Search form

MATEO 13

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja ja̱a̱ꞌy pøn nøjkx neppɨ

1Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam tøjkjotp pyɨdsɨɨmy, jøts ja ojts ñijkxy jam mejyꞌa̱m, jamts ja yꞌɨxa̱a̱jky. 2Jøts kumɨ janch may ja ja̱a̱ꞌy ñamyujkɨdɨ ma̱ ja jam wyɨnaty, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jap ba̱rkɨjøtpy, japts ja yꞌɨxa̱a̱jky, jøts ja mayja̱a̱ꞌy jam nɨdukɨꞌɨyɨ tya̱ndøø nøø adsayjotp. 3Xjats ja ttukꞌɨxpɨjky ja yꞌɨxpøjkɨn, ñɨmyay ɨdøꞌøn ja ojts tnɨga̱jpxkøjy. Tum ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky ja tyanɨmadyakpy pønɨ midi ɨdøꞌøn ja yꞌukyiktamɨja̱ꞌgyukɨp, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy chøøꞌñ neppɨ; 4jøts ku ja ojts twɨjy ja tyømt, xjats ja tømt wɨna̱a̱gɨn ña̱xkɨda̱a̱jky jam tuuꞌa̱m, jaꞌats ja joon ojts tnɨmendɨ jøts ja wa̱ꞌa̱ts tpeemujkøjxtøø. 5Wɨna̱a̱gɨn ja tømt ña̱xkɨda̱a̱jky jam tsa̱a̱jotp ma̱ ja na̱a̱jx kyamajpxyɨ; jaꞌats ojts tsojk myujxkojtɨ kumɨ kaꞌap ja na̱a̱jx kyøjkɨ. 6Kuts ja xøøw jaꞌayɨ pyɨdsɨɨmy, jaꞌats ja ojts cha̱a̱ꞌyɨyɨ, ya̱ts yꞌa̱a̱ts ja yja̱a̱kidyimyꞌejtnɨdɨ, xjats ja tukɨꞌɨyɨ ojts tyøtskøjxnɨ. 7Jøts ja tømt wɨna̱a̱gɨn ña̱xkɨda̱kmøø jam maagyujpꞌagujkp, jøts ku ja maagyujp yøøñ, jaꞌats ja ojts ñɨꞌa̱a̱ꞌmbajtnɨyɨ. 8Jøts ja tømt ojts waanɨ ña̱xkɨda̱kmɨ ma̱ øña̱a̱jx, jaꞌats janchꞌøyɨyɨɨꞌñ; wɨna̱a̱gɨn magøꞌpxy pya̱jkpejty ja tuꞌukpɨ tømt, wɨna̱a̱gɨnts tuguiꞌpxy, jøts wɨna̱a̱gɨn eeꞌpxma̱jk. 9Pønɨ pøn ja ja̱ꞌgyukɨn tmøøtꞌa̱jtp, wan tja̱ꞌgyukɨdɨ.

Tigøjxp ɨdøꞌøn ja Jesús ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ja yꞌɨxpøjkɨn tyaky

10Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja pyabøjkpɨtøjk ñɨmejnɨyɨ wɨngon jøts ja tyiktøødøø:

―¿Jadits ku yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen xamɨmadya̱ꞌa̱ky ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky ku xyikꞌɨxpiky?

11Jøts ja tꞌadsøøy:

―Meets Dios jaꞌayɨ mduknɨja̱ꞌwɨyɨp ja kyutujk jap tsa̱jpjøtpy midi pøn tkanɨja̱ꞌwɨpnɨm; jøts kaꞌ yø mɨba̱a̱t tnɨja̱wɨdɨt. 12Pønts tjagyajp ja ja̱ꞌgyukɨn, ja̱a̱ktyimyikmoꞌopts jaꞌ jøts yikxon tyimyja̱ꞌgyukɨt; jøts pøn kaja̱ꞌgyukɨp, ja̱a̱ktyimyikpøjkxɨpts jaꞌ pønɨ wɨneꞌen pa̱a̱dɨn ja jap tja̱a̱kjamøødɨ ja wyijyꞌa̱jtɨn. 13Paty øts yø jadeꞌen ndukmadowdɨ wenk madya̱ꞌa̱kyøjxp; yjadyimyꞌejxtɨpxɨ jadeꞌents yja̱ttɨ sa̱m tø tkidyimyꞌejxtɨ, yjadyimyjamadoodɨp jadeꞌents yja̱ttɨ sa̱m ti tkidyimñɨmadowdɨ, uk sa̱m pøn ti tkidyimyadøyɨn. 14Jadeꞌen ɨdøꞌøn ɨxya̱m tyimyja̱tɨ sa̱m wya̱a̱ñ ja Isaías ja Dios kyugajpxy, ku ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

Mjadyimyjamadoꞌodɨp jøts kaꞌ xnɨmadoꞌodɨt;

mjadyimyjaꞌejxtɨp jøts jadeꞌen mja̱ttɨt sa̱m pøn ti tkidyimyꞌijxñɨm.

