Search form

MATEO 18

Pøn ɨdøꞌøn jawaanɨ møj ma̱ Dios ja yja̱a̱ꞌy ja kyutujk ttanɨtanɨ

1Ñɨñayɨ wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk ñɨmejnɨyɨ, jøts ja ojts yiktɨɨyɨyɨ:

―¿Pømbɨ øø nɨduꞌugɨn ja tyimyꞌukmøjtøkɨp ku ja mgutujk xyikna̱xkɨda̱ꞌa̱kt?

2Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ tuꞌuk mutsk mixyuꞌnk, jøts ja tyikwa̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ jaꞌ yꞌagujkꞌa̱mdɨ, 3jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ kaꞌ meets ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyiktɨgach, pønɨ kaꞌ meets jadeꞌen mnabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m neꞌegɨ mutskuna̱ꞌjk yja̱ꞌgyukɨndɨ, kaꞌ mee mɨba̱a̱t jadeꞌen myikupøkt jøts mdøkɨdɨt ma̱ Dios ja kyutujk ttanɨtanɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy. 4Patyts jaꞌ myøjtøkɨt jam ma̱ Dios ja kyutujk ttanɨtanɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn yikꞌayowɨm ja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp, pøn jadeꞌen nabyɨkta̱a̱jkɨp sa̱m ya̱ꞌa̱t mutskuꞌngɨn. 5Jøts øy pøn pønɨ xukpøjkɨdɨp øts ja njaꞌ midi yikꞌayowɨm ja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp sa̱m ya̱ꞌa̱t mutskuꞌngɨn, øts ɨdøꞌøn ja wyɨnaty køꞌøm xkupøjkp.

Jaꞌ midi yikpøkpyajtp

6’Jøts pønɨ pøn tꞌukyikpøktyuꞌump øts ja njaꞌ pøn ø xjanchja̱ꞌwɨdɨp, neꞌegɨ ja øyɨk yꞌijty jøts ja mejyjøtpy yikuwɨbejpɨt, ku møj pa̱a̱nda̱a̱k ja yꞌukyiktayukxotsɨt. 7¡Janch kawɨndøøp yø na̱xwiiꞌñɨt ku ja yꞌity midi ja̱a̱ꞌy tyikpøkpyajtp! Nøjkx na̱xpyɨm yø jadeꞌen, jøts ¡yjanchꞌayøøy jaꞌ pøn ja myɨguꞌuk yikpøktyundɨp!

8’Paty nayɨdeꞌen pønɨ myikpøkpyajttɨp mgøꞌ mdeky, jaꞌayɨ ku xtyimwyɨboottɨt jøts jagam xpɨkta̱ꞌa̱ktɨt; neꞌegɨ øyꞌa̱tp ku køtuk paktuk mdøkɨt jap ma̱ Dios jam, jøts kidi kaꞌpxy xmɨnijkxy ja mgøꞌ mdeky jap infierno. 9Jøts pønɨ yø mween myikpøktyuujnɨp, nawyeenjuudɨts jøts abiky xpɨkta̱ꞌa̱kt; neꞌegɨts øyꞌa̱tp ku neꞌegɨ wenduꞌuk mdøkɨt jap ma̱ ja Dios, jøts kidi yø mween kaꞌpxy xmɨdøkɨ ku myikuwɨbepɨt jap jønjøtpy midi jap infierno.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty tuꞌuk ja borreek midi tɨgøøpy

10’Kidits øts ja nꞌuꞌnk nꞌuna̱ꞌjk xmɨjotma̱ꞌjtɨdɨ. Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku yꞌa̱nkɨlɨs ja jap tsa̱jpjøtpytɨ Dios Teety wyɨngujkpy. 11Pø jaꞌaxɨ tø nnɨmiñ jøts øts ja nyiknɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt pøn ja pyøky yikwɨndɨgøꞌøyɨñɨdɨp.

12’¿Sa̱ mee mꞌukwa̱ꞌa̱ñ? Ku ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tmøøtꞌaty nɨmagøꞌpxy ja borreegɨ, jøts kuts ja tuꞌuk tyɨgøꞌøty, ¿ti kaꞌap ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱t? Kuwa̱nɨxɨ ja jam kojpkøjxp tyikta̱ꞌa̱nt ja ñɨmaktaꞌpxy myakta̱xujkpɨ, jøts ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱t midi tø tyɨgøy. 13Kuts ja tpa̱a̱tt, neꞌegɨ tyaxonda̱ꞌa̱kpts jaꞌ midi tø yꞌuktɨgøy jøts nɨkaꞌap ja jadeꞌen neꞌegɨ yiktaxonda̱ꞌa̱ktɨ ja ñɨmaktaꞌpxy myakta̱xujkpɨ midi kadɨgøødyɨp. 14Jadeꞌents meets ɨdøꞌøn ja Dios Teety mja̱wɨyɨdɨ pøn jap tsa̱jpjøtpy, kaꞌap ja ttsøky jøts yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk ja jadeꞌen tyɨgøꞌøty.

Sa̱ nmɨguꞌuktøjk nmaaꞌkxuujkɨnt

15’Pønɨ jam mmɨguꞌuk mgaꞌødyuñɨyɨ, nagya̱jpxɨdɨts anadyuꞌuk jøts xukwɨnja̱wɨt ja pyøky. Pønɨ kyupijkpyts, tøts ja mjaꞌ wyɨnaty myajada̱ꞌa̱ky jøts ja pyøky nayɨdeꞌen tkaguꞌayoꞌomba̱a̱dɨt. 16Kuts mgagupøkɨt ku kaꞌ mmadoowa̱ꞌa̱nɨt, wɨnets tuꞌuk majtsk ja̱a̱ꞌy xwa̱a̱dsoꞌot jøts ja tꞌejxtɨt tnɨja̱wɨdɨt pønɨ sa̱ jam pøn wya̱ꞌa̱ñ. 17Kuts ja kyayikmøjpɨkta̱kmɨdɨt, wɨnets xukmadoꞌot ja mayja̱a̱ꞌy pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Dios; jøts ku nɨ jaꞌba̱a̱t kyayikmøjpɨkta̱kmɨdɨt, wɨnets ja jadeꞌen xpɨkta̱ꞌa̱ktɨt sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn Dios tkajanchja̱ꞌwɨdɨp, uk jadeꞌen sa̱m yikugubajtpɨtøjk yikwa̱ꞌa̱ndɨ yiktejtɨ.

18’Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, pønɨ pøn meets ya̱ ja pyøky maaꞌkxuujkɨp, nayɨdeꞌen ja tsa̱jpjøtpy yikmaaꞌkxukt. Jøts pønɨ pøn mets ya̱ mgamaaꞌkxujkpy, nayɨdeꞌen ja tsa̱jpjøtpy kyayikmaaꞌkxukt.

19’Nayɨ ndukmadoodɨp ɨxya̱m, pønɨ pøn tuꞌuk majtsk nagya̱jpxɨdɨp, jøts tꞌamɨdoowa̱ꞌa̱ndɨ tpøktsoowa̱ꞌa̱ndɨ tigati ja Dios Teety, moꞌojɨdɨpts jaꞌ. 20Pønɨ ma̱ tuꞌuk majtsk ñamyukyɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy øts køjxp, jamts øts ja møøt nꞌity.

21Xjats ja Pedro ojts tnɨnijkxy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja ttɨɨbyɨjky:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¿wɨna̱a̱k ojkɨn øts ja nmɨguꞌuk nmaaꞌkxt ku øts ja xkaꞌødyuꞌunt kawɨna̱a̱k ojk? ¿Øy ku wɨxujk ojkɨn?

22Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy:

―Kaꞌaxɨ me nnøjmɨ jøts ku jaꞌayɨ wɨxujk ojk. Nømpxɨ øts ya̱m nwa̱ꞌa̱ñ jøts kawɨna̱a̱k ojk pønɨ wɨna̱a̱k ojk meets ja ja̱a̱ꞌy mmɨdundɨgøyɨdɨ.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja tumbɨ pøn tkamaaꞌkxujkp ja myɨguꞌuk

23’Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk sa̱m tuꞌuk ja wɨndsønɨn pøn ja tyumbɨtøjk ojts tyojpayøꞌøy. 24Ɨxam ɨdøꞌøn wyɨnaty tnɨbøkɨnɨm, ku ja ojts yiktanɨway tuꞌuk ja tyumbɨ midi ja wyɨnaty kawɨneꞌen mɨyojꞌa̱jtɨyɨp. 25Kumɨ kaꞌats ja tyumbɨ myeeñ ti ja tyagubatp ja yoj, wɨnets ja wɨndsøn wya̱a̱ñ jøts wan tyiknɨtooktɨ møøt yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy, jøts pønɨ ti jaty jam pyɨkta̱ꞌa̱kyꞌa̱jttɨp. Jøts pønɨ wɨneꞌen ja chooba̱a̱ttɨ, jaꞌats ja yoj kyudøkɨp. 26Xjats ja tumbɨ tmɨnuuꞌkxa̱a̱jky ja wyɨndsøn, ojts ja twɨnguxanɨ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y: “Wɨndsøn, mɨduda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtk øts, ngubatp øts ja tukɨꞌɨyɨ.” 27Xjats ja wɨndsøn ja ojts yꞌayoꞌijxyɨ, jøts ja yoj ja tyamaaꞌkxuujkɨyɨ jøts ja yikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøøjmɨyɨ. 28Kuuyɨ ja tumbɨ jaꞌayɨ pyɨdsɨɨmy, jøts ja ojts tuꞌuk tmɨnabya̱a̱dyɨyɨ ja myɨguꞌuk ja myøøtumbɨ, jaꞌ ja mɨyojꞌa̱jtɨyɨp tuꞌuk pesɨ majtsk pesɨ. Yukpa̱jkijxpy ja ojts tyimyach jøts ja jadiꞌiñɨ tyukpanɨ, yɨdeꞌen ja møkꞌampy tnøjmɨ: “¡Peꞌtpy xkubatt ja yoj, ya̱k putyɨ!” 29Wɨnets ja myɨguꞌuk ñagyuxendya̱a̱jkøø jaꞌ wyɨndum jøts ja ojts myɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱gyɨyɨ: “Mɨduda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtk øts, ngubatp øts ja tukɨꞌɨyɨ.” 30Jøts ja yjaduꞌukpɨ, kaꞌap ja tkupɨjky, ojts ja ñijkxy jøts ja ojts tpɨkta̱ꞌa̱ky ja myɨguꞌuk jap puxøjkjøtpy kunɨm ja tyimgyubatt ja yoj. 31Kuts ja yjaduꞌukpɨ ja jadeꞌen tꞌejxtøø, tyimyꞌayojɨdɨ jaꞌ jøts ja ojts tꞌatstukmadowdɨ ja wyɨndsøn sa̱ jaty ja wyɨnaty tø tꞌejxtɨ. 32Wɨnets ja wɨndsøn ja tyumbɨ tna̱nkwya̱dsojøø midi ɨdøꞌøn jadeꞌen adøtsp, jøts ja tnɨma̱a̱y: “¡Mets mɨkuꞌ, burrɨ! Tø mets ja myoj ndameeꞌkxy ku me tø xmɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱ky. 33Nayɨdeꞌen me ndijy jeexyɨp ja mmɨguꞌuk xꞌayoꞌijxy sa̱ me tø nꞌayoꞌijxyɨn.” 34Yikxon ja wɨndsøn yjantyimyꞌa̱mbɨjky, jøts ja tkejxy ayoobɨ kunɨm ja myɨgubajtkøxɨt.

35Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yɨdeꞌen myadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ:

―Nayɨdeꞌen meets ja Dios Teety mdunɨyɨt pønɨ kaꞌ amumjoojt xmaaꞌkxuktɨ ja mmɨguꞌuk.