨdsimy ku øts ja Dios myøkꞌa̱jtɨn nyiktuujnɨyɨ, jadeꞌents meets ɨdøꞌøn yø xja̱ꞌgyukɨt jøts ku Dios ja kyutujk tø mdanɨja̱ꞌa̱dyɨdɨ midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy.

29’¿Pønts øy nugo tyimyꞌuknɨdøjkɨp ja ja̱a̱ꞌy jap tyøjkjøtpy midi janch kamaabyɨm, øy ja pøn tyimyjapøjkxɨwya̱jnɨ ja pyɨkta̱ꞌa̱ky? Jawyeenxɨ ja yikøwøønt yikpakwøønt, wɨnetnɨmts ja yikpøjkøjxɨt ja pyɨkta̱ꞌa̱ky, pø tøxɨ øts nayɨdeꞌen ja mɨkuꞌ yjaꞌ nmɨmajada̱ꞌa̱ky.

30’Pøn ø xkabudøjkɨp, jaꞌ øts ɨdøꞌøn xmɨdsepwa̱mp; jøts ku øts pøn ti møøt njapøkmukwa̱ꞌa̱ñ, jøts ja jɨnaxy tpøkwaꞌkxy.

31’Paty meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, jøts ku øy tyimyjapønɨ yikmaaꞌkxkøjxp jaꞌ pyøky, pønɨ ti jaty pøn tyumpy kyajpxpy; kuts pøn tkaꞌukꞌømyɨga̱jpxt ja Espíritu Santo, nɨwɨndem ja mɨba̱a̱t kyayikpojkpɨmeeꞌkxy. 32Jøts øy øts pøn xjagaꞌømyɨgajxpy, ja̱a̱kyikpojkpɨmaaꞌkxp jaꞌ; jøts jaꞌ pøn tkaꞌømyɨga̱jpxp ja Espíritu Santo, kaꞌap ja mɨba̱a̱t yikpojkpɨmeeꞌkxy ya̱ na̱xwiiñ, jøts øy tyimyjama̱dsoꞌjɨ.

Pønɨ sa̱ wyɨmbɨdsimy øy ti, jaꞌats tyiknɨgaxøꞌkp pønɨ sa̱ ti yꞌøyɨ kyaꞌøyɨ

33’Ku kipy yꞌøyɨ, nayɨdeꞌen ja øy tyøøm tyikwɨngaxɨꞌɨky; jøts midi kaꞌøy, nayɨdeꞌents tyøøm ja tyikwɨngaxɨꞌɨky kaꞌøy. Ja tyøømts ja kipy yiktaꞌejxka̱jp pønɨ sa̱ øy kaꞌøy tyøømɨ. 34¡Meets wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ! ¿Sudso mee mꞌøgya̱jpxt jøts kaꞌats mꞌøyja̱a̱ꞌyɨdɨ? Jøts pønɨ sa̱ yꞌa̱waꞌkxy yø a̱a̱w, tum jamts yø chøøñ midi jam ujts abøkɨ yikmøøtꞌa̱jtp jam a̱mjotp. 35Pøn øy ja̱a̱ꞌy, jadeꞌenꞌampy ja tyikpɨdsimy ja øgyajpxy ja øwyɨnma̱a̱ꞌñ, kumɨ tumꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ ja yjagyejpy jam yꞌa̱m yjotp; jøts ɨdøꞌøn kaꞌøyja̱a̱ꞌmyɨdɨ jadeꞌenꞌampy tkayikpɨdsimy ja øwyɨnma̱a̱ꞌñ, kumɨ tum ja kaꞌøybɨ ja jam myøøtꞌajtpy yꞌa̱m yjotp. 36Øtsts mee nnɨmaapy jøts ku wyɨnaty ja tɨɨdyuꞌunɨn ñaxy, jaꞌabɨ xøøwts tukɨꞌɨyɨ yikøya̱jkøxt ja øgyajpxy ja kaꞌøgyajpxy pønɨ sa̱ pønjabøn tø wya̱ꞌa̱ñ. 37Pønɨ sa̱ ja mꞌayuujk pønɨ sa̱ ja mwɨnma̱a̱ꞌñ, nayɨdeꞌents myiktɨɨdyuꞌundɨt, nay jaꞌ myiktapøkyꞌejxtɨp, nay jaꞌats mgayiktapøkyꞌejxtɨp.

