Search form

MATEO 27:4

4yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Tø njantyimdyundɨgøy, møk ø tø njantyimdyundɨgøy ku øts yø tø ngøyaky jøts yø yꞌookt, jøts nɨti tundɨgøꞌøyɨn yø tkamøøtꞌaty.

Jøts ja ojts yɨdeꞌen yikꞌadsøy:

―Jøts, ¿ti øøts ja ndungɨ? ¡Mgøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñxɨ mets yøꞌ!