Search form

MATEO 19:27

27Xjats ja Pedro tyiktɨɨy:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, tø øø tukɨꞌɨyɨ nꞌɨxma̱jtskixy ti jaty øøts yꞌity njagyejpy, jøts øø tø ndsøøñ jøts me myikpawɨdity. ¿Tits øøts ɨdøꞌøn nba̱a̱tp, ti øøts ɨdøꞌøn nbøkp?