Search form

MATEO 21:42

42Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―¿Nɨwɨndinɨm meets Dios kyajpxy xkaꞌejxɨ? Yɨdeꞌenxɨ ja wya̱ꞌa̱ñ:

Ja tsa̱a̱ midi ja pojtspɨ kyaꞌukꞌaꞌejxɨdøø,

jaꞌats neꞌegɨ ɨxya̱m tø yꞌukyikpɨkta̱knɨ jam pøch kyuba̱jkp jøts ja tꞌama̱jtsmujkixy ja pøch.

Ja Dios Teety ɨdøꞌøn yø jadeꞌen tø ttuñ,

øy yø ñɨgyuma̱a̱p njaja̱ꞌwandɨ.