Search form

MATEO 19

Ku ja Jesús kya̱jpxwijy sudso ja amajtskꞌa̱jtɨn ñaxy

1Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ, xjats ja chøøꞌñ Galilea etjotp, jøts ja ñijkxy jam Judeꞌɨt etjotp midi ta̱mp nøøbukøꞌøm Jordán. 2May ja̱a̱ꞌy ja pawɨdejtɨyɨp, jøts ja jam may tyiktsøøjky ja pama̱a̱ꞌy.

3Wɨnets ja fariseotøjk wɨna̱a̱gɨn tnɨmendɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ja tkajpxyꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ, ojts ja tyiktøwdɨ:

―¿Kutuky yø jadeꞌen jøts øy pøn tmajtstuꞌutt ñɨdøꞌøxy ku ja yiin waan tyundɨgøy?

4Jøts ja tꞌadsøøy:

―¿Kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌejxɨ? Pø patyxɨ ja ya̱a̱ꞌy ja tøꞌøxy tyikꞌøyɨyɨɨꞌñ pøn xyiktsoꞌonda̱a̱jkɨndɨp. 5Nayɨ nøøm jaꞌ: “Jaꞌagøjxp ja ya̱a̱ꞌdyøjk ja tyeety ja tya̱a̱k tmajtstuꞌutt, jøts ja ñɨdøꞌøxy ja møøt tuꞌugyɨ jaꞌayɨ chøønɨt.” 6Tuꞌugyɨ ja ñamyayɨ tyimbya̱a̱ty øy ja ja̱a̱ꞌy yjanamajtskɨdɨ, paty kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ jøts ja̱a̱ꞌy ja tna̱nkñawya̱ꞌkxɨt midi Dios tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ tuꞌuk ya̱a̱ꞌy jøts tuꞌuk tøꞌøxy.

7Xjats ja ttɨɨbyøjktɨ:

―¿Jøts tigøjxpts ja Moisés tya̱jky ja tɨyꞌa̱jtɨn ja tøꞌøxyøjk jøts øy ja yikmajtstuꞌutt?

8Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Meets jadeꞌen ja mgawɨndɨyꞌa̱jtɨn myikmajadakpy ku ja Moisés ojts tyikutuky jøts øy xmɨnawya̱ꞌkxɨdɨt ja mnɨdøꞌøxy; kaꞌapts yø yꞌijty jadeꞌen tsoꞌonda̱ꞌa̱gyɨp. 9Øts wa̱mp, pønɨ pøn tmɨnawya̱ꞌkxɨp ja ñɨdøꞌøxy aꞌøyꞌampy, ku ja wenk ya̱a̱ꞌdyøjk ja wyɨnaty tjagamøøtꞌaty, jøts ja tmøøtꞌamajtskɨgyojmɨ ja wenk tøꞌøxyøjk, jaꞌ ɨdøꞌøn pøktyump; nayɨ pøky ja nayɨdeꞌen pøn tmøøtꞌamajtskɨyɨp ja tøꞌøxyøjk midi tø yikmajtstuꞌuty.

10Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ja ñɨma̱a̱jyɨyøø:

―Pønɨ jadeꞌendam ya̱a̱ꞌdyøjk tmøøtsøønɨ ja ñɨdøꞌøxy, neꞌegɨ øy tamts jaꞌ ku nguidyimyꞌamajtskaꞌant.

11Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Pø janch jadeꞌen, kaꞌapts nɨdukɨꞌɨyɨ tkupøktɨ. Kaꞌap ya̱ꞌa̱t wɨnma̱a̱ꞌñ pøn nugo aja̱wɨ tja̱ꞌgyukɨ, jaꞌayɨ døꞌøn tkupøjktɨp pøn Dios møøjyɨdɨp. 12Ja mayjøøjp ja wɨnma̱a̱ꞌñ jøts ja̱a̱ꞌy kyaꞌamajtskɨdɨ: ku wɨna̱a̱gɨn kaꞌpxy kyamendɨ na̱xwiiñ, wɨna̱a̱gɨnts køꞌøm ñadyuñɨdɨ ku ñayꞌisa̱bikyɨdɨ jøts kaꞌ yꞌamajtskɨdɨt, jøts ja wɨna̱a̱gɨn pøn tkaguꞌamajtskɨp ja Dios kyutujk. Pønɨ pøn jadeꞌen ttunwa̱mp, wants jadeꞌen ttuñ.

Ku ja Jesús tkunuuꞌkxy ja mutskuna̱ꞌjk

13Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiktanɨmiiñ mutsk mixyuna̱ꞌjktɨ jøts ja tkønɨxa̱jt jøts ja tkuꞌamɨdowɨt; jøts ja pyabøjkpɨtøjk yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn twa̱a̱mendɨp ja mutskuna̱ꞌjk jøts kyatøkɨdɨt ja mutskuna̱ꞌjk. 14Yɨdeꞌents ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Majtstuꞌuttɨ, wan øts yø mutskuna̱ꞌjk xnɨmendɨ, kidi meets yø xkayikna̱jxnɨ; yøꞌ døꞌøn Dios jaꞌa̱jtɨdɨp pøn jadeꞌendɨ sa̱m yø mutskuna̱ꞌjkɨndɨ, jaꞌats tpa̱a̱ttɨp ja Dios kyutujk.

15Jøts ja ojts tkunuuꞌkxy ja mutskuna̱ꞌjk, jøts ja jam ojts choꞌonɨ.

Ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy

16Tuꞌuk ɨdøꞌøn una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy, jaꞌats ojts tꞌatsꞌixy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tꞌatsnɨma̱a̱y:

―Mets øyja̱a̱ꞌy yikꞌɨxpøjkpɨ, ¿ti øyꞌa̱jtɨn ø nduꞌump jøts øts ja nꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja jujkyꞌa̱jtɨn tpa̱a̱tt xemɨkøjxp?

17Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tiku ø xnøjmɨ jøts ku ø nꞌøyɨ? Tuꞌugyɨ jaꞌ midi øy, jøts ja Dios ɨdøꞌøn jaꞌ. Pønɨ mba̱a̱twampyts ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp, paduujnɨts ja Dios kyutujk.

18Jøts ja una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy wya̱a̱ñ:

―¿Midiꞌibɨ?

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y:

―Kidi myikja̱a̱ꞌyꞌøøky; kidi mmɨguꞌuk ñɨdøꞌøxy xpøjkxɨ; kidi mmeech; kidi pøn xwɨnda̱a̱yꞌaty; 19wɨndsøꞌøgɨ mdeety mda̱a̱k; jøts tsok mmɨguꞌuk sa̱m køꞌøm mnachøkyɨn.

20Jøts ja una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:

―Tø øts yø jadeꞌen njatunguixy, jaayɨm øts yø jadeꞌen mbaduñ ku nmutskꞌaty. ¿Tits øts ɨdøꞌøn nja̱a̱ktuꞌump?

21Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Pønɨ øy yikxon mja̱a̱ꞌyꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ, nøjkx xꞌatstoꞌokjøꞌøkixy ti jaty jam mjagyejpy jøts xmoꞌot ja ñɨmeeñ ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy, wɨnets xpa̱a̱tt ja øyꞌa̱jtɨn ja xonda̱a̱jkɨn jap tsa̱jpjøtpy; ku jadeꞌen xꞌuktuꞌunt, wɨnets mmeꞌent jøts ø xpawɨdett.

22Xjats ku ja jadeꞌen tmadøøy, jøts ja yjotmadyøjkɨyɨɨꞌñ, kumɨ jantyimgyumeeñ, kumɨ jantyimgyubɨkta̱ꞌa̱ky ɨdøꞌøn jaꞌ.

23Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Øts ya̱m tyimwya̱mp jøts ku møk yꞌadukyɨ jøts kumeeñ ja̱a̱ꞌy tpa̱a̱jttɨt ja Dios kyutujk midi jap tsa̱jpjøtpy. 24Jøts ja̱a̱ktyimwya̱mp øts jøts ku ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy janch apenɨ ña̱xtɨ ma̱ Dios ja kyutujk ttanɨtanɨ tukɨꞌɨyɨ, pø neꞌegɨ tsojk ña̱xt ja møj jɨyujk jap xuꞌunjutjøtpy.

25Kuuyɨ ja pyabøjkpɨtøjk ja jadeꞌen tmadoodøø, janch ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱ꞌwɨdøø, jøts ja xem ya̱m ñayiktøøjɨdøø:

―¿Pønɨmts ɨdøꞌøn nɨtsoꞌokꞌa̱tp?

26Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yꞌijxyɨdɨ, jøts ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Kaꞌap yø øy pøn ja̱a̱ꞌy køꞌøm ña̱nkñɨtsoꞌogɨyɨt, ja Dios jaꞌayɨ myøøtꞌajtpy ja møkꞌa̱jtɨn sudso xyiknɨtsoojkɨnt, nɨti Dios tkatsepja̱wɨ.

27Xjats ja Pedro tyiktɨɨy:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, tø øø tukɨꞌɨyɨ nꞌɨxma̱jtskixy ti jaty øøts yꞌity njagyejpy, jøts øø tø ndsøøñ jøts me myikpawɨdity. ¿Tits øøts ɨdøꞌøn nba̱a̱tp, ti øøts ɨdøꞌøn nbøkp?

28Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, ku yja̱ꞌa̱tt ja xøøw ja jumøjt ku tukɨꞌɨyɨ yjemyɨgyøxt jadɨgojk, ku ø nꞌɨxa̱ꞌa̱kt ngutujkta̱a̱jkjøtpy ku øts ja møkꞌa̱jtɨn nmɨꞌɨxa̱ꞌa̱kt, jøts meets wɨneꞌenɨn meets ɨxa xpawɨdity, xnayɨmøøtꞌɨxa̱ꞌa̱kp meets nayɨdeꞌen nɨmakmajtsk jap kutujkta̱a̱jkjøtpy, jøts xɨɨdyuꞌundɨt ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ. 29Jøts nayɨdeꞌen pøn jaty tø tmajtstutkøxtɨ ja tyøjk, ja myɨguꞌuktøjk, chøꞌ yꞌuch, tyeety tya̱a̱k, yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy, uk ña̱a̱jx kya̱m tmajtstuꞌuttɨba̱a̱t øts ngutujkøjxp, yikmoꞌodɨpts ja jɨnaxy jɨnaxy øy ti, jøts pya̱a̱ttɨp jaꞌ ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp. 30Jøts may ja wyɨndɨgøꞌødyɨt pøn ɨxya̱m namyøjpɨkta̱a̱jkɨdɨp køꞌøm; jøts pøn ɨxya̱m neꞌegɨ wɨndɨgøyꞌejttɨp, jaꞌats neꞌegɨ nøjkx møjtøkɨdɨp.