Search form

MATEO 16

Ku ja fariseotøjk tꞌamɨdoodøø ja Jesús jøts ja ttukꞌejxtɨt ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn

1Kuts ɨdøꞌøn ja jam jadeꞌen ñijkxy, xjats ja fariseotøjk ja nɨmejnɨyøø møøt saduceotøjktɨ, jøts ja nugo kyajpxyꞌejxwa̱ꞌa̱ñɨyɨ. Jaꞌ ja ojts tꞌamɨdowdɨ jøts ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn ja ttuꞌunt, jøts tyukꞌejxɨdɨt ja myøkꞌa̱jtɨn jam tsa̱jpwemp, pønɨ janch ku døꞌøn ja yꞌukdiosuꞌngɨ. 2Jøts ja yɨdeꞌen tꞌadsøøy:

―Ku ja et chuuꞌjɨ, pø mnømpxɨ meets: “Tøꞌkxwa̱mp tam yø et, kumɨ tsa̱jpts yø tsa̱jp kyaxɨꞌɨky”; 3jøts ku yjøpyꞌaty jøts mnømɨdɨ: “Kaꞌ tam yø et ya̱m tyøꞌkxwa̱ꞌa̱ñ, kumɨ tsa̱jpts yø tsa̱jp kyaxɨꞌɨky jøts yoots møøt.” ¡Meets wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ! ¿Sa̱ ja tsa̱jp wa̱ꞌa̱ts xnɨja̱wɨdɨ ku ja jadeꞌen kyaxɨꞌɨky, jøts meets øts njaꞌ kaꞌ xnɨja̱ꞌwɨyɨ ku ja mjayiktukꞌejxtɨ? 4Yø tsaachkaꞌøyja̱a̱ꞌy øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xꞌamɨdoodɨp jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨla̱grɨ; jaꞌayɨts jaduꞌuk yꞌukyiktukꞌejxnɨdɨt nayɨdeꞌen sa̱ ja Dios ttuuñ ja Jonás.

Xjats ja twɨnwa̱ꞌktuujty, jøts ja tyuuꞌdøjkɨyɨɨꞌñ.

Ja fariseɨt ja̱a̱ꞌy yꞌɨxpøjkɨn

5Kuts ja pyabøjkpɨtøjk ña̱jxtøø jam nøø agøꞌøm jam jaduktama̱jñ, jøts ja tja̱ꞌdyɨgøydɨ ja cha̱pkaaky, kaꞌap ja wyɨnaty tø tkondɨ. 6Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Ukmadowdɨm; øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt, ejxɨm yø fariseotøjk, ejxɨm yø saduceotøjk xka̱a̱jyɨdɨ yø cha̱pkaaky midi wenk levadurɨ møøt.

7Jøts ja pabøjkpɨtøjk agøꞌømyɨ ñawya̱mbɨ ña̱xwa̱ꞌjkɨdøø:

―Jaꞌagøjxp yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku ndsa̱pkaaky tø ngakøꞌøñɨndɨ.

8Myadoow ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaꞌ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tigøjxp ku jadeꞌen mwa̱ꞌa̱ndɨ jøts ku mdsa̱pkaaky kyaꞌettɨ? ¡Nɨwɨneꞌenɨn meets ja janchja̱ꞌwɨn xkidyimyjagyepy! 9¿Kaꞌap meets ja xja̱ꞌgyukɨ, jøts kaꞌ meets ja xja̱ꞌmyech ja tsa̱pkaaky midi magoxk, midi øts ojts nyikwaꞌkxy, jøts øts ja ojts nmoꞌodɨ ja ñɨmagoxk milbɨ ja̱a̱ꞌy, jøts kaꞌ meets ja xja̱ꞌmyech wɨna̱a̱k kach ojts xpøkmuktɨ ja abuꞌxk? 10¿Jøts nɨ jaꞌba̱a̱t xkaja̱ꞌmyatstɨ ja wɨxujkpɨ tsa̱pkaaky midi ndaguma̱a̱y ja makta̱xk milbɨ ja̱a̱ꞌy, jøts wɨna̱a̱k kach ojts xja̱a̱kpøkmuktɨ? 11¿Sudsoꞌampyts kaꞌ xja̱ꞌgyukɨdɨ jøts ku øts kaꞌ ndijy ja tyimcha̱pkaaky midi wenk levadurɨ møøt, midi yjaꞌa̱jttɨp ja fariseotøjk møøt ja saduceotøjktɨ?

12Xjaanɨmts ja tja̱ꞌgyukɨdɨ jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kidi tyimyjatsa̱pkaagyɨp ja wyɨnaty tø tnɨgajpxy midi wenk levadurɨ møøt, pø ja ɨxpøjkɨnxɨ ja wyɨnaty tø tijy jadeꞌen midi ña̱nkyꞌɨxpøjkɨdɨp ja fariseotøjktɨ møøt ja saduceotøjktɨ.

Ku ja Pedro wya̱a̱ñ jøts ku ja Jesús yjaꞌajɨ yiknɨtsokp, ja Cristo

13Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yja̱ꞌjty jam etjotp midi ja Cesarea de Filipɨt ka̱jp yꞌetɨp, jamts ja tyiktɨɨy ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Sa̱ ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ, pønɨk øts?

