Search form

MATEO 28

Ku ja Jesús yjujkpyɨjky jadɨgojk

1Xjats ku wyɨnaty tø ñaxy ja pooꞌkxɨn xøøw, jøts wyɨnaty kyuja̱jta̱ꞌa̱ky kyudøøꞌkxa̱ꞌa̱ky myɨdukxøøw ja yjaduꞌukpɨ sama̱a̱n, wɨnets ja María Magdalena møøt jaduꞌuk ja María tnɨnøjkxtɨ ja ooꞌkpɨ jut jøts ja tꞌatsꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ. 2Jøts jotmøñ myiiñ ja ujx janch møk, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨmdamɨk ja yꞌa̱nkɨlɨs jam wyɨnaty kɨda̱kp tsa̱jpwemp, jøts ku ja ojts yja̱ꞌa̱ty ma̱ ja ooꞌkpɨ jut jam, jøts ja tjɨgɨɨy ja tsa̱a̱ midi ja tø yiktaꞌagɨꞌɨy, jøts ja ttaꞌɨxa̱kpejty. 3Jadeꞌen ja yja̱jy tyɨɨꞌkxy sa̱m wɨdsukɨn, jøts ja wyet jadeꞌen pyoobɨ sa̱m tsa̱pꞌøøꞌpkyɨn. 4Xjats ku ja solda̱dɨ jadeꞌen tꞌejxtøø, jøts tsøꞌøgɨ ja yjanchyikmɨbejpnɨyɨdɨ, jøts jadeꞌen tya̱ndøø sa̱m ja ja̱a̱ꞌy øøgyɨndɨ. 5Wɨnets ja a̱nkɨlɨs tnɨma̱a̱y ja tøꞌøxyøjktɨ:

―Kidi mdsøꞌøgɨdɨ. Nnɨja̱ꞌwɨp øts jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús xꞌɨxa̱ꞌa̱dɨ pøn kruskøjxp oꞌjk. 6Kaꞌap ja ya̱ ukpønɨ, tø ja yjujkpyiky, tø ja tmɨmajada̱ꞌa̱ky ja oꞌjkɨn, tø ja jadeꞌen yjaty sa̱m ja ojts køꞌøm tnɨgajpxyɨn. Men xꞌejxtɨ ma̱ ojts yikpɨkta̱ꞌa̱ky. 7Tsojk nøjkxtɨ, jøts xꞌatstukmadoꞌodɨt ja pyabøjkpɨtøjk jøts ku ja tø yjujkpyiky jadɨgojk, jøts ku ja jawyeen ñøjkxt jam Galilea jøtsnɨm mee mnøjkxt; jamts ja xꞌejxtɨt. Yøꞌøyɨ døꞌøn ja ndukmadoowa̱ndɨp.

8Xjats ja tøꞌøxyøjk jam putyɨ choꞌondøø ma̱ ja ooꞌkpɨ jut jam, jadeꞌen ja chøꞌøgɨdɨ jøts jadeꞌen ja yjanchxonda̱ꞌa̱ktɨ; jøts ja ojts tsojk tyiknøjkxtɨ ja kajpxy ja ayuujk ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk jam. 9Ɨxam ja wyɨnaty jadeꞌen ña̱xtɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱ꞌkaxɨꞌjky jøts ja ojts kya̱jpxpøøꞌkxyɨdɨ. Wɨnets ja wɨngon twɨngunøjkxɨdøø jøts ja twɨnguxanaayꞌøyɨdɨ, nagyuma̱jtsɨdɨ jaꞌ tyekyøjxp, 10jøts ja yɨdeꞌen ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Kidi mdsøꞌøgɨdɨ. Nøjkx øts ja nmɨguꞌuktøjk xꞌatstukmadojɨdɨ pøn jaty ø nbabøjkpɨꞌa̱jtɨp jøts ñøjkxtɨt jam Galilea, jam øts ja xpa̱a̱ttɨt xꞌejxtɨt.

Ku ja solda̱dɨ tꞌatstukmadowdɨ ja teetywɨndsøndøjk sa̱ ja jut yꞌa̱wa̱jch

11Ɨxamnɨm ja tøꞌøxyøjk wyɨnaty yøꞌødyɨ, jøts ja solda̱dɨ wɨna̱a̱gɨn ñøjkxtøø jam ka̱jpjotp pøn ejxꞌejttɨp, jøts ja tꞌatstukmadoodøø ja teetywɨndsøndøjk ti jaty wyɨnaty tø tyuñɨ. 12Wɨnets ja teetywɨndsøndøjk ojts tnɨnøjkxtɨ ja møja̱a̱ꞌdyøjk jøts ja tkajpxyꞌa̱jttɨ kyijpxy kyajpxy; ojts yikxon ja maamyeeñ tmoꞌodɨ ja solda̱dɨtøjk, 13jøts ja tnɨmaadyøø:

―Jadeꞌen mee mwa̱ꞌa̱nt jøts ku koots, ɨxap mee wyɨnaty mma̱ꞌa̱y, ku ja Jesús pyabøjkpɨtøjk ojts yja̱ꞌa̱ttɨ jøts ja ojts tꞌatsmaatstɨ ja ooꞌkpɨ ñɨneꞌkx. 14Jøts øy ja wɨndsøn ja wyɨnaty tjanɨja̱wɨ, øøts ja møøt nnagya̱jpxɨt jøts ja kaꞌ sa̱ wya̱ꞌa̱nt, jøts mee kaꞌ ti pøky mdaja̱ꞌa̱dɨt.

15Xjats ja solda̱dɨtøjk tꞌaxa̱jɨdøø ja meeñ, jøts ja ojts jadeꞌen tpadundɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty tø yikꞌanaꞌamdɨ. Jøts jadeꞌen ɨxya̱mba̱a̱t tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ.

Ku ja Jesús ttaguwa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja tunk ja pyabøjkpɨtøjk

16Jøts jadeꞌen ñøjkxtøø ja ñɨmaktuꞌukpɨ ja̱a̱ꞌdyɨ jam Galilea, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm pyabøjkpɨtøjk. Ja̱ꞌttøø ja jam kojpkøjxp midi ja wyɨnaty tø tyukmadøyɨdɨ. 17Jøts ku ja tꞌejxpa̱ttøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ojts ja ñagyuxendya̱ꞌa̱gyɨdɨ, øy ja jam wɨna̱a̱gɨndɨ køꞌøm pøn ja tkamɨbøjktɨp. 18Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wɨngon wyɨngunøjkxɨyɨdɨ jøts ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ yɨdeꞌen:

―Tø øts møkꞌa̱jtɨn nyikmøøy jøts øts ja nyiktuꞌunt wan tsa̱jpjøtpyɨ jøts wan tna̱xwiiñɨ. 19Nɨnøjkxtɨts ja ja̱a̱ꞌy øy ma̱na̱a̱jx øy ma̱ga̱jp jøts ø xukpabøjkpɨꞌa̱ttɨt; myiknøbattɨpts jaꞌ Dios Teety køjxp, Dios yꞌUꞌnk køjxp, jøts Dios yꞌEspíritu Santo køjxp, 20jøts yikꞌɨxpøktɨ jøts tpaduꞌundɨt tukɨꞌɨyɨ ti jaty mee tø ndanɨꞌaneꞌemy. Jøts nɨmadowdɨ jøts ku meets ejtp nmøøtꞌity øy juunɨ xøøw, kunɨm ø nmeꞌent jadɨgojk. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ.