Search form

MATEO 20:7

7Yɨdeꞌents ja yꞌadsoodøø: “Kumɨ kaꞌap øø pøn xyiktunkpa̱a̱twa̱ꞌa̱ñ.” Xjats ɨdøꞌøn ja tnɨma̱a̱y: “Nayɨ nøjkxts mdundɨ øts nga̱mjøtpy, jøts nmɨjuꞌudyɨt.”