Search form

MATEO 12:41

41Mayꞌampy pyɨdøꞌøktɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty tsɨnaadyøø jam Nínive ku yja̱ꞌa̱tt ja tɨɨdyuꞌunɨn xøøw, ku yø ja̱a̱ꞌy yiktɨɨdyuꞌundɨt pøn jaty ɨxya̱m tsɨnaadyɨp jujkyꞌa̱jttɨp ya̱ na̱xwiiñ, yøꞌøts ɨdøꞌøn yikpøkyꞌejxtɨp; kumɨ neꞌegɨ yiktɨga̱jtstøø ja Nínive ja̱a̱ꞌy chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ ku ja Jonás ja ojts tyukmadøyɨdɨ ja Dios kyajpxy, jadyimyꞌɨxya̱ts ɨdøꞌøn jaꞌ midi jawaanɨ møj jøts nɨkaꞌap jadeꞌen Jonás, jøts kaꞌap meets ja xmøjpɨkta̱ꞌa̱ky.