Search form

MATEO 21

Ku ja Jesús kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ Jerusalén

1Kuts jam Jerusalén wyɨnaty yja̱ꞌa̱twa̱nɨdɨ, jøts ja ka̱jp ojts tpa̱a̱ttɨ midi txøøwꞌa̱jtp Betfagé, midi jam tmɨwɨngonꞌa̱jtp ja kojpk midi yiktejp Olivos, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tkejxy namajtsk ja pyabøjkpɨ, 2yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ ɨxe ka̱jpjøøjty ɨxe wɨngon. Jamts ɨnet buurɨ tuꞌuk xpa̱a̱ttɨt kuwɨɨñ møøt yꞌuꞌnk. Jaꞌats ɨnet mɨgajɨdɨp jøts ya̱ xyikmeꞌendɨt. 3Jøts ku pøn sa̱ wya̱ꞌa̱nt, jadeꞌen xnøjmɨdɨt jøts ku ø ndsøky, jøts ku ø tsojk ngøya̱jkojmɨt.

4Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱jty, jøts tyimyjadeꞌen yja̱tt sa̱ wya̱a̱ñ ja Dios kyugajpxy ku ja yɨdeꞌen tja̱a̱y ja nøky:

5Nøjmɨdɨ ja Israelɨt ka̱jp:

“Ejx yø mwɨndsøn mnɨmiñɨyɨ mnɨja̱ꞌa̱dyɨyɨ,

a̱myujy tsaachyujy, takuꞌxnɨ byuurɨꞌuꞌnk.”

6Xjats ja pyabøjkpɨ ojts choondɨ jøts ja ojts ñøjkxtɨ, ojts ja jadeꞌen ttundɨ sa̱ nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty tø yꞌaneꞌemyɨdɨ. 7Ojts ja twetstɨ ja buur møøt yꞌuꞌnk, jøts ja ojts wyet ttajɨbaꞌandɨ jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ttawaaꞌtspety. 8Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ janch namay jaꞌadɨ, jøts ja ojts tyaꞌaptɨ ja wyet jam tuuꞌa̱m; pømbɨ twɨdøjtɨ ja ujtsꞌa̱a̱y jøts ja ojts tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ jam tuuꞌa̱m. 9Jøts ja ja̱a̱ꞌy møk wya̱mbɨna̱xwa̱ꞌktøø pøn jawyeen yøꞌødyɨp, jøts nayɨdeꞌen pøn ɨxꞌoojk payøꞌødyɨp:

―¡Dios Teety tsa̱jpjotpɨt! ¡Kunuuꞌkx yø rey David yꞌa̱p yꞌuꞌnk pøn me tø xkexy! ¡Kuuyɨ Dios Teety jaduꞌuk yja̱a̱kꞌøyɨ!

10Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ jam Jerusalén jøts ja ka̱jp kyajotkukɨdɨ, may ojts ja ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ:

―¿Pøn yø jadeꞌen?

11Jøts ja ja̱a̱ꞌy wya̱ndøø:

―Ja Jesús yøꞌ ja Dios kyugajpxy, pøn kyuga̱jpꞌa̱jtp Nazaret jam Galileꞌɨt etjotp.

Ku ja Jesús twojpɨdsømguixy ja tooꞌkpɨtøjk jam tsa̱ptøjkjotp

12Jøtsnɨm ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ møj tsa̱ptøjkwimpy, jøts ja ojts tkajxpɨdsømguixy pøn jaty jap wyɨnaty tooꞌktɨp ya̱jktɨp, juudyɨp ka̱jpxtɨp jap tsa̱ptøjkwimpy. Ojts ttejtsa̱pwa̱jkixy ja mesɨ midi ja ja̱a̱ꞌy yiktundɨp pøn ja myɨguꞌuk myeeñ tkugojnɨdɨp, jøts nayɨdeꞌen chɨnaabyajt ja yiktejɨmbejtøø ja pa̱ktooꞌkpɨdɨ; 13jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Yɨdeꞌen jap nøkyɨjxpy wya̱ꞌa̱ñ, jøts ku ajotꞌa̱jta̱a̱jk ja cha̱ptøjk wya̱ꞌa̱nt, jøts jadeꞌents meets yø tø xpɨkta̱knɨ sa̱m maaꞌtspɨtøjk chɨnaadyøjktɨ.

14Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam tsa̱ptøjkjotp wɨna̱a̱gɨn ñɨmejnɨyɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn wɨna̱ptɨ pøn pakma̱ꞌa̱ttɨ, jøts ja ojts tyikmøkpøjkixy. 15Kuts ja teetywɨndsøndøjk jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjk ojts tꞌejxtɨ ku ja jadeꞌen ttuñ mɨla̱grɨ, jøts ku ja ojts tmadowdɨ ku ja mutskuna̱ꞌjk jap tsa̱ptøjkjøtpy møk wya̱ꞌa̱ndɨ: “¡Dioskujuyɨp rey David yꞌa̱p yꞌuꞌnk!”, jøts ja yjantyimyꞌa̱mbøjktøø 16jøts ja ojts tnøjmɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―¿Madøøpy yøꞌ ku yø ɨxa jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ?

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Nmadøøpy øts yøꞌ. ¿Ti kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌejxɨ ku yø tø tjanɨgajpxy? Yɨdeꞌenxɨ ja wya̱ꞌa̱ñ:

Tø ndanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts øts mutskuna̱ꞌjk xjanchja̱wɨdɨt xjanchkunuuꞌkxyja̱wɨdɨt.

17Xjats ja Jesús tmajtstuujty, jøts ja ojts chøøñ jam Jerusalén jøts ja ñijkxy Betania, jamts ja ojts mya̱ꞌa̱y.

Ku ja Jesús ojts tꞌayoꞌonmɨgajpxy ja iigɨ tsa̱ꞌa̱mguipy midi ja tyøøm kaꞌejtp

18Xjats ku yjøpyꞌa̱jty, jøts ja wyɨmbejtkojmɨ ñøjkxkojmɨ jam ka̱jpjotp, wɨnets yuu ja ojts pya̱a̱dyɨyɨ. 19Xjats ja tꞌejxpa̱a̱jty tuꞌuk iigɨ kipy jam tuuꞌbaꞌa̱m, jøts ja ojts tnɨnijkxy, ojts ja kipy tjawɨꞌixy jøts ja nɨ tuꞌuk tyøøm tkapa̱jtøø, nugo janchtumꞌa̱a̱y jaꞌ. Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tnøjmɨ ja iigɨ kipy:

―¡Nɨjuunɨ mgaꞌuktøømɨñɨt!

Jadeꞌen ja ojts wya̱ꞌa̱ñ, jøts ja iigɨ kipy jatyɨ tyimdyɨɨjch. 20Xjats ku ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts jadeꞌen tꞌejxtɨ, jøts ja jantyimyñɨgyuma̱a̱p tjantyimyja̱ꞌwɨdøø, wɨnets ja tyiktøødøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ja tnɨmaadyøø:

―¿Sudso yø iigɨ kipy tsojk tø tyimdyɨꞌɨch?

21Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ mjanchmøøtꞌa̱jttɨp ja janchja̱ꞌwɨn, jøts ku køꞌøm kaꞌ xwɨnmaꞌadyɨt majtskꞌa̱a̱w majtskjoojt, kidi yøꞌøyɨpts mee mja̱tp sa̱m øts yø iigɨ kipy ɨxa tø nduñɨn, yø kojpk pa̱a̱t mee xnøjmɨt: “Jɨwa̱ꞌa̱k ya̱ jøts mnøjkxt mejyjotp”, jantyimyja̱tpts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen. 22Jøts ku øy ti xꞌamɨdoꞌodɨt xpøktsoꞌodɨt ajotꞌa̱jtɨngøjxp, pønɨ amumjoojt ja janchja̱ꞌwɨn xmøøtꞌa̱ttɨ, myikmoꞌodɨpts jaꞌ pønɨ ti mꞌamɨdoodɨp.

Ja Jesús myøkꞌa̱jtɨn

23Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ tsa̱ptøjkjøtpy, ɨxap ja wyɨnaty yikꞌɨxpiky ku wɨna̱a̱gɨn jap myendøø ja teetywɨndsøndøjktɨ jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, jøts ja ojts tyɨɨbyikyɨyɨ, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―¿Pøn yø yjadeꞌembɨ mdanɨgutujkꞌa̱jtɨp jøts yø jadeꞌen xuꞌunt? ¿Pøn yø kutujk jadeꞌen tø mmøꞌøyɨ?

24Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:

―Nayɨdeꞌen meets ya̱m nyiktøøwa̱mɨ; jøts pønɨ mꞌadsowɨmbejtɨp ɨnet, wɨnets meets ja ndukmadoꞌot pønɨ pøn øts yø jadeꞌen xanɨgutujkꞌa̱jtp ku øts yø jadeꞌen nduñ. 25¿Pøn ojts Juan Bautista tyanɨgutukyɨyɨ jøts ja ya̱ yiknøbatt? ¿Dios, uk ja̱a̱ꞌy?

Jøts ja xem ya̱m køꞌømyɨ tkajpxyꞌa̱jtpɨna̱xwa̱ꞌktøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―Ku net yø njanɨma̱ꞌa̱yɨn jøts ku Dios ja tnɨꞌaneꞌemy, yɨdeꞌents ɨnet yø xꞌadsoꞌowɨn: “Jøts ¿tigøjxp ku ja ojts xkajanchja̱wɨdɨ?” 26Jøts ku net njanɨma̱ꞌa̱myaꞌan jøts ku nugo ja̱a̱ꞌy ja ojts kyexyɨ yiknøbatpɨ, wɨnets yø mayja̱a̱ꞌy xnɨbɨdøꞌjkaꞌandɨt; kumɨ nɨdukɨꞌɨyɨ yø jadeꞌen tnɨja̱ꞌwɨdɨp jøts ku ja Juan tum jaꞌ tkajpxy midi Dios yjaꞌajɨp.

27Jøts ja ojts nugo tꞌuknɨmaañɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Kaꞌap øø nnɨja̱wɨ.

Wɨnets ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Nɨ øts meets ɨnet ja ngadukmadoꞌot pønɨ pøn øts yø jadeꞌen xanɨgutujkꞌa̱jtp ku øts yø jadeꞌen nduñ.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty namajtsk ja ja̱a̱ꞌy tukmɨgaꞌaxpɨ

28Xjats ja tja̱a̱knɨma̱a̱y:

―¿Sa̱ meets ɨdøꞌøn xꞌukja̱ꞌgyukɨ ya̱ꞌa̱tpɨ ayuujk? Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy, jamts namajtsk mya̱jnk; jøts ja tuꞌuk tnɨma̱a̱y: “Mets uꞌnk, ɨxya̱m mnøjkxt tumbɨ jøts ø xꞌatstujkɨt ja nꞌuvɨ tsa̱ꞌa̱m.” 29Jøts ja mya̱jnk ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨyɨ: “¡Kaꞌ nnøjkxwa̱ꞌa̱ñ!” Wɨnmaadyɨga̱jts ja jadɨgojk xjats ja ñijkxy tumbɨ. 30Jøts ja uꞌnkteety ojts ja tnɨnijkxy ja yjaduꞌukpɨ ma̱jnk, jøts ja ojts nayɨdeꞌen tnøjmɨ, jøts ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsojɨyɨ: “Øyɨp teety, øy ø nnøjkxt.” Jøts ja nɨgɨdi yꞌuknøjkxnɨ. 31¿Pømbɨts ja tpaduun jadeꞌen sa̱ ja møja̱a̱ꞌy tjatsøky?

Jøts ja wya̱ndøø:

―Jaꞌ midi ja jawyeen yꞌuknɨma̱a̱y.

Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ja neꞌegɨ jawyeen ja Dios kyutujk ttatøjkɨyɨdɨt jaꞌadɨ pøn pøktyunꞌejtkuna̱jxtɨp, jøts nɨgɨdi meets. 32Kumɨ jaꞌ meets ja Juan Bautista tø mdanɨmiñɨyɨ jøts ja mdukꞌɨxpikyɨdɨ sa̱ mdsøønɨdɨt mdanɨdɨt sa̱ mjujkyꞌa̱ttɨt, jøts kaꞌats ja tø xmɨbøktɨ; neꞌegɨ jaꞌ ja ojts tjanchjawɨdɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn pøktyunꞌejtkuna̱jxtɨp. Jøts kuts meets øy ja ojts jadeꞌen xjaꞌejxtɨ, kaꞌ meets ja ojts xjanchja̱wɨdɨ, jøts kaꞌ mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyiktɨga̱jtstøø.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja kaꞌødyumbɨ

33’Ukmadowdɨm jaduꞌuk ya̱ꞌa̱t madya̱ꞌa̱ky: Tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy midi ja ka̱m kajaꞌampy tjagyajp, jaꞌats ojts tniꞌipy ja uvɨ kipy jam kya̱mjotp, jøts ja ojts tnaguemy; jøts ja ojts tyikꞌøyɨ tuꞌuk ja abøjkꞌɨɨꞌñ ma̱ ja uvɨ nøø yikꞌamøøꞌkxɨt, jøts tuꞌuk ja neꞌey janch køjxp ma̱ ja ka̱m yikꞌejxꞌett.

’Xjats ja ojts wɨna̱a̱gɨn ja tyumbɨ tmøꞌøy ajuudyujk ja kya̱m, jøts ja ojts tkømøꞌøy jøts ja chøøꞌñ wɨdejtpɨ. 34Xjats ku tpa̱a̱jty ja uvɨ tujkꞌa̱a̱ts, wɨnets ja ojts tkexy wɨna̱a̱gɨn ja tyumbɨ, jøts ja ttanɨguexy ja yjaduꞌukpɨ tumbɨdɨ midi ja wyɨnaty tyukꞌajuudyujkpy ja kya̱m, jøts ja yikꞌamɨdoꞌodɨt ja pɨkta̱ꞌa̱ky midi ja pa̱a̱tꞌa̱jtɨyɨp. 35Kaꞌap ja ñømdøø, ojts ja tma̱jtstɨ ja tumbɨ midi yikajxtɨp, pømbɨ yikwojp yiktseꞌjk, pømbɨ oꞌjk jøts pømbɨ yikwɨnga̱ꞌjts yikjøpka̱ꞌjts. 36Jøts ja kuga̱m ojts tja̱a̱kajxkojmɨ ja tyumbɨ jawaanɨ namay, nɨgɨdi jadeꞌen sa̱m ja yjawyeembɨdɨ; nayɨdeꞌents ja ka̱m ejxꞌejtpɨ ja ojts tyungojmɨyɨdɨ.

37’Jøtsnɨm ja ojts tkexy ja kyøꞌømꞌuꞌnk, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌukwɨnmay: “Yikwɨndsøꞌøgɨp øts nꞌuꞌnk.” 38Jøts kuts ja ojts jaꞌayɨ yikꞌixy, wɨnets ja ka̱m ejxꞌejtpɨ ñawya̱jnɨdøø: “Yøꞌ yø ka̱m yøꞌ yø pɨkta̱ꞌa̱ky tmɨda̱nwa̱ngøjxp, yøꞌ yø tma̱a̱byøkwa̱mp; wan tyimyikpaꞌøꞌjkyɨndɨ jøts adøm yø nmɨda̱a̱ngøjxɨnt.” 39Xjats ɨdøꞌøn ja tma̱jtstøø, jøts ojts tyikpɨdsømdɨ jam ka̱mjotp, jøts ja ojts tyikꞌooktɨ.

40Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ttɨɨbyɨjky, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ku myeꞌent ja kuga̱m, ¿sa̱ts ja tumbɨtøjk yiktuꞌundɨt midi ka̱mꞌejxꞌejtɨp?

41Jøts ja teetywɨndsøndøjk jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjk wya̱ndøø:

―Nɨwɨneꞌen ja tkidyimyꞌayoꞌext yø yjadeꞌembɨ kaꞌøy ja̱a̱ꞌdyɨ, yikpaꞌookp jaꞌ, jøts ja tꞌaya̱jkna̱xt jadɨgojk ja ña̱a̱jx, jøts ja abiktyumbɨ ja tmoꞌot pøn ja moꞌojɨyɨp ja pyɨkta̱ꞌa̱ky pønɨ wɨneꞌenɨn ja pya̱a̱tꞌatyɨ.

42Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―¿Nɨwɨndinɨm meets Dios kyajpxy xkaꞌejxɨ? Yɨdeꞌenxɨ ja wya̱ꞌa̱ñ:

Ja tsa̱a̱ midi ja pojtspɨ kyaꞌukꞌaꞌejxɨdøø,

jaꞌats neꞌegɨ ɨxya̱m tø yꞌukyikpɨkta̱knɨ jam pøch kyuba̱jkp jøts ja tꞌama̱jtsmujkixy ja pøch.

Ja Dios Teety ɨdøꞌøn yø jadeꞌen tø ttuñ,

øy yø ñɨgyuma̱a̱p njaja̱ꞌwandɨ.

43Jadeꞌents ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ, paty mee nnøjmɨ jøts ku kaꞌ myikmoꞌodɨt jøts xatøjkɨdɨt ja Dios kyutujk, jaꞌ ja neꞌegɨ yikmoꞌodɨp pøn tyikwɨngaxøꞌjkɨdɨp ja Dios yjaꞌ midi ja yjaꞌajtpy. 44Jøts ja tsa̱a̱ ku jam pøn yꞌukna̱xkɨda̱ꞌa̱kt, wɨndɨgøꞌøpy ja ayoobɨ; jøts ku ja tsa̱a̱ pøn yꞌuktana̱xkɨda̱kpatɨt; yikpuꞌxkɨyɨp jaꞌ.

45Kuts ja teetywɨndsɨndøjk jøts ja fariseotøjk jadeꞌen tmadoodøø ja madya̱ꞌa̱ky midi ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tamɨmadya̱a̱jkɨdɨp, ojts ja tja̱ꞌgyukɨdɨ jøts ku jaꞌ yiknɨmadya̱ꞌa̱ktɨ. 46Wɨnets ja tjadyimyjama̱tswa̱ndøø, ja mayja̱a̱ꞌyts chøꞌjkɨdɨp pøn tnɨja̱ꞌwɨdɨp jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja Dios Teety yjaꞌ tka̱jpxɨ.