Search form

MATEO 17:12

12Øtsts wa̱mp jøts meets nnøjmɨ jøts ku Elías tø yꞌatsmengojmɨ, jøts nɨgɨdi tø tꞌejxka̱ptɨ, tø ja twandundɨ sa̱m yꞌanmɨja̱ꞌwɨn tyimñektɨ. Nayɨdeꞌents øts yø xyikꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt.