Search form

MATEO 12:33

Pønɨ sa̱ wyɨmbɨdsimy øy ti, jaꞌats tyiknɨgaxøꞌkp pønɨ sa̱ ti yꞌøyɨ kyaꞌøyɨ

33’Ku kipy yꞌøyɨ, nayɨdeꞌen ja øy tyøøm tyikwɨngaxɨꞌɨky; jøts midi kaꞌøy, nayɨdeꞌents tyøøm ja tyikwɨngaxɨꞌɨky kaꞌøy. Ja tyøømts ja kipy yiktaꞌejxka̱jp pønɨ sa̱ øy kaꞌøy tyøømɨ.