Search form

MATEO 12:18

18Yøꞌ øts ɨdøꞌøn tø nꞌaꞌejxɨ, øts yøꞌ ndumbɨ,

yøꞌ ø ndsøjkpy jøts yøꞌ ø ndajotkujkꞌajtpy.

Nmoꞌop øts yøꞌ ja nmøkꞌa̱jtɨn ja nꞌEspíritu Santo,

jøts øts yø xnɨga̱jpxɨt ja ndɨyꞌa̱jtɨn o ma̱ga̱jp.