Search form

MATEO 17

Ku ja Jesús adsuꞌjky yꞌatstɨga̱jch, amuum chama̱mbøjkɨjxy

1Xjats ku kyɨdudujk xøøwꞌa̱jty, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmøødɨyɨɨꞌñ ja Pedro, jøts ja Juan møøt ja yꞌa̱jch Jacobo, jøts ja ojts ñøjkxtɨ ma̱ ja kojpk jam janch køjxp; 2jamts ja ña̱nktyɨga̱jtsɨ, wemp a̱m ja tyimyꞌejxtɨ ku wyeen yꞌa̱a̱w ja jadeꞌen yja̱jty sa̱m xøøw yꞌañɨn, jøts ja wyet jadeꞌen pyoobɨyɨɨꞌñ sa̱m ja ja̱jɨn. 3Jøts ja jotmøñ tꞌejxpa̱a̱ttɨ ja Moisés jøts ja Elías, ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tmøøtmadya̱ꞌa̱ky. 4Wɨnets ja Pedro tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¡tyimyꞌøyꞌa̱jtp ku øø ndyimya̱mꞌaty! Pønɨ mdsøjkpy jøts øøts ujtsꞌa̱a̱dyøjk tɨgøøk nyikꞌøyɨt; tuꞌuk mets mjaꞌ, tuꞌuk Moisés yjaꞌ jøts tuꞌuk Elías yjaꞌ.

5Nay ɨxamnɨm ja Pedro jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku ja yoots jam yja̱ꞌjty janchyikwɨnꞌooꞌkpɨm, jøts ja tukɨꞌɨyɨ tyikꞌadɨgøøy; jøts jap yootsjøtpy ja Dios Teety yꞌayuujk yikmadøøy ku yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ:

―Nꞌuꞌnk øts ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t, yøꞌ øts ɨdøꞌøn nja̱a̱ktajotkujkꞌajtpy. Mɨmadowdɨ pønɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ.

6Kuts ja jadeꞌen tmadowdɨ, xjats ja wɨnda̱ꞌa̱k ña̱xkɨda̱ktɨ, yikxon ja yjantyimchøꞌjkɨdøø. 7Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨmejnɨdɨ, jøts ja tyojnɨdɨ, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Pɨdøꞌøktɨ; kidi mdsøꞌøgɨdɨ.

8Xjats ku ja yꞌejxjøꞌøktøø nɨma̱ ja pøn tkaꞌukꞌejxpa̱tnɨdɨ, nadyuꞌuk ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam.

9Jøts ja kyɨda̱knɨdɨ, ku kojpkøjxp choondɨ, jamts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja møkta̱ꞌa̱ky yꞌanaꞌamɨdøø:

―Kidi yø pøn xamɨmadya̱ꞌa̱ktɨ midi tø xꞌejxtɨ, jaanɨm ku øts wyɨnaty tø njujkpyiky jadɨgojk.

10Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja tyɨɨbyøjkɨyɨ:

―¿Tigøjxpɨmts yø ka̱jpxwejpɨtøjk jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku ja Elías jawyeen myeꞌent, jøts ɨxꞌoojknɨm ja yiknɨtsokpɨ?

11Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen tꞌadsøy:

―Janch meꞌemp ɨdøꞌøn ja Elías, jøts ja tukɨꞌɨyɨ tyikꞌøyɨgyøxt. 12Øtsts wa̱mp jøts meets nnøjmɨ jøts ku Elías tø yꞌatsmengojmɨ, jøts nɨgɨdi tø tꞌejxka̱ptɨ, tø ja twandundɨ sa̱m yꞌanmɨja̱ꞌwɨn tyimñektɨ. Nayɨdeꞌents øts yø xyikꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt.

13Jaanɨmts ja pyabøjkpɨtøjk ja tja̱ꞌgyukɨdøø, jøts kudam ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jaꞌ tyamɨmadya̱ꞌa̱gyɨdɨ ja Juan Bautista ku ja Elías tijy tø yꞌatsmengojmɨ.

Ku ja Jesús tyikmøkpɨjky tuꞌuk ja mixyuꞌnk pøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ

14Xjats ku ja ojts yja̱ꞌa̱ttɨ ma̱ ja̱a̱ꞌy jam wyɨnatyɨ, jamts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy ñɨmejnɨyɨ jøts ja ojts wyɨnguxanayꞌøyɨyɨ, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyɨ:

15―Me teety, ayoꞌejxɨk øts nꞌuꞌnk, adsuꞌjky adsuꞌjky møꞌødyɨ pa̱ꞌa̱m yø pya̱a̱dyɨyɨ jøts tsaachꞌijxyɨm tyuñɨyɨ; atsna̱xkɨda̱kp mayꞌojk jam jønjotp, uk nøøjøtpy pa̱a̱t ñødøkɨ. 16Ɨxya̱ts mets yø mbabøjkpɨtøjk yø tø njadanɨmiñ, kaꞌats yø myayɨdɨ jøts yø tyikmøkpøktɨt.

17Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy, jøts tnøjmɨ pøn jam wyɨnatyɨ:

―¡Mee kajanchja̱ꞌwɨbɨdɨ, yø mbøky nugo myikmajada̱ktɨp! ¿Ma̱ wɨndemnɨm meets ngajpxy nꞌayuujk xpabøjkɨt? ¿Jøts wɨndemnɨm meets yø yjadeꞌembɨ xuktatsoꞌokt ku øts yø ejtp njanchjanɨga̱jpxꞌity? Meets, yikmen yø pama̱a̱ꞌy.

18Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tkajxpɨdsimy ja mɨkuꞌ, ojts ja ttukmajtstuꞌuty ja mixy jøts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen jatyɨ tyimyøkpɨjky.

19Wɨnetnɨmts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja pyabøjkpɨtøjk myɨga̱jpxɨ jɨbikyꞌampy, jøts ja ojts yiktɨɨyɨyɨ:

―¿Tigøjxp ku øøts yø mɨkuꞌ tø ngayikpɨdsimy?

20Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Jaꞌagøjxp ku mjanchja̱ꞌwɨn kyamøkɨdɨ. Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku jeexyɨp ja mjanchja̱ꞌwɨn ñɨyjadeꞌen xmøøtꞌa̱ttɨ sa̱m morta̱s pa̱jkɨn, øyts meets yø kojpk xnøjmɨt: “Jɨwa̱ꞌa̱k ya̱ jøts mnøjkxt abikytsoo”; jɨwa̱ꞌa̱kpts ja kojpk. Kaꞌ mee ti mgamayɨt ku janchja̱ꞌwɨn møk xjanchmøøtꞌa̱ttɨt. 21Yø yjadeꞌembɨ mɨkuꞌ ja yø iiy pyɨdsimy ku Dios nꞌajotꞌa̱jtɨnt, ku nꞌama̱a̱yꞌa̱jtɨnt ngaguga̱a̱ꞌyɨnt ngaguꞌuujkaꞌant.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jadɨgojk ja yꞌoꞌjkɨn

22Nay ɨxjamnɨm ɨdøꞌøn ja wyɨnaty wyɨdetɨnɨm ma̱ ja et txøøwɨ Galilea, ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts tyukmadøyɨdɨ jøts ku mayja̱a̱ꞌy ja kyøya̱kɨt, 23jøts ja yikꞌoogɨt, jujkpyøkpts ja jadɨgojk kyɨdɨgøøk xøøw. Jaꞌats ja tyimchaachjotmayja̱ꞌwɨdøø ku ja jadeꞌen tnɨja̱ꞌwɨdøø.

Ku ja tsa̱ptøjk yikugubety

24Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmøøtja̱ꞌjty ja pyabøjkpɨtøjk jam Capernaumɨt ka̱jpkøjxp, jamts ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn yiktsa̱ptøjkugubajttɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn ojts tnɨnøjkxtɨ ja Pedro, jøts ja ojts tyiktøwdɨ:

―¿Kaꞌ meets yø myikꞌɨxpøjkpɨ tkugubety yø tsa̱ptøjk?

25Jøts ja Pedro yꞌadsøøy:

―Kyugubejtpyxɨ yøꞌ.

Xjats ku ja Pedro tyøjkɨyɨɨꞌñ tøjkjøtpy, japts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jawyeen ñɨma̱a̱jyɨ:

―¿Sa̱ me Simón mwɨnmay? ¿Pøn yja̱wɨ yø wɨndsøndøjk tyukugubajttɨp, ja kyøꞌømɨguꞌuk uk ja wenk ja̱a̱ꞌy?

26Jøts ja Pedro yꞌadsøøy:

―Ja wenk ja̱a̱ꞌy yø tyukugubajttɨp.

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsowɨmbijty:

―Aaa kaꞌats tam adøm ɨdøꞌøn xpa̱a̱tꞌa̱jtyɨm nya̱jkɨnt ja tsa̱ptøjk kugubajtɨn, pønɨ abiky ja̱a̱ꞌy tyukugubajttɨp. 27Jøts nɨpøn ngayikꞌa̱mbøjkɨn, nøjkx mejyꞌagøꞌøm jøts jam xjuutt ja a̱jkx, pønɨ midi ɨnet mɨjawyeen mjuuꞌtpy, jaꞌ yꞌa̱a̱wjøtpyts ɨnet meeñ xpa̱a̱tt tuꞌuk. Pya̱a̱tpts ɨnet jaꞌ jøts ja namajtsk ngugubajtɨnꞌa̱jtɨn; jaꞌats myiknøjkxp jøts xꞌatsmoꞌot ja yikugubajtpɨ.