15Nɨsudsoꞌampy yø yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy kyaꞌukmadoonɨdɨ ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn,

tum kaꞌøy tnɨmadowdɨ,

jøts wɨmbeets kugoots yꞌejtnɨdɨ;

kaꞌap ja wyeen ttawɨnꞌejxtɨ,

nɨkaꞌap ja tya̱tsk ttamadowdɨ,

nɨkaꞌap ja kyuba̱jk yja̱ꞌgyukɨdɨ,

jøts nɨ øts xkanɨmendɨ øyɨk øts ɨdøꞌøn nyiktsoꞌoktɨt.

16Xjats ja Jesús tja̱a̱knɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Meetsts ɨdøꞌøn janchjotkujkꞌatyɨm, kumɨ mdaꞌejxtɨp ja mween jøts kumɨ mdamadoodɨp ja mda̱tsk. 17Jøts janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku may ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty Dios kugajpxyꞌa̱jtɨdɨp, pøn jaty øyja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp, jadeꞌen tyimyjawempꞌejxwa̱ndɨ pøn meets ɨxya̱m mꞌijxpy, jøts nɨjuunɨts tø tkaꞌejxtɨ; yjadyimyjamadoowa̱ndɨ ya̱ꞌa̱t jadeꞌen midi meets ɨxya̱m mmadøøpy, nɨjuunɨts ja tkamadowdɨ.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sudso døꞌøn yikja̱ꞌgyukɨt ku ja̱a̱ꞌy neppɨ ñijkxy

18’Ukpatmadowdɨm meets, jøts xja̱ꞌgyukɨdɨt pønɨ sudsoꞌampy ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t madya̱ꞌa̱ky tijy ku ja ja̱a̱ꞌy chøøꞌñ neppɨ. 19Pøn tjamadojɨdɨp ja Dios kyajpxy sa̱ ja ttanɨtanɨt ja yja̱a̱ꞌy jøts nɨkaꞌap tmøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn jadeꞌen ja̱jtɨp sa̱m ja tømt midi na̱xkɨda̱a̱jk jam tuuꞌa̱m; jøts mɨkuꞌ ja jatyɨ ñɨmiñɨyɨ jøts ja pyøjkxɨyɨ ja Dios kyajpxy midi ja tø tjaꞌukja̱ꞌgyukɨ. 20Jøts ja tømt midi na̱xkɨda̱a̱jk jam tsa̱a̱jotp, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ñamyayɨ yjaty sa̱m jaduꞌuk ja ja̱a̱ꞌy pøn tpatmadojɨdɨp ja Dios kyajpxy jøts ja jotkujkꞌatyɨm tkupøjkojtɨ, 21jøts kumɨ jadeꞌents yja̱ttɨ sa̱m ja ujts yꞌa̱a̱ts kyaꞌejtxɨyɨ, jøts ja nɨgɨdi jeky tmɨꞌettɨ; ku ja tkuꞌayoꞌomba̱a̱dɨdɨ ja Dios kyajpxy uk yiktabawoptɨ pa̱a̱t, jøts ja jatyɨ tyimyꞌayojɨdɨ. 22Jøts ja tømt midi yikwøj jam maagyujp agujkp, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nꞌukpɨkta̱a̱jkɨn sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn tpatmadojɨdɨp ja Dios kyajpxy, jøts ja pɨkta̱ꞌa̱ky jøts ja jotkujkꞌa̱jtɨn jaꞌ neꞌegɨ yjotmayꞌa̱jttɨp, jaꞌ ja wɨnꞌøøꞌnɨdɨp, jøts ja Dios yjaꞌ tyɨgøøñɨ jøts ja ja̱a̱ꞌy ja yjanchja̱ꞌwɨn nɨkaꞌap tyikwɨngaxɨꞌɨky. 23Ja tømt midi ojts ña̱xkɨda̱ꞌa̱ky jam øña̱xjotp, jadeꞌen ja nbɨkta̱a̱jkɨn sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn tpatmadojɨdɨp ja Dios kyajpxy jøts yja̱ꞌgyukɨdɨp, jøts yikwɨngaxøꞌøktɨp. Jadeꞌen ja wɨna̱a̱gɨndɨ sa̱m ja tuꞌukpɨ tømt pya̱jkpety magøꞌpxy, jøts wɨna̱a̱gɨn jadeꞌen sa̱m jaꞌ midi pa̱jkpajtp tuguiꞌpxy uk eeꞌpxma̱jk.

Ku ja ariin yiktamɨneejpɨ ja kaꞌøy ujts

24Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tja̱a̱ktamɨmadya̱a̱jky jaduꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky, jøts ja mayja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y:

―Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy sa̱m tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy twɨjyɨn ja ødyømt jam kya̱mjotp, 25jøts ku ja wyɨnaty ɨxjam mya̱a̱nɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ, wɨnets ja kuga̱m myɨdsep ojts tyatøjkxɨyɨ ja kya̱m, jøts ja ojts tꞌatswɨjy ja kaꞌøy ujts jam ariinjotp. 26Kuts ja ariin yøøñ ku ja yꞌuunɨyɨɨꞌñ, jøts ja kaꞌøy ujts jam nayɨdeꞌen pyɨdsɨɨmy. 27Wɨnets ja tumbɨ tꞌatsnɨmaadyøø ja wyɨndsøn: “Wɨndsøn, pø janch tum ødyømts mets ojts xijy xwɨjy jam mga̱mjotp, ¿ma̱ts yø kaꞌøy ujts tø chøøñ?” 28Jøts ja wyɨndsøn ja ñɨma̱a̱jyɨdøø: “Ja taꞌajkɨbɨ ja tajotma̱ꞌtpɨ net jadeꞌen tø yꞌadøꞌøtstɨ.” Xjats ja tumbɨ tyiktøwdɨ jøts ja wya̱ndøø: “¿Mdsøjkpy jøts øøts ja kaꞌøy ujts nꞌatswejxkøxt?” 29Yɨdeꞌents ja ojts yꞌadsøyɨdɨ: “Kaꞌ, ku net ja kaꞌøy ujts yjayikwext, nayɨdeꞌents ɨnet ja ariin yikwejxnɨt. 30Neꞌegɨ tyimyꞌøyꞌa̱tp jøts jadeꞌen xmajtstuꞌuttɨt, wan jadeꞌen tyondɨ, jaanɨm ku wyɨnaty tø tyimbya̱a̱ty jøts yikwejxnɨt; wɨnets øts ja tumbɨ ngaxt jøts ja jawyeen twejxmujkøxtɨt ja kaꞌøy ujts, yikxon tꞌadsuꞌumdɨt tukꞌøøxy jaty jøts ja jadeꞌen yiknɨtsa̱ꞌa̱t, jøts ja ariin yikpøkjøꞌøkt jap abøjkꞌɨɨꞌñjøtpy.”

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja morta̱s tømt

31Ñayɨ myadya̱a̱jk ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaduꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky:

―Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy sa̱m ja møj morta̱s tømdɨn midi ja̱a̱ꞌy wyɨjpy kya̱mjøtpy. 32Jøts kumɨ ja̱a̱ktyimchuuꞌkxñɨ ja ñɨdømt yøꞌ, kaꞌap jaduꞌuk jadeꞌen ujts midi yjamɨguꞌukꞌajtpy; kuts yøñ, yikxon yjantyimyøñ møj tukmøj kipyɨn, janch møj ɨdøꞌøn yøñ ti sa̱ øy ti joon myendɨ kɨxy kɨda̱ꞌa̱ky, jøts ja ñabyeꞌeñɨdɨ jam kipy awa̱jkøjxp.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja levadurɨ

33Ñayɨ tyamɨmadya̱a̱jk jaduꞌuk madya̱ꞌa̱ky:

―Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy sa̱m ja levadurɨ midi tøꞌøxyøjk tyamɨmøøꞌkxyɨp ja ariin way ku ja tø tkijpxy tɨgøøk ojk aꞌejxɨ, jøts ja jɨch yikxon yaaꞌkpiky.