14Jøts ja wya̱ndɨ:

―Jadeꞌen wɨna̱a̱gɨn wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku mets Juan Bautista; jøts jaduꞌuk wya̱mɨdɨ jøts ku mets mElías, jøts pømbɨts wa̱mɨdɨp jøts ku mets mJeremías, uk pøngapøn Dios kyugajpxy.

15Wɨnets ja Jesús tyiktɨɨy:

―Jøts meets, ¿sa̱ mee mwa̱ꞌa̱ñ, pøn øts ɨdøꞌøn?

16Xjats ja Simón Pedro tꞌadsøøy:

―Ja yiknɨtsokpɨ mets, ja Cristo, ja Dios Uꞌnk.

17Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Mets Simón ɨdøꞌøn janchja̱a̱kxøñɨm, Jonás mya̱jnkuꞌnk, kaꞌ pøn ja̱a̱ꞌyɨp mets yø jadeꞌen mdukꞌejxɨp, ja Dios Teetyxɨ døꞌøn yø jadeꞌen mduknɨja̱ꞌwɨyɨp pøn jap tsa̱jpjøtpy. 18Tɨɨy me mwɨnmay, møk me mwɨnmay, patyts ɨdøꞌøn myikxømøꞌøy Pedro midi tyijpy tsa̱a̱. Tøts mets nɨkøjxp øts ya̱m nyiktsoꞌonda̱ꞌa̱kwa̱ꞌa̱ñ ja njaꞌ; jøts øts ja nyikmøjta̱ꞌa̱kt, nɨ oꞌjkɨn nɨti ja mɨba̱a̱t kyamɨmada̱ꞌa̱gɨt. 19Øts me nmøøpy ja kutujkꞌa̱jtɨn; pønɨ pøn mets ya̱ ja pyøky maaꞌkxujkɨp, nayɨdeꞌen ja tsa̱jpjøtpy yikmaaꞌkxukt. Jøts pønɨ pøn mets ya̱ mgamaaꞌkxujkpy, nayɨdeꞌen ja tsa̱jpjøtpy kyayikmaaꞌkxukt.

20Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y møkta̱ꞌa̱ky ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja kaꞌap pøn ttukmadoꞌodɨt ku jaꞌ Cristo, ku ja yiknɨtsøꞌøky.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy ja yꞌoꞌjkɨn

21Wɨnetyɨpts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wa̱ꞌa̱ts tnɨga̱jpxøjkɨyɨɨꞌñ, jøts ja ttukmadøy ja pyabøjkpɨtøjk jøts ku ja ñøjkxt jam Jerusalén, jøts ku ja møja̱a̱ꞌdyøjk ja yikxon yikꞌayoꞌomba̱a̱dɨyɨt møøt ja teetywɨndsøndøjktɨ jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ. Ojts ja ttukmadøy jøts ku ja yikꞌoogɨt, jujkpyøkpts ja jadɨgojk, jøts ja kyɨdɨgøøk xøøw pyɨdsøꞌømt jadɨgojk ooꞌkpɨ jutjøtpy. 22Wɨnets ja Pedro ja ojts yiknijkxyɨ abiky, jøts ja møkta̱ꞌa̱ky ñɨma̱a̱jyɨ:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, katsojknɨm Dios Teety jøts jadeꞌen mja̱tt! ¡Kaꞌap jadeꞌen mdyimyja̱tt mdyimgyubatt!

23Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨwa̱ꞌkjɨmbijty ja Pedro, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¡Mets mɨkuꞌ jɨwa̱ꞌa̱k, majtstutk øts!, nugo mets mjanchyikꞌaduktɨ. Kaꞌ mets jadeꞌen mwɨnmay sa̱m Dios Teety wyɨnmayɨn, jadeꞌen me mwɨnmay sa̱m øy pøn na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

24Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Pønɨ pøn tsojkɨn tmøøtꞌa̱jtp jøts øts njaꞌ jadeꞌen xpaduujnɨt, kaꞌ mɨba̱a̱t køꞌøm ñadyunkꞌa̱tɨt, jaꞌayɨ ku amumjoojt ñadyamɨyoxɨt ja ayoꞌon jøts ɨdøꞌøn jadeꞌen tpaduꞌunt. 25Pønts kajadeꞌenduñɨm nayꞌejxɨp, nɨwɨndem ja tkapa̱a̱ty ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn; jøts pøn ø xkuꞌayoꞌomba̱jtɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn tpa̱a̱tp ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn. 26¿Ja ti ja ñɨwya̱ꞌa̱nt øy ja ja̱a̱ꞌy tjajaꞌbøjkixy ja na̱xwiiñꞌa̱jtɨn, jøts ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn neꞌegɨ wyɨndɨgøy? Jabɨ kaꞌaxɨ mɨba̱a̱t ja ñɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn ja tkujuꞌuty. 27Ja Dios Teety øts myøkꞌa̱jtɨn nmɨmejnɨp møøt ja a̱nkɨlɨstøjktɨ, jøts øts nwanduꞌundɨt sa̱ jaty nɨduꞌuk nɨduꞌuk pya̱a̱tꞌatyɨ yiktuꞌundɨt. 28Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ya̱ ja wɨna̱a̱gɨndɨ pøn kaꞌooktɨp kunɨm ja jawyeen tyimyꞌukꞌejxtɨt ku ø nmɨmeꞌent ja Dios Teety kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy.