Search form

MATEO 22

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty sa̱m tuꞌuk wɨndsøn tyikꞌamajtskɨ ja mya̱jnk

1Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts jadɨgojk ttamɨmadya̱ktøjkɨgyojmɨ jaduꞌuk madya̱ꞌa̱ky, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

2―Jadeꞌen ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy sa̱m tuꞌuk wɨndsøn pøn xødump jøts mya̱jnk ja tyikꞌamajtskɨ, 3jøts ja tyumbɨ ja ttanɨguexy pøn jaty ja yikaawyampy yikꞌuukwampy jøts ja tꞌatswa̱ꞌa̱dɨt, kaꞌats ja ja̱a̱ꞌy ja pyadsooꞌnɨdøø. 4Jøts ja ojts abiktyumbɨ tjadanɨgajxkojmɨ, yɨdeꞌen ja tꞌuknɨma̱a̱y: “Nøjkx ja xꞌatstukmadowdɨ pøn jaty ø nwa̱a̱wampy, jøts ku ja kaaky jɨɨꞌkxy ya̱ aba̱a̱dɨ yꞌejtnɨ. Tø øts ndsaka̱a̱ nyikꞌøøky jøts tyimdyumjaneꞌkxpɨ tyimdyumjayeekpyɨ, aba̱a̱dɨ aꞌejxɨ yꞌejtnɨ, wan tmenɨdɨ tøꞌøxñɨgaabyɨ tøꞌøxñɨꞌukpɨdɨ.” 5Kidyimyøjpɨkta̱ktɨ jaꞌ pøn ɨdøꞌøn jayikwa̱a̱dsoodɨp mɨgaabyɨ mɨꞌukpɨ. Pømbɨ nøjkxnɨ kya̱mjotp, jøts pømbɨ tyunk tnɨyøꞌøyɨnɨ ma̱ jaty pøngapøn myeembyiky, 6jøts pømbɨ axa̱jɨ tyikja̱ꞌjttøø ja wɨndsøn tyumbɨ jøts ja tjemdunɨdɨ tedunɨdɨ, yikꞌooꞌktɨba̱a̱t jaꞌ. 7Wɨnets ja wɨndsøn yikxon yjantyimyꞌa̱mbɨjky, jøts ja ojts tkexy syolda̱dɨtøjk jøts ja tyikpaꞌooktɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn tyimyikja̱a̱ꞌyꞌooꞌknɨdɨp, jøts ja tnɨtsa̱a̱jyɨdɨt ja kya̱jp. 8Wɨnets ja tnɨma̱a̱y tyumbɨtøjk: “Tum ja aba̱a̱dɨ yꞌejtnɨ jøts xøøw yiktuꞌunt, kaꞌadamts yø yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy pya̱a̱tꞌatyɨdɨ jøts yø nyikmɨga̱ꞌa̱yɨn nyikmɨꞌuujkɨn. 9Nøjkxtɨts jam ma̱ ja̱a̱ꞌy ñaxy tyøkɨ, jøts ja nɨdukɨꞌɨyɨ xwa̱ꞌa̱dɨt tøꞌøxñɨgaabyɨ tøꞌøxñɨꞌukpɨ pønɨ pøn jaty jam mba̱ttɨp.” 10Jøts ja tumbɨ choꞌondøø ñøjkxtøø jam tuuꞌa̱m, jøts ja ojts twa̱a̱muktɨ pøn jaty ja jam pya̱ttøø, jam øyja̱a̱ꞌbyɨ kaꞌøyja̱a̱ꞌbyɨ; jøts ja mayja̱a̱ꞌy jadeꞌen tyikꞌujtstøø ja tøjkjoojt.

11’Xjats ja wɨndsøn jam tyøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja tꞌejxwa̱ꞌa̱ñ pøn jaty tø yja̱ꞌa̱ttɨ mɨgaabyɨ mɨꞌukpɨ, wɨnets ja jap tꞌejxpa̱a̱jty tuꞌuk ja ya̱a̱ꞌdyøjk, jøts ku ja kaꞌap jadeꞌen xyøxyɨ sa̱m ɨdøꞌøn pya̱a̱tꞌatyɨdɨ ñaxyoxɨdɨt ja tøꞌøxñɨgaabyɨdɨ ja tøꞌøxñɨꞌukpɨdɨ. 12Jøts ja tnɨma̱a̱y: “¿Sudso mets ya̱ tø mdøkɨ, jøts kaꞌats jadeꞌen mxøxyɨ sa̱m ɨdøꞌøn pya̱a̱tꞌatyɨ ku tøꞌøxñɨgaaky ku tøꞌøxñɨꞌukk ñaxy?” Jøts ja nɨsa̱ kidyimwya̱ꞌa̱ñ, amøñɨ ja yꞌity. 13Wɨnets ja wɨndsøn ja tnɨma̱a̱y pøn jaty jam wɨngɨɨdyɨp wɨmbøjktɨp, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y: “Ɨxe køwøøndɨ pakwøøndɨ jøts xwɨbojpɨdsøꞌømdɨt, wan tnijkxy agugootstujpy ma̱ yjøꞌøt ma̱ ya̱ꞌa̱xt, ma̱ wyɨngɨdsetst yꞌagɨdsetst.” 14Kumɨ may ja yjayikwa̱a̱dsowdɨ øy pøn, jøts waanɨts jaꞌadɨ pøn yikꞌaꞌejxɨdɨp.

Ku yikajpxyꞌaty ja kugubajt

15Jøts ja fariseotøjk jam ojts choondɨ, jøts ja ojts tkajpxyꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ, jaꞌats ja tyikpøkyꞌa̱ttɨp jøts ja ttanɨꞌøønɨdɨt pønɨ sa̱ yjadyimyꞌukwa̱ꞌa̱ñ. 16Xjats ja jadeꞌen wɨna̱a̱gɨn tkajxtøø ja yja̱a̱ꞌy møøt ja Herodes yja̱a̱ꞌmyɨ, jøts ja tꞌatstuknɨmaawya̱ꞌa̱ndɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Wɨndsøn, tø øø nnɨja̱wɨ jøts ku tɨy mgajpxy, jøts ku tɨy janch ja Dios yjaꞌ xnɨga̱jpxɨyɨ, kaꞌ xmøjpɨkta̱ꞌa̱ky øy ja̱a̱ꞌy sa̱ yjawa̱ꞌa̱ndɨ kumɨ kaꞌ mets pøn xkupiky xkagupiky. 17Tukmadookts øøts sa̱ me mꞌukwa̱ꞌa̱ñ: ¿Nmoꞌop øøts kugubajt ja møj wɨndsøn midi jam Roma tsɨnaapy? ¿Nmoꞌop øøts u kaꞌ?

18Yja̱ꞌwɨyɨɨꞌñts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaꞌ jøts ku ja kyaꞌødyunwa̱ꞌa̱ñɨyɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets wɨnꞌøømbɨdɨ, ¿tiku øts jadeꞌen xkajpxyꞌejxtɨ? 19Tukꞌejxtɨk øts ja meeñ midi myiktundɨp ku ja kugubajt xya̱ktɨ.

Jøts ja ojts tꞌatskondɨ tuꞌuk ja pujxmeeñ. 20Ku ja ojts tꞌukꞌixy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tyiktɨɨy:

―¿Pøn yøꞌ wyeen yꞌa̱a̱w, jøts pøn yøꞌ xyøøw ɨxa kyøxja̱ꞌa̱yɨ?

21Jøts ja tꞌadsoodøø:

―Ja nwɨndsøn.

Wɨnets ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Yøꞌøts meets yø wɨndsøn mmoꞌop midi yø yjaꞌajtpy, jøts Dios yø xmoꞌodɨt midi Dios yjaꞌajtpy.

22Xjats ku ja jadeꞌen tmadoodøø, ñɨgyuma̱a̱p ɨdøꞌøn ja tyimyja̱jtøø; jøts ja ojts jadeꞌeñɨ tmajtstuꞌuttɨ jøts ja chooꞌnɨdɨ.

Ku ja ja̱a̱ꞌy tyiktøwdɨ pønɨ janch ɨdøꞌøn jaꞌ ku ooꞌkpɨ jadɨgojk yjujkpyøktɨt

23Jøts nay jaꞌabɨ xøøw ja saduceotøjk ojts tꞌatsꞌejxtɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Jadeꞌen ɨdøꞌøn jaꞌ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyaptɨ jøts ku ooꞌkpɨ kaꞌ yꞌukjujkpyøjknɨdɨt; paty ja yɨdeꞌen tnɨmaadyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

24―Wɨndsøn, yɨdeꞌen ja Moisés wya̱a̱ñ: kuk pøn tkuꞌookt ñɨdøꞌøxy jøts ku kaꞌ tyiktañ nɨ tuꞌuk yꞌuꞌnk, pønɨ jamts yꞌa̱jch uk yꞌuch, jaꞌats ja kuꞌøktyøꞌøxy tmøøtꞌamajtskɨp jøts ja tyikaꞌaxt, jøts ja myɨguꞌuk kyagudɨgøꞌøty midi tø yꞌøøky. 25Jats øøts yꞌity nmɨguꞌuk tuꞌuk midi ja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp nɨwɨxujk ya̱a̱ꞌy. Jøts ja jagyoop yꞌamajtskɨyɨɨꞌñ, oꞌjkts jaꞌ. Jøts kumɨ kaꞌ yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk tyikta̱a̱ñ, jøts ja yꞌuch ojts tmɨdañ ja kya̱p, ja kuꞌøktyøꞌøxy. 26Jøts nayɨdeꞌen yja̱jty ja myɨmajtskpɨ, jøts ja myɨdɨgøøkpɨ nayɨdeꞌen, tumjadeꞌen ña̱jxkøjxtɨ nɨwɨxujk. 27Jøts ku ja jadeꞌen yꞌooꞌkøjxtøø, jøts ja tøꞌøxyøjk yja̱a̱ktyimyꞌøꞌjky. 28Jøts kuts ja jadɨgojk pyɨdsøꞌømdɨt jujkyꞌa̱jtpɨ, ¿midiꞌibɨts ja tnɨdøꞌøxyꞌa̱tp, pø tøxɨ ja tꞌatsnɨdøꞌøxyꞌa̱jtkøxtɨ?

29Jøts ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Kajaa mdɨgøydɨ, jaꞌagøjxp ku kaꞌ xnɨja̱ꞌwɨyɨdɨ ja Dios kyajpxy, nɨ ja myøkꞌa̱jtɨn xkanɨja̱ꞌwɨyɨdɨ. 30Kuts jadɨgojk ja ooꞌkpɨ yjujkpyøktɨt nɨpøn kyaꞌukꞌamajtskɨñɨt, kaꞌ pøn yꞌuꞌnk ñøøx tkøya̱kt jøts ja yꞌamajtskɨt, jadeꞌents ja chɨnaañɨdɨt sa̱m a̱nkɨlɨstɨ midi jap tsa̱jpjøtpy. 31Jøts ku ja ooꞌkpɨ yjujkpyøktɨ, ¿kaꞌanɨm meets ja nøky xꞌixy sa̱ Dios køꞌøm tø wya̱ꞌa̱ñ? Nøømxɨ jaꞌ: 32“Tum øts xDiosꞌa̱jttɨp ja Abraham, ja Isaac, jøts ja Jacob.” Kidi ooꞌkpɨpts ja ñɨDiosꞌajtpy, pø jaꞌaxɨ ja ñɨDiosꞌajtpy jøts ja tyikjujkyꞌa̱tt øy pøn.

33Ku ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tmadoodøø, jøts ja ñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdøø ku ja jadeꞌen yikꞌɨxpikyɨdɨ.

Ja møj kutujk midi ja Dios ñɨꞌaneꞌempy

34Wɨnets ja fariseotøjk ojts tnɨmadowdɨ jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø tyikꞌamøñ ja saduceotøjktɨ, jøts ja ñamyujkɨdøø; 35jamts tuꞌuk ka̱jpxwejpɨ tmøødɨdɨ, jaꞌats ja tjaꞌukajpxyꞌejxwa̱a̱n ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Jøts ja tyiktɨɨy:

36―Wɨndsøn, ¿midiꞌibɨ kutujk jawaanɨ møj midi ja Dios kyutujk myøøtꞌajpty?

37Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:

―“Wɨndsøꞌøgɨ ja Dios amumjoojt, jadeꞌen xtsokt ma̱ba̱a̱t myajada̱ꞌa̱ky mꞌanmɨja̱ꞌwɨn, ma̱ba̱a̱t myajada̱ꞌa̱ky mꞌa̱a̱w mjoojt.” 38Yøꞌ ɨdøꞌøn møj jøts yøꞌ ɨdøꞌøn jawyenɨp. 39Jøts ñɨñayjadeꞌen ja myɨmajtskpɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ: “Jadeꞌen mmɨguꞌuk xtsokt sa̱m køꞌøm mnachøkyɨn.” 40Yøꞌøbɨ kutujk majtsk møj midi ja Moisés tø tja̱ꞌa̱y jap kyutujkjøtpy, jøts midi ñɨga̱jpxtɨp ja Dios kyugajpxy ku yikꞌɨxpøktɨ.

¿Janch ɨdøꞌøn ku ja David tꞌa̱pꞌaty ja Cristo?

41Nay ɨxamnɨm ja fariseotøjk wyɨnaty amukɨ yꞌetɨnɨm, 42jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ttɨɨbyɨjky:

―¿Sa̱ mee mwɨnmay, pøn yø Cristo? ¿Pøn yøꞌ yꞌuꞌnk?

Jøts ja tnɨmaadyøø:

―Ja rey David yøꞌ yꞌa̱p.

43Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―¿Jøts sudsomts ja rey David ja Espíritu Santo yikwa̱jnøø jøts ja ojts tijy wɨndsøn? Tiku ja David yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

44Nømp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja Dios Teety ñɨma̱a̱jyøø:

“Putsɨnaaky øts nꞌaga̱ꞌñꞌampy,

kunɨm øts yø nmɨmajada̱køxt pøn

jaty mmɨdsepꞌa̱jtɨp.”

45¿Sudso ja Cristo ja yiknɨtsokpɨ, sudso ja David ja yꞌa̱pꞌatyɨ, jøts yɨdeꞌents ja David køꞌøm wya̱ꞌa̱ñ jøts ku ja twɨndsønɨ?

46Jøts nɨpøn nɨsa̱ kidyimwya̱ꞌa̱ñ, jøts jaꞌabɨ xøøw ttamajtstuttøø, jøts kaꞌap pøn yꞌuktɨɨbyøjknɨyɨ tigati.