Search form

MATEO 26:61

61jøts ja yɨdeꞌen wya̱ndøø:

―Yø ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen wa̱a̱n: “Ɨxe øts yø Dios cha̱ptøjk nyikɨday, jøts øts yø kyɨdɨgøøk xøøw nyikꞌøyɨgyojmɨt.”