Search form

MATEO 15

Ja kaꞌøy wɨnma̱a̱ꞌñ ja ja̱a̱ꞌy tyikpøkpyajtp

1Wɨnets ja fariseotøjk wɨna̱a̱gɨn tnɨmendøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ midi jam wyɨnaty tø choondɨ Jerusaléngɨt ka̱jpkøjxp, jøts ja ojts yiktøwdɨ:

2―¿Tigøjxp ku yø mbabøjkpɨtøjk tkabadundɨ ja møja̱a̱ꞌychɨna̱a̱ꞌyɨn? Kaꞌats ttundɨ ja wɨndsøꞌjkɨn ku kyøbujtɨ ku kyawya̱ꞌa̱ndɨ.

3Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts nayɨdeꞌen tyiktøøjɨmbity:

―¿Jøts tigøjxpts ku meets ja Dios Teety kyutujk xkamɨmadojɨyɨ, jøts jaꞌ mee myikmajadakpy ja møja̱a̱ꞌychɨna̱a̱ꞌyɨn? 4Jøts yɨdeꞌents Dios wya̱a̱ñ: “Wɨndsøꞌøgɨ mdeety mda̱a̱k”, jøts “Pønɨ pøn tyeety tya̱a̱k tkaꞌømyɨga̱jpxp, wan tpaꞌøøky.” 5Jøts kaꞌ meets jadeꞌen mwa̱ꞌa̱ñ, pø mnømpxɨ meets jøts wan ja̱a̱ꞌy tnøjmɨ ja tyeety tya̱a̱k: “Nɨwɨneꞌenɨn ngabudøkɨt, tø øts Dios ndamayꞌa̱jtkøjxnɨ ti jaty øts jap nmøøtꞌajtpy”; 6jøts ku jadeꞌen pøn wya̱ꞌa̱ñ, kaꞌats tyeety tya̱a̱k ja tꞌukpudøjkɨñɨ. Jadeꞌents meets ja Dios kyutujk xkaꞌukmøjpɨkta̱a̱jknɨyɨ jøts meets ja mgostumbrɨ xyikmajada̱knɨ. 7¡Meets wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ! Yikxon yjawa̱a̱ñ ja Isaías ja Dios kyugajpxy jøts mdi meets msa̱ meets, ku ja nøky ja yɨdeꞌen tja̱a̱y:

8Nugo a̱a̱w nugo ayuujk, yøꞌ øts yø ja̱a̱ꞌy xawɨndsøꞌjkɨdɨp,

pø ma̱ yø yꞌa̱a̱w yjoojt yøꞌødɨ.

9Jøts ti yø ñɨwya̱ꞌa̱nt øy øts yø wɨneꞌen xjawɨndsøꞌøgɨdɨ,

pø jaꞌaxɨ yꞌɨxpøjkɨnꞌa̱jtɨp pønɨ sa̱ ja̱a̱ꞌy køꞌøm tyikutuky.

10Wɨnets ja tya̱xtsøøy ja mayja̱a̱ꞌy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Ukmadowdɨ meets jøts xja̱ꞌgyukɨdɨt: 11Kidi yøꞌøjɨp ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨp midi tøjkɨp yꞌa̱a̱wjøtpy. Yøꞌ ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨp midi pɨdsømp yꞌa̱a̱wjøtpy.

12Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja ñɨmejnɨyɨ, jøts ja ñɨma̱a̱jyøø:

―¿Tø xꞌixy yø fariseotøjk, ku jadeꞌen tø tmadowdɨ sa̱ tø xnøjmɨ jøts yikxon tø yjantyimyꞌa̱mbøktɨ?

13Jøts ja Jesús yɨdeꞌen yꞌadsojɨmbijty:

―Øy ja tyimyidi ɨxpøjkɨn, pønɨ kaꞌap ja tmɨnabya̱a̱dyɨ ja Dios yjaꞌ møøt, wɨndɨgøøpy ja yꞌity. 14Ɨxma̱tstɨ; jadeꞌen yja̱ttɨ sa̱m ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy ttuuꞌwa̱wdɨ ja myɨwɨna̱p ja̱a̱ꞌdyɨ. Jøts ku ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy tjanchꞌuktuuꞌway ja myɨwɨna̱p ja̱a̱ꞌy, kuts jut ja tpa̱a̱ttɨt namajtskts ja jap kyuna̱xtɨt.

15Wɨnets ja Pedro wya̱a̱ñ, jøts ja tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Tukmadook øøts ti yø yjadeꞌembɨ madya̱ꞌa̱ky tyijpy.

16Xjats ja nwɨndsɨnꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―¿Nɨ meets pa̱a̱t yø xkanɨmadoonɨ? 17¿Yøꞌ ɨdøꞌøn mgaja̱ꞌgyukɨdɨp, midi tøjkɨp a̱a̱wjøtpy jøts ja ñijkxy jam maatsjotp, jøts pyɨdsimy ku nnawyɨyøꞌøyɨn? 18Midiꞌits yø a̱a̱w yikpɨdsimpy, jam ɨdøꞌøn ja chøøñ a̱mjotp; yøꞌøts ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨp. 19Jam ja a̱mjotp chøøñ ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ ku ja̱a̱ꞌy myɨguꞌuk tyikꞌøøky, ku ja̱a̱ꞌy ñɨya̱a̱ꞌy uk ñɨdøꞌøxy tpøjkxɨ, ku ja̱a̱ꞌy kyawɨndɨy wɨnma̱a̱ꞌñ tyiktuñ, ku ja̱a̱ꞌy myeech, ku ja̱a̱ꞌy tya̱a̱yɨ, jøts ku ja̱a̱ꞌy øy ti tumjɨwɨmbet tmadya̱knaxy. 20Yø yjadeꞌembɨ wɨnma̱a̱ꞌñ ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨdɨp; jøts kidi yøꞌøjɨp ku ja̱a̱ꞌy tkatuñ jadeꞌen ja wɨndsøꞌjkɨn ku tkapujy ja kyøꞌ ku kyaawya̱ꞌa̱ñ.

Ku ja Tiro tøꞌøxyøjk tjanchja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Jesús

21Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam chooꞌna̱a̱, jøts ja ojts ñijkxy ma̱ ja ja̱a̱ꞌy yꞌet jamdɨ, pøn kuga̱jpꞌa̱jttɨp Tiro jøts Sidón. 22Jøts tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk myiiñ midi tsoꞌomp cananea, midi jam wyɨnaty tsɨnaapy jaꞌabɨ etjotp, jøts ja tnɨmiñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, yɨdeꞌen ja møkꞌampy tnɨma̱a̱y:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, metsxɨ rey David mꞌuꞌnkꞌa̱jtɨp mꞌa̱pꞌa̱jtɨp, ayoꞌejxk øts! Yø nøøx øts ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ tø tyatøjkɨnɨyɨ, jøts yøꞌ møk yjanchyikꞌayojɨp.

23Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kaꞌap ja tꞌadsøy nɨwɨneꞌenɨn jaꞌagøjxp ku ja tkamɨguga̱jpɨ, wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk myendøø, jøts ja møkta̱ꞌa̱ky wya̱ndøø, møkta̱ꞌa̱ky yiknɨma̱a̱y:

―Kajxnɨ, janch naꞌambɨm adøm yø xpayøꞌøyɨm.

24Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Yøꞌøyɨ øts Dios Teety xanɨgajxp pøn ja Dios kyutujk kapa̱a̱jtɨpnɨm ya̱ Israelɨt na̱xjøøjty, ya̱ Israelɨt ka̱jpjøøjty.

25Jøts ja tøꞌøxyøjk myiiñ wɨngon jøts ja ojts wyɨnguxanɨyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, pudøjkɨk øts!

26Jøts yɨdeꞌen nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Kaꞌ yꞌøyɨ ku uꞌnk una̱ꞌjk yikpøjkxɨt ja cha̱pkaaky jøts uk ja yikmoꞌot.

27Jøts ja tøꞌøxyøjk wya̱a̱ñ:

―Nwɨndsønꞌa̱jtɨm, janch jadeꞌen ɨdøꞌøn ejx ɨxa mwa̱ꞌa̱ñ; ja ukts yjøøꞌkxmukøxtɨp ja kaaky abuꞌxk midi ja wyɨndsøn yika̱ꞌa̱dɨp jap mesɨ patkiꞌpy.

28Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―¡Janch møj mjanchja̱ꞌwɨn! Wan jadeꞌen tyiktuñ sa̱m ɨdøꞌøn xtsøkyꞌaty.

Jøts ja nay jatyɨ myøkpɨjky ja ñøøx.

Ku ja Jesús tyiktsøøjky ja mayja̱a̱ꞌy

29Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam chøøꞌñ, jøts ja ña̱jxy Galileɨt mejpyaꞌa̱m; wɨnets ja pyatøjkɨyɨɨꞌñ ma̱ jam ja kojpk tuꞌuk jøts ja yꞌɨxa̱a̱jky. 30Janch namay ja ja̱a̱ꞌy jam yja̱ꞌttɨ ma̱ ja jam wyɨnaty, jadeꞌen ja tyikmendɨ pøn tekmya̱ꞌa̱t, pøn wɨna̱p, pøn uum, pøn køma̱ꞌa̱t, jøts pøn tigati pa̱ꞌa̱m pøjkɨdɨp. Jøts ja jam tyimwyɨngon tpɨkta̱ktøø ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm wyɨnaty, xjats ja tyikmøkpøjkɨjxy. 31Janch ñɨgyuma̱a̱p ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ja tyimyja̱ꞌwɨdøø ku ja jadeꞌen tꞌejxtɨ yꞌawijy ja uum ja̱a̱ꞌy, jøts ku kyøꞌ ja myøkpøktɨ pøn køma̱ꞌa̱ttɨ, jøts ku yøꞌøyjøꞌøktɨ pøn tekmya̱ꞌa̱ttɨ, jøts ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy wyɨnꞌejxwa̱ꞌkxtɨ. Xjats ja tjanchtukmøja̱ꞌwɨdøø ja Dios Teety pøn ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy Diosꞌa̱jtɨp.

Ku ja Jesús tyika̱a̱y ja ñɨmakta̱xk milbɨ ja̱a̱ꞌy

32Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tya̱xtsøøy ja pyabøjkpɨtøjk jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Njanchꞌayoꞌijxpy øts yø ja̱a̱ꞌy, tɨgøøk xøøw øts yø kujk xmøøtsɨnaañɨdɨ, jøts tø ja kyaaky kyøjxnɨdɨ. Kaꞌ øts yø ayuu ngaxwa̱ꞌa̱ndɨ jam tyøjkwɨndum, kuts yø jadiꞌiñɨ tuuꞌa̱jy yꞌukjotkøjxnɨdɨt.

33Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ñɨma̱a̱jyɨyɨ:

―¿Ma̱ts ya̱ jadɨneꞌen nbøjkɨn ja kaaky ja jɨɨꞌkxy jøts yø mayja̱a̱ꞌy jadɨneꞌen kyaꞌadyɨt, jøts nɨpønts ya̱?

34Jøts ja ojts tyɨɨbyikyɨdɨ:

―¿Wɨna̱a̱k mdsa̱pkaaky japtɨ?

Jøts ja wya̱ndøø:

―Wɨxujkyɨ, jøts ja a̱jkxuna̱ꞌjk waanɨ.

35Xjats ja wya̱a̱ñ jøts ku ja ja̱a̱ꞌy yꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨt, 36jøts ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ wɨxujk ja tsa̱pkaaky møøt ja a̱jkx, jøts ttamøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety. Jøts ja ttatujkɨyɨɨꞌñ jøts ja ojts tmøꞌøy ja pyabøjkpɨtøjk, jaꞌats ja yikwa̱ꞌkxtɨ jøts ja tmøødyɨ ja mayja̱a̱ꞌy. 37Nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy ojts kyaydɨ jøts nɨdukɨꞌɨyɨ kyujxɨdɨ. Yja̱a̱ktyimbyøkmujktɨnɨm jaꞌ ja kaakwyɨnda̱nk ja wɨxujk kach. 38Nɨmakta̱xk mil ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ojts kyaydɨ tum ya̱a̱ꞌdyøjk, abiky ja tøꞌøxyøjktɨ møøt ja mutskuna̱ꞌjktɨ, kaꞌap ja yikmachowdɨ. 39Jøtsnɨm ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmɨnawya̱ꞌkxɨ ja ja̱a̱ꞌy, jøts ja ojts ttatøjkɨñɨ ja ba̱rkɨ jøts ja ñijkxy jam Magdala etjotp.