Ku ja kaꞌøyja̱a̱ꞌy tꞌamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨla̱grɨ

38Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja fariseotøjk ñɨma̱a̱jyøø møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ:

―Wɨndsøn, jaꞌ øø nꞌejxwampy jøts øøts xukꞌext tuꞌugɨn ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn, pønɨ janch ku mjanchdiosuꞌngɨ:

39Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Jaꞌ ɨdøꞌøn ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn amɨdoodɨp pøn kawɨndɨyja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp; kaꞌats ti mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn yꞌukyiktukꞌejxnɨdɨt, wan jaꞌayɨ sa̱ yja̱jty kyubejty ja Jonás ja Dios kyugajpxy. 40Nayɨdeꞌen ja Jonás yꞌijty tɨgøøk xøøw tɨgøøk tsuu jam a̱jkx yjotp jøts pyɨdsɨɨmy jujky, nayɨdeꞌents øts ɨdøꞌøn jap na̱xpatkiꞌpy nꞌett tɨgøøk xøøw tɨgøøk tsuu jøts nbɨdsøꞌømt jujky. 41Mayꞌampy pyɨdøꞌøktɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty tsɨnaadyøø jam Nínive ku yja̱ꞌa̱tt ja tɨɨdyuꞌunɨn xøøw, ku yø ja̱a̱ꞌy yiktɨɨdyuꞌundɨt pøn jaty ɨxya̱m tsɨnaadyɨp jujkyꞌa̱jttɨp ya̱ na̱xwiiñ, yøꞌøts ɨdøꞌøn yikpøkyꞌejxtɨp; kumɨ neꞌegɨ yiktɨga̱jtstøø ja Nínive ja̱a̱ꞌy chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ ku ja Jonás ja ojts tyukmadøyɨdɨ ja Dios kyajpxy, jadyimyꞌɨxya̱ts ɨdøꞌøn jaꞌ midi jawaanɨ møj jøts nɨkaꞌap jadeꞌen Jonás, jøts kaꞌap meets ja xmøjpɨkta̱ꞌa̱ky. 42Nayɨ pɨdøꞌøkp nayɨdeꞌen ja wɨndsøndøꞌøxy ku tɨɨdyuꞌunɨn xøøw, ku ya̱ꞌa̱t na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yiktɨɨdyuꞌundɨt jøts pyøky ja yiktanɨꞌøønɨdɨt; kumɨ jagam et ja ojts chøøñ, jøts ja ojts jadɨneꞌen tnɨmiñ ja Salomón ku ja tpatmadoowa̱jnɨ ja kya̱jpxwejɨn, ɨxya̱ts jaduꞌuk midi jawaanɨ tnɨja̱ꞌwɨp jøts nɨgɨdi jadeꞌen Salomón, jøts kaꞌap meets ja xmøjpɨkta̱ꞌa̱ky.

Ku ja mɨkuꞌ jadɨgojk tꞌawɨmbetɨ ja chɨnaadya̱a̱jk

43’Ku mɨkuꞌ tmajtstuꞌuty ja ja̱a̱ꞌy, jøts ñijkxy wɨdejtpɨ tøꞌøts etjotp, tjaꞌɨxa̱ꞌa̱y ja pyooꞌkxa̱a̱jk; jøts kuts nɨma̱ tkapa̱a̱ty, xjats wyɨnmay: 44“Nay ja ndøjk ø nꞌawɨmbetɨp ma̱ ø tø ndsøøñ.” Kuts wyɨmbity, jøts ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen yikpa̱a̱ty sa̱m tøjk tawa̱ꞌa̱ts, peꞌety ja̱a̱xy ja jap. 45Xjats ja chøøñ, jøts ja tja̱a̱ktyimyꞌatsway ja nɨwɨxujk ja myɨmɨkuꞌ midi jawaanɨ kaꞌøydɨ, jøts ja nɨdukɨꞌɨyɨ ttatøkɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy, tsɨnaadya̱a̱jk ja tyikwa̱ꞌa̱ndɨ. Nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn yø kawɨndɨy ja̱a̱ꞌy yja̱ttɨt.

Ja Jesús tya̱a̱k jøts ja yꞌuch

46Ɨxam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty jadeꞌen tmɨgajpxñɨm ja ja̱a̱ꞌy, ku ja tya̱a̱k yja̱ꞌjty jøts yꞌuchtɨ myɨguꞌuktɨ. Japyɨ ja ojts tøkꞌaguiꞌpy yꞌawejxtɨ, jaꞌ ja tyimyjamɨga̱jpxwa̱ndɨp. 47Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiktukmadøøy, jam ɨdøꞌøn ja pøngapøn tnɨga̱jpxkøjy:

―Ɨxap ja mda̱a̱k tøjkwimpy yꞌawixy møøt ja mꞌuch, jøts mets mmɨga̱jpxwa̱jnɨp.

48Jøts ja tnɨma̱a̱y pøn wyɨnaty jadeꞌen tø tyukmadøyɨ:

―¿Pøn øts nda̱a̱gɨp, pøn øts ɨdøꞌøn nꞌuchɨp?

49Wɨnets ja tnɨguꞌumɨyɨɨꞌñ ja pyabøjkpɨtøjk jøts wya̱a̱ñ:

―Yøꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱gɨdɨp, yøꞌ øts ɨdøꞌøn nꞌuchɨdɨp. 50Pøn øts ja ndeety kyutujk tpaduujnɨyɨp midi jap tsa̱jpjøtpy, yøꞌ øts ɨdøꞌøn nmɨguꞌugɨdɨp, yøꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱gɨdɨp.