Search form

MATEO 13:35

35Jaꞌagøjxp ja jadeꞌen yja̱jty jøts kaꞌpxy wyɨmbɨdsøꞌømt sa̱ wya̱a̱ñ ja Dios kyugajpxy ku ja yɨdeꞌen tjaadya̱a̱ñ:

Ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky ø nyiktuꞌump ku ti nga̱jpxwa̱ꞌa̱nt;

jøts nnɨga̱jpxp øts jaꞌ midi kaꞌ pøn tnɨgajpxñɨm, wɨneꞌen ya̱m kujk yꞌity kuuyɨp ja Dios tyikꞌøyɨyɨɨꞌñ ja na̱xwiiꞌñɨt jøts ɨxya̱mba̱a̱t.