Search form

MATEO 12:34

34¡Meets wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ! ¿Sudso mee mꞌøgya̱jpxt jøts kaꞌats mꞌøyja̱a̱ꞌyɨdɨ? Jøts pønɨ sa̱ yꞌa̱waꞌkxy yø a̱a̱w, tum jamts yø chøøñ midi jam ujts abøkɨ yikmøøtꞌa̱jtp jam a̱mjotp.