Search form

MATEO 20

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja tumbɨtøjk

1’Jadeꞌenɨn ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy tyanɨtanaapy sa̱m tuꞌuk ja̱a̱ꞌy kyuga̱mꞌatyɨn jøts ja chøøñ jøpyɨ jøpyɨ tumbɨ ɨxaabyɨ jøts ja yꞌuvɨtsa̱ꞌa̱m pyɨdøꞌøkt. 2Ojts ja tyikwɨnꞌøyɨdɨ møøt ja tumbɨtøjk, øy ja tmɨjuꞌuty tuꞌuk puxmeeñ tukxøøw, jøts ja ojts tkexy tumbɨ jam kya̱mjotp. 3Jøts ɨdøꞌøn ja ojts choꞌongojmɨ, ja xøøw wyɨnaty tukꞌajopuꞌnk, jøts ja jap ma̱a̱yjøtpy ojts tja̱a̱kꞌixy ja ja̱a̱ꞌy pøn awa̱tsɨdɨp. 4Yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y: “Nøjkx mee nayɨdeꞌen mduñ jap ka̱mjøtpy, jøts nmɨjuꞌudyɨt nayɨdeꞌen sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨ.” Wɨnets ja ojts ñøjkxtɨ. 5Xjats ja wɨndsøn choꞌongojmɨ ku ja xøøw kyukɨyɨɨꞌñ, nayɨdeꞌen wɨnakxyøøw nay ja tumbɨ døꞌøn ja yꞌatsꞌejxkojmɨp. 6Jøts ku ja xøøw jawaanɨ kyajajxnɨ, xjats ja ojts choꞌongojmɨ tumbɨ ɨxaabyɨ, jøts ja ojts ñijkxy nay jap ma̱a̱yjøtpy, jøts ja ojts tja̱a̱kpa̱a̱ty ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty awa̱tsɨdɨp, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y: “¿Tiku meets ya̱ nugo mxɨnaxy, ti kidi mee mdunwa̱ꞌa̱ñ?” 7Yɨdeꞌents ja yꞌadsoodøø: “Kumɨ kaꞌap øø pøn xyiktunkpa̱a̱twa̱ꞌa̱ñ.” Xjats ɨdøꞌøn ja tnɨma̱a̱y: “Nayɨ nøjkxts mdundɨ øts nga̱mjøtpy, jøts nmɨjuꞌudyɨt.” 8Xjats ku yꞌuxꞌa̱jty, wɨnets ja wɨndsøn tnɨma̱a̱y ja tyumbɨ midi yiktump: “Ya̱a̱jxɨ yø tumbɨtøjk jøts xmoꞌot myɨjuuꞌñ yøꞌ jawyenɨdɨp pøn ɨxꞌoojk tø tyøkɨdɨ tumbɨ, jøts ja ɨxꞌoojk xmɨjuꞌuty pøn jawyeen tø tyøkɨdɨ tumbɨ.” 9Wɨnets ja myendøø pøn wyɨnaty ɨxꞌoojk tø tyøkɨdɨ tumbɨ ku ja xøøw jawaanɨ kyajajxnɨ, jøts ja myɨjuuꞌñ ja ojts kaꞌpxy tꞌaxa̱jɨdɨ tuꞌuk puxmeeñ nɨduꞌuk nɨduꞌuk. 10Xjats ku yjaꞌ ja tyaja̱ꞌjtɨdøø pøn wyɨnaty jawyeen tø tyøkɨdɨ tumbɨ, jadeꞌen ja wyɨnmaydɨ yikmɨjuꞌudyɨp ja tijy jawaanɨ tsowɨ; nayɨdeꞌen myɨjuuꞌñ ja ojts tꞌaxa̱jɨdɨ tuꞌuk puxmeeñ nɨduꞌukjaty. 11Ku ja jadeꞌen ojts tꞌaxa̱jɨdɨ ja myɨjuuꞌñ, xjats ja tmɨꞌa̱mbøjktøø ja wyɨndsøn, 12yɨdeꞌen ja tnɨmaadyøø: “Pøn neꞌegɨ oojk tø yja̱ꞌa̱ttɨ, jaꞌayɨ tø tyundɨ tukꞌhorɨ; jøts neꞌegɨ nayɨdeꞌen tø xmɨjuy sa̱m øø tø xmɨjuyɨn, jøts tøts øøts yikxon nduñ jøts øøts yikxon tukxɨnaxy tø nnɨꞌañ.” 13Jøts ja wɨndsøn yꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja wɨna̱a̱gɨn yiknɨmaadyøø: “Kaꞌ me mɨguꞌuk ya̱m sa̱ nduñ. ¿Ti kidi tø nnagyajpxyɨn jøts ku nmɨjuꞌuty tuꞌuk puxmeeñ? 14Axa̱jɨ yø mmɨjuuꞌñ jøts mnøjkxnɨt. Nayɨdeꞌen øts yø nmɨjuuwya̱ꞌa̱ñ pøn oojk tø tyøkɨdɨ tumbɨ sa̱m mee tø myikmɨjuyɨn. 15¿Pøn øts yø ndejɨn jadeꞌen xkaduktuꞌump pønɨ sa̱ øts nmeeñ køꞌøm nyiktunkpa̱a̱twa̱ꞌa̱ñ? ¿Uk yøꞌ ɨdøꞌøn mꞌama̱ꞌa̱tꞌajtpy ku nꞌøyja̱a̱ꞌyꞌaty?”

16Jøts ja Jesús jadɨgojk yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ:

―Jadeꞌents ɨdøꞌøn ejx øts ja nwa̱ꞌa̱ñ, pøn ta̱ndɨp ɨxꞌoojk, jaꞌats neꞌegɨ jawyenɨdɨp, jøts pøn jawyenɨdɨp, jaꞌats ta̱ꞌa̱ndɨp ɨxꞌoojk. Kumɨ may jaꞌadɨ pøn yiktukmadoodɨp jøts myeꞌendɨt, nɨwaanɨts jaꞌadɨ pøn yikꞌaꞌejxɨdɨp jøts tya̱ꞌa̱ndɨt. Nayɨdeꞌents ja Dios Teety ttuꞌunt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

Ku ja Jesús tnɨgajxpy jadɨgojk ja yꞌoꞌjkɨn

17Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty tuuꞌa̱mnɨ midi Jerusalén nøjkxp, wɨnets ja abiky tjɨwa̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk midi nɨmakmajtsktɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

18―Ɨxya̱ tø nbejtyɨndɨ Jerusalén ma̱ øts nyikøya̱kt, jøts øts ja teetywɨndsøndøjk, jøts øts ja ka̱jpxwejpɨtøjk nyiktagɨdøkɨt pøn ø xyikꞌooktɨp. 19Jaꞌats ø xkøya̱ktɨp jøts øts ja xagɨdøkɨdɨt pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, jaꞌats ø xnɨxeꞌektɨp xjaxeꞌektɨp, jaꞌanɨm ø xwɨnwoptɨp xjɨpwoptɨp jøts øts ja xyikruspattɨt; kidɨgøøk xøøwts øts ja oꞌjkɨn nmɨmada̱ꞌa̱kt jøts ø njujkpyøkt jadɨgojk.

Ku ja tøꞌøxyøjk tꞌamɨdøøy ja mayꞌa̱jtɨn midi tya̱a̱kꞌa̱jtp ja Jacobo møøt ja Juan

20Wɨnets ja Zebedeo yꞌuna̱ꞌjk jam myendøø møøt ja tya̱a̱k ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty. Ja Juan ɨdøꞌøn jaꞌ møøt ja Jacobo, jaꞌats ɨdøꞌøn ja tya̱a̱k jam ojts twɨnguxanɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tꞌamɨdoowa̱ꞌa̱ñ tuꞌuk ja mayꞌa̱jt. 21Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yiktɨɨyɨyɨ:

―¿Ti døꞌøn mdsøjkpy?

Jøts ja tꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Tun mayꞌa̱jt, jøts øts nꞌuꞌnk xyikꞌɨxa̱jkɨt adsow aduuk ku mgutujk xyikna̱xkɨda̱ꞌa̱kt, tuꞌuk aga̱ꞌñ jøts jaduꞌuk ana̱jy, jøts jadeꞌen ja kutujk tmɨda̱ꞌa̱ndɨt.

22Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yꞌadsoojɨdøø:

―Kaꞌ mee xnɨja̱wɨdɨ pønɨ ti mee mꞌamɨdoodɨp. ¿Mgupøkp meets ja ayoꞌon midi ø nba̱a̱tp?

Jøts ja wya̱ndɨ:

―Ngupøkp øøts jaꞌ.

23Xjats ja tnɨma̱a̱y:

―Janch tɨɨgyajpxy. Mgupøkp meets jaꞌ sa̱ jaty ø nja̱tt ngubatt; jøts kuts øts ɨdøꞌøn xmøøtsɨnaawya̱ꞌa̱ndɨ tuꞌuk aga̱ꞌñ jøts jaduꞌuk ana̱jy, kaꞌøtsɨp ja xpa̱a̱tꞌa̱jtɨp jøts meets jadeꞌen nyikꞌɨxa̱ꞌa̱kt, jaꞌ ja yikmoꞌodɨp pønɨ pøn ja Dios Teety køꞌøm jadeꞌen tø tyanɨbɨkta̱a̱gɨyɨdɨ.

24Xjats ku ja jadeꞌen tmadowdɨ ja yjanɨma̱jkpɨdɨ, jøts ja tjantyimyɨꞌa̱mbøjktøø ja ñamajtskpɨdɨ midi tukja̱a̱ꞌdyɨ. 25Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yjaya̱jxnɨyɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Jadeꞌen sa̱m xꞌejxtɨn xnɨja̱wɨdɨ, ja ja̱a̱ꞌy pøn tnɨtanaadyɨp ja na̱a̱jx ja ka̱jp, øy ja sa̱gasa̱ yꞌadøtsnɨdɨ pønɨ sa̱ ja køꞌøm ttsoktɨ; kuts jam pøngapøn møk yja̱a̱kyikutujknɨ, tuꞌugyɨts yjaꞌ ja tyikmøjɨ. 26-27Jøts kaꞌ meets mjaꞌ jadeꞌendɨ, neꞌegɨ yɨdeꞌen meets mjaꞌ. Pønɨ pøn namyøjpɨkta̱ꞌa̱kwa̱jnɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn pa̱a̱tꞌa̱jtɨp jøts ja tukɨꞌɨyɨ ttuꞌunt pønɨ ti myɨguꞌuk ejtxɨdɨp kaꞌejtxɨdɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn ja twɨndsøꞌøgɨp, 28jadeꞌen sa̱m ø nduñɨn, kajaꞌajɨpxɨ ø tø nnɨmiñ jøts øts jawyeen nyikwɨndsøꞌøgɨt, pø jaꞌaxɨ ø tø nnɨmiñ jøts øts ja wɨndsøꞌjkɨn nya̱kt, jøts øts køꞌøm ngudanɨt ja pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy pyøktyɨ, jøts ja may ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.

Ku ja Jesús tyikwɨnꞌejxwaꞌkxy ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy

29Xjats ku ja jam wyɨnaty choꞌonɨdɨ jam Jericó, jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús may ja ja̱a̱ꞌy ja ojts pyadsøøñɨyɨ. 30Jamts wyɨnaty namajtsk wɨna̱p ja̱a̱ꞌy chøønɨdɨ tuuꞌa̱m, jøts ku ja tmadowdɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty ñaxy, jøts ja møkta̱ꞌa̱ky tnɨmaadyøø:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, rey David yꞌuꞌnk yꞌa̱p, ayoꞌejxk øøts!

31Jøts ja mayja̱a̱ꞌy ja ojts yꞌøjyɨdɨ, ojts yiknøjmɨdɨ jøts yꞌamoꞌondɨt, jøts ja tja̱a̱ktyimyikjɨna̱jxtøø jawaanɨ møk:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, rey David yꞌuꞌnk yꞌa̱p, ayoꞌejxk øøts!

32Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ, jøts ja tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌdyɨ jøts ja ttɨɨbyɨjky, yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y:

―¿Ti døꞌøn mdsojktɨp, ti ø nduꞌump?

33Jøts ja ojts yꞌadsowdɨ:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, jawɨnꞌejxwa̱mp øøts.

34Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ja̱a̱ꞌy ojts tꞌayoꞌixy jøts ja ojts twɨnguxa̱jɨ. Jøts ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy nay jatyɨ wyɨnꞌejxwa̱ꞌkxtøø, jøts ja ojts tpadsoondɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.