Search form

MATEO 26

Ku ja Jesús yikajpxyꞌaty sudso ja yikma̱tst

1Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen yꞌukwa̱nꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

2―Mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ jøts ku ja pa̱skɨ xøøw ja majtsk xøøwnɨ; jadeꞌents ø nyikøya̱kt jøts øts ja̱a̱ꞌy xyikruspattɨt.

3Jøts ñɨñayjatyɨ ñamyujkɨdøø ja teetywɨndsøndøjktɨ, ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, jøts ja israelɨt møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, jam ja tøjkwemp ñamyujkɨdøø ma̱ ja Caifás jam kyutujkta̱a̱jk midi ja teetywɨndsøndøjk wyɨndsønꞌa̱jttɨp. 4Jam ja ojts tkajpxyꞌa̱ttɨ jøts ja ttanɨbɨkta̱a̱jkɨdøø sudso ja yiknɨda̱a̱yɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ja tyimya̱tstɨt, jøts ja tyimyikꞌooktɨt. 5Jøts yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja wya̱ndøø:

―Kaꞌ yꞌøyɨt ku xøjøøjty jadeꞌen nduꞌunɨndɨt, jøts ja̱a̱ꞌy kidi xem ya̱m nañɨbɨdɨꞌɨgyɨdɨ.

Ku ja Jesús yiktagutajmjɨꞌɨky ja pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ

6Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam ja wyɨnaty Betania, jam Simón tyøjkwɨndum pøn ja møj puꞌuts pa̱ꞌa̱m pøjkɨp; 7jøts tøꞌøxyøjk ja jam ñɨmejnɨ pøn tꞌukoon tukmøj abøjkꞌɨɨꞌñuꞌnk ja aceite midi pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp, ujtskonɨ ja tmɨmiiñ jøts jaꞌabɨ midi ɨdøꞌøn janch tsowɨ. Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty tø twɨnguꞌɨxa̱a̱gɨ ja mesɨ, wɨnets ja tøꞌøxyøjk tpɨkta̱a̱jky ja aceite midi pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp jam nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kyuba̱jkøjxp. 8Jøts ku ja pyabøjkpɨtøjk jadeꞌen ojts tꞌejxtɨ, jøts ja yjantyimyꞌa̱mbøjktøø jøts ñømbɨna̱xwa̱ꞌktøø:

―¿Jøts tigøjxp ku yø jadeꞌen nugo wyɨndɨgøy? 9Tøxɨk yø jeexyɨp yiktøøky jøts maamyeeñ jeexyɨp yikpøjkp, jøts ayoobɨ ja̱a̱ꞌy ja jeexyɨp yiktabudøkɨdɨ.

10Tyimyadoow ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaꞌ, jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Tigøjxp ku yø tøꞌøxyøjk jadeꞌen jotkøjxpɨm xnøjmɨdɨ? Pø yøꞌøxɨ døꞌøn øyꞌa̱jtp ku øts yø jadeꞌen tø xuñ. 11Ja̱a̱kmɨba̱a̱t yø ayoobɨ ja̱a̱ꞌdyɨ, kaꞌaxɨ yø ma̱ ñøjkxtɨ, ejtpyɨm yø xmøøtꞌejtkuna̱xtɨt; øtsts kaꞌ, kaꞌ mee xumɨ ya̱ nwɨndsɨnaagyuna̱xt. 12Yøꞌ midiꞌibɨ yø tøꞌøxyøjk tø ttuñ, ku øts nneꞌkx aceite yø tø xpɨkta̱a̱jkɨyɨ midi pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp, jaꞌagøjxp yø jadeꞌen tø ttuñ kuts ja nꞌoꞌjkɨn wyɨngonɨ. 13Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, ømya̱dsoꞌa̱tt pønɨ ma̱ yika̱jpxwaꞌkxy ya̱ꞌa̱t øgyajpxy ya̱ꞌa̱t ømyadya̱ꞌa̱ky midi tnɨga̱jpxp sa̱ nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn yikpa̱a̱ty, jøts yiktukmɨdøy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, yika̱jpxpɨm yikmadya̱ꞌa̱kpɨm yøꞌ midi yø tøꞌøxyøjk ya̱m tø ttuñ.

Ku ja Judas ñayꞌawa̱jnɨyɨ jøts ja tkøya̱kt ja Jesús

14Xjats nɨduꞌugɨn ja ñɨmakmajtskpɨ pabøjkpɨtøjktɨ, pøn txøøwꞌa̱jtp Judas Iscariote, jaꞌ ojts tnɨnijkxy ja teetywɨndsøndøjktɨ, jøts ja ojts tmɨnagyajpxyɨ, 15yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Wɨneꞌen ø xmɨjuꞌudyɨt jøts øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ngøya̱kt?

Xjats ja ojts tmɨjuydɨ eeꞌpxma̱jk, jadeꞌen ja meeñ ja ojts tmoꞌodɨ tum puxpla̱tɨ. 16Jøts jaayɨp ja Judas ja twɨnma̱a̱ꞌñꞌa̱jtnɨ juunɨ ja tjadyimyꞌukøya̱kt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.

Ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱a̱kꞌukꞌaꞌuxꞌa̱jtnɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk

17Xjats ku ja xøøw mɨdukxøøw tyuujnøø, ku kaꞌ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts ja tsa̱pkaaky yikaꞌaty levadurɨ møøt, jaꞌabɨ xøøwts ɨdøꞌøn ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja pyabøjkpɨtøjk ñɨmejnɨyɨ wɨngon jøts ja ojts tyɨɨbyikyɨyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―¿Ma̱ xtsøky nyikna̱jxɨnt ja pa̱skɨ aꞌux jøts øøts ja nꞌaꞌejxɨt?

18Jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ jam ka̱jpjotp ma̱ chøønɨ ja ja̱a̱ꞌy, tø xnɨja̱wɨdɨ pønɨ pøn, jaꞌats mnøjmɨdɨp: “Yɨdeꞌen ja wɨndsøn wya̱ꞌa̱ñ: Wɨngomp øts ja nꞌoꞌjkɨn, jøts mets mdøjkjøtpy øts ja pa̱skɨ aꞌux nyikna̱xwa̱ꞌa̱ñ møøt øts ja nbabøjkpɨtøjk.”

19Jøts ja ojts jadeꞌen tpadundɨ sa̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty tø yꞌaneꞌemyɨdɨ, ojts ja tyikꞌøyɨdɨ ja pa̱skɨ kaaky jøts ja yikꞌaꞌuxꞌa̱tt.

20Xjats ku kyoodsɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmøøtꞌɨxa̱a̱jky nɨmakmajtsk ja pyabøjkpɨtøjk ma̱ ja mesɨ jam wyɨnaty; 21jøts ɨxam wyɨnaty tyimgyaydɨ ku tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku mee nɨduꞌugɨn amaaꞌtskꞌampy xkøya̱kwa̱ꞌa̱ñ.

22Jøts ja yjotmadyøjkɨdøø, jøts xem ya̱m wya̱ndøjkɨdøø:

―¿Øts me wɨndsønꞌa̱jtɨm ndejɨnt xejp?

23Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨdɨ:

―Pøn ø møøt tø ngay tø njɨɨꞌkxy, jaꞌats øts ɨdøꞌøn xkøya̱kwa̱mp. 24Janch ja̱jtp øts ɨnet ɨxya̱m jadeꞌen sa̱m ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ. ¡Yjanch ayøøy ja ja̱a̱ꞌyuꞌnk pøn xꞌukøya̱jkꞌooꞌkp! Neꞌegɨ tyimdyøøbɨk jeexyɨp ku jeexyɨp kyɨdyimgyeꞌexy.

25Wɨnets ja Judas ojts kyajpxy, pøn ɨdøꞌøn wyɨnaty køya̱kwa̱jnɨp, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Wɨndsøn, ¿ti wan ja ndejɨn yꞌøtsɨ?

Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Paty mets.

26Ɨxam wyɨnaty kyaydɨ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja tsa̱pkaaky, jøts ja ttukmøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ttukunuuꞌkxyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety, jøts ja ojts tꞌadujkpaky, wɨnets ja tmøøy ja pyabøjkpɨtøjk, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Kaydɨ ya̱ꞌa̱t; yøꞌ øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nneꞌkxꞌajtpy.

27Wɨnets ja tnɨxa̱jɨgyojmɨ tuꞌuk ja uujkꞌɨɨꞌñ, jøts ja ojts ttukmøja̱wɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨ ja Dios Teety, jøts ja ojts tmøꞌøy ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja tꞌukwa̱ꞌkxtɨt, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Uuktɨ ya̱ꞌa̱t nɨdukɨꞌɨyɨ, 28øts ɨdøꞌøn yøꞌ ñamyayɨ nnɨꞌjpy midi ya̱m jadɨgojk tna̱nkñamyɨꞌøbyøjkɨp ja ja̱a̱ꞌy møøt Dios, midi ø nyikwɨdsump nyikwɨdajxpy jaꞌagøjxp jøts pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy yikpojkpɨmaaꞌkxtɨt, jøts ja Dios Teety ja wya̱nda̱ꞌa̱ky jadeꞌen tyikꞌadukt. 29Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ya̱ꞌa̱t uvɨ nøø kaꞌ tsojk nꞌukꞌuknɨt, jaanɨm jadɨgojk nꞌuujkɨndɨt jotkujk ku Dios Teety ja kyutujk tyikna̱xkɨda̱ꞌa̱kt midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy.

Ku Jesús ja ojts køꞌøm tnɨgajpxy jøts ku Pedro ja kyuꞌøønɨyɨt

30Xjats ku ja tꞌøøgøjxtøø ja ɨy midi ja Dios yjaꞌajpty, wɨnets ja ñøjkxtøø jam kojpkøjxp midi yiktejp Olivos. 31Jamts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Kuwa̱nɨ meets ɨnet xmajtstutkøxt ya̱ꞌa̱tpɨ koots; pø yɨdeꞌenxɨ jap nøkyɨjxpy wya̱ꞌa̱ñ: “Nyikꞌookp øts ja borreegɨ ejxpɨ, wan ja byorreek jadiꞌiñɨ tyøꞌøwyaꞌkxy.” 32Kuts øts ja oꞌjkɨn nꞌukmɨmajada̱ꞌa̱kt ku øts jadɨgojk njujkpyøkt jøts ø nbɨdsøꞌømt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, wɨnets ø nnøjkxt jawyeen jam Galilea, na̱mgaꞌanɨm meets jam wyɨnaty mnijkxy.

33Xjats ja Pedro ja ojts yꞌadsøyɨyɨ:

―Øy me nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy mjaja̱ꞌdyɨgøøgyixyɨ, øts nɨwɨndem ø ngaja̱ꞌdyɨgøy.

34Wɨnets nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ya̱m koots ɨnet ku kaꞌap tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱jxjɨꞌɨkñɨm, tɨgøøk ojk mets wyɨnaty tø xkuꞌɨɨñ jøts ku me xkaꞌijxyꞌaty.

35Jøts ja Pedro tja̱a̱ktyimñɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:

―Nɨjuunɨ øts jadeꞌen ngaꞌadɨꞌɨch, njadyimyjaꞌøøky me møøt.

Jøts ja yjaduꞌukpɨmɨdɨ, nayɨdeꞌen ja wya̱mɨdɨ.

Ku ja Jesús tꞌajotꞌa̱jty ja Dios Teety jam Getsemaní

36Jøts ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmøøtja̱ꞌjty ja pyabøjkpɨtøjk ma̱ ja et jam txøøwɨ Getsemaní, jamts ja tnɨma̱a̱y:

―Ya̱ awejxtɨ, wan øts ja Dios Teety tꞌatsꞌajotꞌaty.

37Jøts ja tmøødɨyɨɨꞌñ ja Pedro møøt namajtsk ja Zebedeo yꞌuna̱ꞌjk, jøts ja jotmay yjanchtatøjkɨnɨyɨ. 38Xjats ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨ midi ja yꞌukwa̱a̱w nɨdɨgøøk:

―Janch køjxp øts njoojt jadiꞌiñɨ, oꞌjkɨnꞌampy ø tø njotmaadyøkɨ. Awejxtɨts ya̱, kidim mmaꞌooꞌknɨdɨ, møøtwijyꞌejtɨk øts.

39Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jawaanɨ yja̱a̱knajtsyøꞌøyɨyɨɨꞌñ, jøts ja ojts jadiꞌiñɨ ñagyuxendya̱ꞌa̱gɨyɨ, jøts ja ojts tꞌajotꞌaty ja Dios Teety, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Dios Teety, øyɨk jadeꞌen xjanchkayikja̱tt, jøts øts kidi jadɨneꞌen ayoꞌon ndyimbya̱a̱ty; øy ɨdøꞌøn kidyimyjadeꞌenɨ sa̱m ø ndyimyjatsøkyɨn, jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ngupøkt pønɨ sa̱ me xamɨdsøky.

40Xjats ja wyɨmbijty nay jam ma̱ ja pyabøjkpɨ jam wyɨnaty nɨdɨgøøk tø tꞌukyiktañ, kuts ja tpa̱a̱jty tødamɨk ja myaꞌooꞌknɨdɨ; wɨnets ja ojts tnøjmɨ ja Pedro:

―¿Nɨwɨneꞌenɨn mee tø mguidyimyajada̱ꞌa̱ky jøts meets jeexyɨp xmøøtwijyꞌity? 41Wejtɨ kajtɨ, ajotꞌa̱jttɨ ja Dios Teety, nayꞌejxꞌetɨdɨ jøts kidi mmɨmajada̱ꞌa̱gɨdɨ ja ayoꞌon midi wɨngomp. Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku ja wɨnma̱a̱ꞌñ yjanchjaꞌødyunwa̱ꞌa̱ñ, ja neꞌkxts jaayɨ ja kaꞌøybɨ tumbɨ amutskꞌejxɨyɨp.

42Xjats ojts ñøjkxkojmɨ nay jam jadɨgojk, wɨnets ojts yɨdeꞌen tꞌajotꞌaty ja Dios Teety:

―Dios Teety, pønɨ kaꞌap jadeꞌen xyikjaty jøts øts ja ayoꞌon xkadukpa̱a̱tt, wants ɨdøꞌøn jadeꞌen tjaty pønɨ sa̱ me køꞌøm xamɨdsøky.

43Xjats jam yja̱a̱kwɨmbijty jøts ja pyabøjkpɨtøjk jadɨgojk tpa̱tkojma̱a̱, janchma̱a̱dɨp ja jam, wɨmbeets ja tsuu ja yikꞌejtnɨyɨdɨ. 44Jøts ja nay jam tnɨkejky, jøts mɨdɨgøøk ojk ñijkxy Dios Teety ajotꞌa̱jtpɨ, nayɨdeꞌen wya̱ngojma̱a̱. 45Wɨnetnɨmts ojts ñijkxy ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tøts ɨnet, ma̱a̱nɨdɨ pooꞌkxnɨdɨ, wan jadeꞌen tjaty. Tø døꞌøn tyimbya̱a̱ty jøts ku ø nyikøya̱kt jøts ø nyiktagɨdøkɨt ja pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ. 46Pɨdøꞌøktɨ, wan tja̱a̱ꞌmyɨndɨ; ɨxa wyɨngøñ pøn ø xkøya̱kwa̱mp.

Ku ja Jesús yikma̱jch

47Nay ɨxamnɨm ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku yja̱ꞌjty ja Judas, pøn ja yꞌukpabøjkpɨꞌajtpy jøts ja møøt tyikaꞌpxy nɨmakmajtsk ja pyabøjkpɨtøjk, jaꞌats ɨdøꞌøn jam tmøøtmeen ja mayja̱a̱ꞌy tum tsujx møøt jøts tum kipkya̱pɨdɨ. Ja teetywɨndsøndøjk, ja israelɨt møja̱a̱ꞌdyøjk, jaꞌ døꞌøn ja kajxɨdɨp. 48Jøts ja Judas, pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tkøya̱jkp, yɨdeꞌen ja wyɨnaty ja tɨyꞌa̱jtɨn tø tyaky, yɨdeꞌen ja wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ:

―Pønɨ pøn øts ɨnet ndsuꞌkxpy, jaꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnaty; jøts jaꞌ ɨdøꞌøn mma̱tstɨp.

49Xjats ja myiiñ jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiknɨmiñ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¡Øts wɨndsøn memp!

Jøts ja ojts ttsuꞌkxy. 50Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨyɨ:

―¿Ti mɨguꞌuk mnɨmimpy? ¿Ti mdsøjkpy?

Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy ja wɨngon ñɨmejnɨyøø jøts yiknɨxa̱jɨyɨɨꞌñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, ojts yikma̱jtsnɨ.

51Wɨnets tuꞌuk ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús myɨguꞌuk tjuꞌjty tuꞌuk ja tsujx, jøts ja ojts ttaxɨkpoꞌotuꞌuty tuꞌuk ja teetywɨndsøn tyumbɨ. 52Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Øødyuñ yø mdsujx nay jap xtyimbyɨkta̱ꞌa̱kt ma̱ yø tø xjuuty. Pønɨ pøn ttatseptump ja tsujx, nay jaꞌats ja tyaꞌookp. 53¿Kaꞌ xnɨja̱wɨ jøts ku øts jotmøñ nꞌamɨdoꞌot ja Dios Teety, jøts øts ja xanɨgaxt ɨxya̱myɨ naxy nɨmakmajtsk piky ja a̱nkɨlɨstøjk midi tseptundɨp? 54Kuts ja jadeꞌen yja̱tt, ¿ti jats jadeꞌen yꞌadukt ja Dios kyajpxy? Pø yɨdeꞌenxɨ ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ku tyimyjadeꞌen yja̱tt sa̱ døꞌøn ya̱m yja̱twa̱ꞌa̱ñɨn.

55Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja mayja̱a̱ꞌy:

―¡Ja tsujx, ja kipy, ja tsa̱a̱ meets ya̱m xꞌuktanɨmenɨp, tø øts yja̱wɨ nmaaꞌtsnɨ! Ejtp meets jam yꞌijty jabom jabom nmøøtꞌɨxa̱kunaxy, jøts mee nyikꞌɨxpiky jam tsa̱ptøjkjotp, ¿tikuts øts jamyɨ xkama̱jtstøø? 56Jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t jadeꞌen yjaty jøts kaꞌpxy pyɨdsøꞌømt sa̱ jaty ja Dios kyugajpxy wya̱ndøø, ku ja tnɨga̱jpxɨdɨ ja Dios kyajxpy.

Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk ojts kyaakøxtɨ jøts ja nadyuꞌuk yꞌukyikmajtstutna̱a̱.

Ku ja Jesús yikwa̱a̱nijkxy jam kutujkta̱a̱jkjotp

57Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn ja ma̱jtsɨyɨ, jam ja tyiknøjkxtɨ Caifás wyɨndum, ja teetywɨndsøndøjk myøjwɨndsøndɨ ma̱ wyɨnaty tø ñamyukyɨdɨ ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ møøt ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ. 58Jøts ja Pedro ja ojts pyanijkxyɨ, jagam ja pyayøꞌøyɨ jøts ja ojts tpaja̱ꞌa̱ty jap møj wɨndsøn tyøkꞌaguiꞌpy, jøts ja jap tyøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja tmøøtꞌɨxa̱a̱jky ja ejxꞌejtpɨtøjktɨ, jøts ja tꞌejxwa̱ꞌa̱ñ sa̱ døꞌøn ja yjadeꞌembɨ yjadyimyꞌukugøxɨt.

59Jøts ja teetywɨndsøndøjktɨ, jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, jøts nɨdukɨꞌɨyɨ ja kutujk adsɨnaabyɨdɨ, jaꞌ ja yjadyimyꞌɨxaadyɨp ti ja yjadyimyꞌuktanɨꞌøønɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, øy ja yjagajadeꞌenɨ jøts ja ttaguwa̱nɨwya̱ꞌa̱ndɨ ja oꞌjkɨn. 60Jaꞌats kyapa̱ttɨp sudso tyɨɨdyøkɨt, may ja ja̱a̱ꞌy yjamendøø, jøts ja tjadyimñɨꞌøøꞌnda̱a̱gɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm. Xjats yja̱ꞌtɨnɨm namajtsk ja nɨꞌøøꞌnda̱a̱jkɨbɨdɨ midi ñadyijyɨ tsaachꞌaꞌejxna̱xtɨp, 61jøts ja yɨdeꞌen wya̱ndøø:

―Yø ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen wa̱a̱n: “Ɨxe øts yø Dios cha̱ptøjk nyikɨday, jøts øts yø kyɨdɨgøøk xøøw nyikꞌøyɨgyojmɨt.”

62Wɨnets ja teetywɨndsøndøjk myøjwɨndsøn wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yikꞌamɨdøøy:

―¿Nɨwɨneꞌenɨn yø xkaꞌadsowɨmbetwa̱ꞌa̱ñ? ¿Ti døꞌøn yøꞌ ɨxa jadeꞌen myiktanɨꞌøønɨ?

63Jøts ja Jesús kaꞌap ja ojts tꞌadsøy. Xjats ja wyɨndsøn ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Tukꞌejx Dios, jøts xnɨga̱jpxt tɨy janch. Tukmadook øøts pønɨ mets ɨdøꞌøn mjanchCristo pøn ja Dios Teety yꞌuꞌnkꞌajtpy.

64Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Øts jaꞌ, sa̱m ɨxa tø mwa̱ꞌa̱ñɨn. Jøts nayɨ ndukmadoodɨp ɨxya̱m jøts ku ø xꞌejxtɨt ku nꞌɨxa̱ꞌa̱kt jam Dios Teety kyutujkta̱a̱jk jøpꞌa̱m.

65Wɨnets ja teetywɨndsøndøjk myøjwɨndsøn ttakøꞌjtsɨyɨɨꞌñ ja wyet, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tø ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy tmɨga̱jpxɨgøy ja Dios; ¿ti ejxpɨ ti nɨja̱ꞌwɨbɨ ja̱a̱ktsojkɨyɨp? Tøxɨ xmadojɨdɨ ja yꞌayuujk jøts ku kyaꞌøgyajpxy; 66¿sa̱ mee mꞌukwa̱ꞌa̱ñ?

Xjats ja wya̱ndøø:

―Taja̱ꞌjtɨp pøky yøꞌ, wan tꞌøøky.

67Wɨnets ja ojts twɨngutsujɨdɨ, jøts twojptøø jøts ttseeꞌktøø, pømbɨ ja kojxɨyɨp wempꞌa̱m, 68jøts ja yiknøjmɨ:

―Pø metsxɨ mCristo, ¡uknajtsja̱wɨts pøn tø mgøxyɨ!

Ku ja Pedro tkuꞌɨɨñ jøts ku ja kaꞌ tꞌijxyꞌaty ja Jesús

69Ɨxap ɨdøꞌøn ja Pedro chøønɨ tøjkwimpy, jøts ja tuꞌuk tøꞌøxyøjk ñɨmejnɨ midi jam tump, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―¿Kidi metsɨp yꞌijty mmøøtwɨdijtpy yø Jesús midi Galileɨt etjotp tsooꞌmp?

70Kaꞌats ja Pedro ja tkupiky ma̱ ja mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Kaꞌ nnɨja̱wɨ pø ti mets jadeꞌen mgajpxpy.

71Ɨxap ja Pedro wyɨnaty pyɨdsømwa̱nɨ ma̱ ja tøjkꞌa̱a̱w, ku ja ojts jaduꞌuk ja tøꞌøxyøjk yꞌijxyɨ, jøts ja ojts ttukmadøy pøn jam wyɨnatyɨ:

―Yø ja̱a̱ꞌyxɨ tmøøtwɨdejtp yø Jesús pøn Nazaret kuga̱jpɨp.

72Jøts ja Pedro jadɨgojk tkagupøjkojmɨ, yɨdeꞌen ja tyimwya̱a̱ñ:

―Kaꞌ øts yø ja̱a̱ꞌy nꞌijxyɨ.

73Xjats ku jawaanɨ yꞌijty, jøts ja Pedro ja ja̱a̱ꞌy ñɨmejnøø pøn jaty jam wyɨnatyɨ, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―Janch nayɨdeꞌendam mets, nayɨ Jesús tam me mjanchmɨguꞌukꞌajtpy, køꞌømts yø mꞌa̱a̱w mꞌayuujk myiknɨgaxɨꞌɨgyɨ.

74Jøts ja Pedro janch wenk ja køꞌøm ñawya̱ꞌa̱ñɨ ñadyijyɨ, kaꞌap ja tyimgyupiky, tyukꞌejx ja Dios jaꞌ, tɨy janch ja tyimwya̱ꞌa̱ñ ku ja tkaꞌijxyɨ:

―Nguidyimyꞌijxyꞌajtpy øts yø ja̱a̱ꞌy.

Wɨnets ojts nay jatyɨ yꞌaya̱ꞌa̱xy tuꞌuk tsa̱pnɨꞌa̱a̱w. 75Xjats ja Pedro ja tja̱ꞌmyejchnɨm ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨyɨ: “Ya̱m ja tsa̱pnɨꞌa̱a̱w kyaꞌaya̱ꞌa̱xñɨm, tø mets wyɨnaty tɨgøøk ojk mwa̱nɨ jøts ku me xkaꞌijxyꞌaty.” Jøts ja Pedro jam pyɨdsɨɨmy, jøts ja nugo yꞌukꞌa̱mya̱a̱xnɨ yꞌuktsaachya̱a̱xnɨ.