Tigøjxp ku Jesús xumɨ jadeꞌen tyikꞌɨxpiky ja ja̱a̱ꞌy ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp

34Ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja yꞌɨxpøjkɨn tnɨgajpxy, jøts tum jadeꞌen ɨdøꞌøn ja tnɨgajxpy pønɨ ti døꞌøn ja ñɨmadya̱ꞌa̱kwampy. 35Jaꞌagøjxp ja jadeꞌen yja̱jty jøts kaꞌpxy wyɨmbɨdsøꞌømt sa̱ wya̱a̱ñ ja Dios kyugajpxy ku ja yɨdeꞌen tjaadya̱a̱ñ:

Ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky ø nyiktuꞌump ku ti nga̱jpxwa̱ꞌa̱nt;

jøts nnɨga̱jpxp øts jaꞌ midi kaꞌ pøn tnɨgajpxñɨm, wɨneꞌen ya̱m kujk yꞌity kuuyɨp ja Dios tyikꞌøyɨyɨɨꞌñ ja na̱xwiiꞌñɨt jøts ɨxya̱mba̱a̱t.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sudso døꞌøn yikja̱ꞌgyukɨt ku ja ariin yiktamɨneejpɨ ja kaꞌøy ujts

36Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tmɨnawyaꞌkxyɨ ja ja̱a̱ꞌy jøts ja tyøjkɨyɨɨꞌñ tøjkjøtpy, japts pyabøjkpɨtøjk ja ojts ñɨmiñɨyɨ, jøts ja ñɨma̱a̱jyɨyɨ:

―Tuknɨmadook øøts yikxon ja madya̱ꞌa̱ky ku tø xnɨmadya̱ꞌa̱ky ja kaꞌøy ujts midi yomp jam ka̱mjotp.

37Wɨnets nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Ja tømt wøjpɨ, øts ɨdøꞌøn jaꞌ, 38jøts ja ka̱m, na̱xwiiꞌñɨt jaꞌ. Jøts ja ødyømt, ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn Dios kyutujk tpaduujnɨdɨp, jøts ja kaꞌøy ujts, ja ja̱a̱ꞌyts jaꞌadɨ pøn ja mɨkuꞌ yjaꞌ tpaduujnɨdɨp, 39jøts ja taꞌajkɨbɨ tajotma̱ꞌa̱tpɨ midi tnepp ja kaꞌøy ujts, nay ja mɨkuꞌ ja køꞌøm. Jøts ku tpa̱a̱ty ja ariin wejxkꞌa̱a̱ts, ja døꞌøn jaꞌ ku na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yiktɨɨdyuꞌundɨt, jøts pøn tpøkmuktɨp ja pɨkta̱ꞌa̱ky, ja a̱nkɨlɨs jaꞌadɨ. 40Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn yja̱tt ku na̱xwiiꞌñɨt kyøxt sa̱m ja kaꞌøy ujts yikpøkmukyɨn, sa̱m ja yikpɨkta̱ꞌa̱gyɨn jap jønjøtpy jøts ja jap ñɨtøy. 41Ngaxp øts ja nꞌa̱nkɨlɨs jøts ja twa̱a̱mujkøxtɨt pøn jaty ja myɨguꞌuk tyikpøktyundɨp, jøts pøn nayɨdeꞌen ttunkꞌa̱jttɨp ja pøktyunk, jøts ja ttukmajtstuꞌuttɨt øts ja ngutujk jøts kidi mɨba̱a̱t ttatøkɨdɨ. 42Jap ja møj jøndøødya̱jkjøtpy tpɨkta̱ꞌa̱ktɨt ma̱ ja yikxon tmɨjøꞌødɨt tmɨya̱ꞌa̱xtɨt, tmɨwɨngɨdsetstɨt tmɨꞌagɨdsetstɨt ja jøøn. 43Jøts pønts ja Dios tpadundɨp pønɨ sa̱ ja wya̱ꞌa̱ñ, jaꞌats ɨdøꞌøn jap ja møj kunuuꞌkxɨn tmøøtꞌa̱jttɨp ma̱ ja Dios Teety ja kyutujk ttanɨtanɨ ja yja̱a̱ꞌy. Pønɨ mmøøtꞌa̱jttɨp ja ja̱ꞌgyukɨn, ¡ja̱ꞌgyukɨdɨts!

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja meeñ midi ja̱a̱ꞌy yikyuꞌuch yꞌijtpy na̱xjøtpy

44’Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk sa̱m meeñ yuꞌuchꞌityɨn ya̱ na̱xjøøjty ka̱mjøøjty. Xjats ja̱a̱ꞌy ja tpa̱a̱ty jøts ja nay jap jadɨgojk tyuꞌuch; jøts kumɨ yjantyaxondakpy wɨnets ñijkxy jøts tꞌatstoꞌokixy tukɨꞌɨyɨ ja pyɨkta̱ꞌa̱ky ti jaty jam yjagyejpy, jøts ja na̱a̱jx tjuy ma̱ tø tꞌukyuꞌuch ja meeñ midi tø tpa̱a̱ty.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja tsa̱a̱ meeñ

45’Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy tyanɨtanaapy sa̱m tuꞌuk ajuubyɨ aga̱jpxpɨ, pøn tꞌɨxaapy tum ja øybɨ tsa̱a̱ meeñ midi ja chow kawɨnmaañɨ, 46kuts ja tpa̱a̱ty tuꞌuk midi janch tsoba̱tp, wɨnets ñijkxy jøts tukɨꞌɨyɨ yꞌatsnawyɨdooꞌkixyɨ ti jaty jam yjagyejpy, jøts ja tjuy ja tsa̱a̱ meeñ.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja xuumy midiꞌ yiktaꞌa̱jkxma̱kp

47’Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk sa̱m tuꞌuk ja xuumy midi yiktaꞌa̱jkxma̱kp, kuts ja yiknøøwejtspety jam mejyjotp, jøts ja tyikpɨdsimy køx kɨda̱ꞌa̱k ja a̱jkx. 48Jøts ku ja xuumy tø yꞌuch, wɨnets ja a̱jkxma̱kpɨ ja twejtspɨdsømdɨ jøts ja tyiknøjkxtɨ jam nøøꞌadsayjotp, jøts jam yꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨ jøts ja jam twɨꞌejxtɨ ja a̱jkx; kachjøtpy ja tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ midi janch tumꞌøy jøts ja kaꞌøy a̱jkx yikꞌɨxwɨjy. 49Jadeꞌents ɨdøꞌøn yja̱tt ku na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy kyøxt; nɨbɨdsømɨdɨp jaꞌ ja a̱nkɨlɨs jøts ja abiky pyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt pønɨ sa̱ pønjabøn yꞌøyɨ kyaꞌøyɨ, 50jøts ja kaꞌøybɨ yikpɨkta̱ꞌa̱ktɨt jap møj jøndøødya̱jkjøtpy ma̱ ja yikxon yjøꞌødɨt ya̱ꞌa̱xtɨt, wyɨngɨdsetstɨt yꞌagɨdsetstɨt.

Sa̱ ja Dios kyutujk nyiknɨgaxøꞌjkaꞌant

51Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yiktøøjɨdɨ:

―¿Mnɨmadoodɨp ɨdøꞌøn tukɨꞌɨyɨ?

Xjats ja wya̱ndøø:

―Nnɨmadøøpy øø nwɨndsønꞌa̱jtɨm yøꞌ.

52Wɨnets ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Ku tuꞌuk ja ka̱jpxwejpɨ tꞌuknɨꞌɨxpøkɨ sudso tnɨja̱wɨt ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy, jadeꞌents ja pyɨdsimy sa̱m tuꞌuk ja wɨndsøn midi tja̱jtp tyikwɨngaxøꞌkp ja yjotkujkꞌa̱jtɨn ku ja tna̱nkyꞌijxyɨ øy ti køx kɨda̱ꞌa̱k, wan tjemyɨ wan tkuꞌa̱a̱myɨ.

Ku ja Jesús yja̱ꞌjty jadɨgojk Nazaretɨt ka̱jpjotp

53Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen tnɨmadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja jam chøøꞌñ 54jøts ja ojts yja̱ꞌa̱ty jam kyøꞌøm etjotp ma̱ ja kyuga̱jpɨ. Jamts ja yikꞌɨxpøjktøjkøø tsa̱ptøjkjotp midi jam wyɨnaty, jøts ja ja̱a̱ꞌy ñɨgyuma̱a̱p yjanchja̱jtøø, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―¿Ma̱ yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tø tjaty yøꞌøbɨ ɨxpøjkɨn? ¿Sudso yø jadeꞌen ttuñ mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn? 55Pø ja tsajtspɨts yøꞌ yꞌuꞌnk, jøts ja María tta̱a̱gɨ. Kidi ja Jacobo yøꞌ yꞌa̱jchtɨ, jøts ja José møøt ja Simón, jøts Judas. 56Naya̱ts ja yꞌuch kiixy yø chɨnaamyɨdɨ ma̱ adøm ya̱. ¿Ti ma̱ts yø jadeꞌen tukɨꞌɨyɨ tø tjaty?

57Patyts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen kaꞌ tmøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ. Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Tum yiktsojkp ja Dios kyugajpxy øy ma̱, kuts kyøꞌøm ka̱jpkɨjxy ku kyøꞌøm tøjkjøøjty, kaꞌabɨmts ja tɨɨy yiktsøky.

58Jøts ɨdøꞌøn ja jam kaꞌap jadɨneꞌen ttuuñ ja mɨla̱grɨ, kumɨ kaꞌap ja tjanchja̱wɨdɨ.